Mesures de distància entre treballadors i treballadores.

24/03/2020
Laboral

RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual s'especifiquen les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball. Catalunya DOGC 22-03-2020

Donada la situació d'emergència derivada de l'epidèmia del coronavirus SARS-*CoV-2 és necessari implantar i especificar les mesures de distància entre els treballadors dels centres de treball que romanen oberts, ja sigui perquè són serveis essencials o perquè el Reial decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma, no preveu el seu tancament.

L'article 10 del Reial decret 463/2020, que declara l'estat d'alarma causat pel COVID-19, que dicta mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració, i altres serveis addicionals, estableix que, en qualsevol cas, s'evitaran les multituds i es controlarà que els consumidors i els treballadors mantinguin una distància de seguretat d'almenys un metre, amb la finalitat d'evitar contagis.

Les mateixes disposicions de l'article 11 del Reial decret s'esmenten en relació amb els llocs de culte i les cerimònies civils i religioses.

L'article 163.2. b) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència compartida en el següent àmbit:

"L'ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l'execució de mesures i accions destinades a preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits, inclosa la salut laboral, la salut animal amb efectes sobre la salut humana, la sanitat alimentària, la sanitat ambiental i la vigilància epidemiològica."

Es tracta d'una competència que desenvolupa bases estatals i determinar mesures de protecció en tots els àmbits.

Al seu torn, el Consell de Relacions Laborals, òrgan de concertació social regulat per la Llei 1/2007, de 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals, ha estat elaborant recomanacions a les empreses i a les persones treballadores respecte a les mesures que han d'adoptar-se per a fer front a la situació actual.

En virtut de les competències que m'atribueix l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

1. Concretar que les mesures de distància recomanada entre persones treballadores en els centres de treball que romanen oberts, així com amb les persones usuàries amb les quals interactuin, ja sigui perquè són serveis essencials o perquè el Reial decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma, no preveu el seu tancament, haurà de ser d'un metre i mig de distància i sempre d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.

2. Aquesta mesura no serà aplicable als treballadors i treballadores que, per raó de la seva activitat, s'entén que han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com és el cas dels professionals sanitaris, de la xarxa de serveis socials, dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.

3. Fer extensives les Recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya a les empreses i treballadors de Catalunya.

4. Publicar aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

5. El contingut d'aquesta Resolució podrà ser objecte d'adequació, en funció de l'evolució de l'epidèmia i de les instruccions de les autoritats sanitàries.

6. Aquesta Resolució té efectes des de la publicació en el DOGC i té una vigència mínima de 15 dies, i és susceptible de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.