MESURES en l'ÀMBIT TRIBUTARI del Reial decret llei 8/2020

23/03/2020
Tributari

MESURES en l'ÀMBIT TRIBUTARI del Reial decret llei 8/2020
Mesures extraordinàries per a fer front impacte econòmic i social COVID-19 BOE 18-03-2020

Entrada en vigor RD-llei 8/2020: 18-03-2020

Vigència de les mesures: mantindran la seva vigència durant el termini d'un mes des de la seva entrada en vigor, sense perjudici que es pugui prorrogar la seva durada pel Govern mitjançant reial decret llei. No obstant l'anterior, aquelles mesures previstes en aquest reial decret llei que tenen termini determinat de durada se subjectaran a aquest.

Atribució de competències per al despatx duaner (Art.32):

El titular del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària podrà acordar que el procediment de declaració, i el despatx duaner que aquell inclou, sigui realitzat per qualsevol òrgan o funcionari de l'Àrea de Duanes i Impostos Especials. A aquest efecte, no resultarà d'aplicació el que es preveu en l'article 84 de la LGT.

Exempcions ITP-*AJD (RD-Leg 1/1993)(DF Primera)

El art.45.I. B) 23 inclou com a exempció en el ITP-*AJD, a partir del 18-03-2020:

«23. Les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin a l'empara del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d'actes jurídics documentats d'aquest Impost.».

Suspensió de terminis en l'àmbit tributari (Art.33):

NOTA: la AEAT ha publicat un document de “preguntes freqüents” en relació amb aquest article.

Disposició transitòria tercera. El que es disposa en l'article 33 serà aplicable als procediments la tramitació dels quals s'hagués iniciat amb anterioritat al 18 de març de 2020

Terminis no conclosos el 18-03-2020 que s'amplien fins al 30-04-2020 (art.33.1):

• Els terminis de pagament del deute tributari prevists en els apartats 2 i 5 de l'article 62 de la LGT
Art.62.2. Terminis de pagament en període voluntari deutes tributaris de liquidacions practicades per l'Administració
Art.62.5. Terminis de pagament del deute tributari una vegada iniciat el període executiu i notificada la provisió de constrenyiment.

• Els venciments de terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits
• Els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns (art.104.2 i 104 bis RGR (RD 939/2005)
• Els terminis per a atendre els requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació amb transcendència tributària, per a formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de revocació

Addicionalment, en el si del procediment administratiu de constrenyiment: (art.33.1):

No es procedirà a l'execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles des del 18-03-2020 i fins al dia 30-04-2020.

Terminis comunicats (oberts) a partir del 18-03-2020 que s'amplien fins al 20-05-2020 (art.33.2):

• Els terminis de pagament del deute tributari prevists en els apartats 2 i 5 de l'article 62 de la LGT

Art.62.2. Terminis de pagament en període voluntari deutes tributaris de liquidacions practicades per l'Administració
Art.62.5. Terminis de pagament del deute tributari una vegada iniciat el període executiu i notificada la provisió de constrenyiment.

• Els venciments de terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits
• Els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns (art.104.2 i 104 bis RGR (RD 939/2005)
• Els terminis per a atendre els requeriments, diligències d'embargament, sol·licituds d'informació o actes d'obertura de tràmit d'al·legacions o d'audiència

No obstant això, el termini acabarà amb posterior al 20-05-2020, quan així resultés de l'aplicació de la norma general.

Suposats en què el tràmit s'entendrà compliment: (art.33.3)

Si l'obligat tributari, no obstant això, la possibilitat d'acollir-se a l'ampliació dels terminis dels apartats anteriors o sense fer reserva expressa a aquest dret, atengués el requeriment o sol·licitud d'informació amb transcendència tributària o presentés les seves al·legacions, es considerarà evacuat el tràmit.

Especialitats en matèria duanera (art.33.4)

El que es disposa en els apartats anteriors s'entendrà sense perjudici de les especialitats previstes per la normativa duanera en matèria de terminis per a formular al·legacions i atendre requeriments.

Període no computable a l'efecte de la durada màxima dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per la AEAT (art.33.5)

El període comprès des del 18-03-2020 fins al 30 d'abril de 2020 no computarà a l'efecte de la durada màxima dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, si bé durant aquest període podrà l'Administració impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles.

Període no computable a l'efecte dels terminis de prescripció deute tributari i terminis de caducitat (art.33.6)

El període comprès des del 18-03-2020 fins al 30 d'abril de 2020 no computarà a l'efecte dels terminis del art.66 de la LGT (terminis de prescripció), ni a l'efecte dels terminis de caducitat.

Recurs de reposició i en els procediments economicoadministratius (art.33.7)

Únicament als efectes del còmput dels terminis de l'article 66 de la LGT, en el recurs de reposició i en els procediments economicoadministratius, s'entendran notificades les resolucions que els posin fi quan s'acrediti un intent de notificació de la resolució entre el 18-03-2020 i el 30-04-2020.

Termini interposar recursos o reclamacions economicoadministratives (art.33.7)

El termini per a interposar recursos o reclamacions economicoadministratives enfront d'actes tributaris, així com per a recórrer en via administrativa les resolucions dictades en els procediments economicoadministratius, no s'iniciarà fins conclòs aquest període (s'iniciaran l'1 de maig de 2020), o fins que s'hagi produït la notificació en els termes de la Secció Tercera del Capítol II del Títol III de la LGT, si aquesta última s'hagués produït amb posterioritat a aquell moment.

Termini atendre requeriments i sol·licituds d'informació formulats per DG Cadastre (art.33.8)

Els terminis per a atendre els requeriments i sol·licituds d'informació formulats per la DG del Cadastre que es trobin en termini de contestació el 18-03-2020 s'amplien fins al 30-04-2020.

Els actes d'obertura de tràmit d'al·legacions o d'audiència que es comuniquin a partir 18-03-020 per la Direcció General del Cadastre tindran de termini per a ser atesos fins al 20-05-2020, tret que l'atorgat per la norma general sigui major, i en aquest cas aquest resultarà d'aplicació.

Si l'obligat tributari, no obstant això, la possibilitat d'acollir-se a l'ampliació dels terminis dels apartats anteriors o sense fer reserva expressa a aquest dret, atengués el requeriment o sol·licitud d'informació amb transcendència tributària o presentés les seves al·legacions, es considerarà evacuat el tràmit.

El període comprès des del 18-03-2020 i fins al 30-04-2020 no computarà a l'efecte de la durada màxima dels procediments iniciats d'ofici, si bé durant aquest període podrà l'Administració impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles.