Mesures en l'àmbit de la fiscalitat energètica

30/06/2021
Fiscal

Aprovades mesures en l'àmbit de la fiscalitat energètica i en el Règim fiscal de Canàries (RDL 12/2021)

Entre altres mesures, s'introdueix la reducció de l'IVA en la factura de la llum fins al 31 de desembre de 2021, la suspensió durant un període de tres mesos de l'impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica o l'increment en l'impost sobre societats del límit de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals realitzades a Canàries.

L'informem que al BOE del dia 25 de juny de 2021 s'ha publicat el Reial decret llei 12/2021, que va entrar en vigor amb caràcter general el dia 26 de juny, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de la fiscalitat energètica i en matèria de generació d'energia.

Les principals mesures que s'adopten són: reducció del tipus impositiu de l'IVA a determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d'energia elèctrica; suspensió durant un període de tres mesos de l'impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica; increment en l'impost sobre societats del límit de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals realitzades a Canàries.

A continuació, exposem aquestes novetats fiscals que s'introdueixen en el RDL 12/2021:

  1. IVA. Reducció tipus impositiu en la factura de la llum

Amb efectes des del 26 de juny de 2021 i fins al 31 de desembre de 2021, es redueix el tipus impositiu de l'IVA del 21% al 10%, als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d'energia elèctrica efectuades a favor de:

  1. a) Titulars de contractes de subministrament d'electricitat, amb una potència contractada (terme fix de potència) inferior a 10 kW, amb independència del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, quan el preu mitjà aritmètic del mercat diari corresponent a l'últim mes natural anterior al de l'últim dia del període de facturació hagi superat els 45 €/MWh.
  2. b) Titulars de contractes de subministrament d'electricitat que siguin perceptors del bo social d'electricitat i que tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social, de conformitat amb el que s'estableix en el Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica.
  3. Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica: determinació de la base imposable i dels pagaments fraccionats durant 2021

Suspensió de l'impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica durant el tercer trimestre natural (entre juliol i setembre). Aquesta suspensió comporta modificar per a l'exercici 2021 el còmput de la base imposable i dels pagaments fraccionats regulats en la normativa del tribut.

Així:

  • Per a l'exercici 2021 la base imposable de l'impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica estarà constituïda per l'import total que correspongui percebre al contribuent per la producció i incorporació al sistema elèctric d'energia elèctrica, mesura en barres de central, per cada instal·lació en el període impositiu minorada en les retribucions corresponents a l'electricitat incorporada al sistema durant el tercer trimestre natural.
  • Els pagaments fraccionats del tercer trimestre es calcularan en funció del valor de la producció d'energia elèctrica en barres de central realitzada durant el període impositiu minorat en les retribucions corresponents a l'electricitat incorporada al sistema durant aquest trimestre, i s'aplicarà el tipus impositiu previst en l'article 8 de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica, i deduint l'import dels pagaments fraccionats prèviament realitzats.
  • Els pagaments fraccionats del quart trimestre es calcularan en funció del valor de la producció d'energia elèctrica en barres de central realitzada durant el període impositiu minorat en les retribucions corresponents a l'electricitat incorporada al sistema durant el tercer trimestre natural, i s'aplicarà el tipus impositiu previst en l'article 8 de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, i deduint l'import dels pagaments fraccionats prèviament realitzats.
  1. Règim econòmic i fiscal de Canàries. Impost sobre societats: límits de les deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals realitzades a Canàries

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn durant l'any 2020, s'eleva de 5,4 a 12,4 milions el límit absolut de la deducció en l'impost sobre societats per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals realitzades a Canàries, modificant per a això la disposició addicional catorzena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim econòmic i fiscal de Canàries.