¿M'interessa vendre-ho abans de cap d'any?

11/12/2019
Fiscal

Vostè vendrà un immoble i es planteja si li interessa fer-ho abans de cap d'any o després. Doncs bé, encara que anticipar la venda pot estalviar-li una mica d'impostos, vendre en un any o un altre no és determinant.

Plusvàlua municipal
A càrrec del venedor. Quan es transmet un immoble, molts municipis (no tots) exigeixen al venedor l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys (la plusvàlua municipal). Anotació. Per a calcular aquest impost:
El valor cadastral del terreny es multiplica pel coeficient aprovat per l'Ajuntament (els coeficients màxims oscil·len entre el 3% i el 3,7%) i pels anys transcorreguts des de la compra (fins a un màxim de 20). Anotació. El nombre d'anys es calcula de data a data, arrodonint per defecte.
La base imposable així calculada es multiplica pel tipus de gravamen aprovat per l'Ajuntament (que com a màxim és del 30%).

Antiguitat. Per tant, com el nombre d'anys de tinença es calcula de data a data, l'any natural de venda no és rellevant (tret que es prevegi un augment dels coeficients o els tipus aplicables en les ordenances de l'any pròxim, o un augment del valor cadastral). Anotació. El que sí que ha de controlar és la data en què es compleixen els anys de tinença, perquè és llavors quan la venda anterior o posterior pot suposar alguna diferència en l'impost a pagar:
Si fa menys de 20 anys que va adquirir l'immoble, li interessa vendre abans que transcorri un any més des de la compra (comptat de data a data).
Si fa més de 20 anys, el fet de vendre abans no li suposarà cap estalvi d'impostos (tret que s'aprovi una pujada de valors cadastrals en la localitat de l'immoble).

Exemple. Si va adquirir un immoble l'1 de març de 2007, li interessarà transmetre-ho abans de l'1 de març de 2020. Atenció! Vendre-ho abans de fi de 2019 no li suposarà cap estalvi:

Concepte                 Venda Des. 2019    VentaEnero 2020 Venda Abril 2020
Valor cadastral           200.000                   200.000                 200.000
Anys des de compra  12 anys                    12 anys                 13 anys
Coeficient Ayunt.        3,20%                       3,20%                   3,20%
Base imposable          76.800                      76.800                  83.200
Impost 30%                23.040                      23.040                  24.960

IRPF
Augment de tipus. En el cas de l'IRPF succeeix una cosa similar: la venda en 2019 pot interessar només en la mesura en què existeixi un increment dels tipus impositius aplicables a partir de 2020. Atenció! Si això es produeix en els termes que estaven prevists per als Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019 (que no van ser aprovats), només afectarà les vendes per les quals s'obtingui un guany molt elevat:
Aquests pressupostos establien que si la base de l'estalvi superava els 140.000 euros, l'excés tributava al 27% (i no al 23% actual).
Així doncs, tret que després de computar el guany de la venda la base de l'estalvi superi aquest import, esperar a vendre a 2020 tampoc li suposarà tributar més.

31 de desembre de 1994. I en cas d'immobles adquirits abans del 31 de desembre de 1994, anticipar o demorar la venda uns dies tampoc és rellevant (tret que es produeixi el canvi de tipus indicats i, pel volum del guany obtingut, es vegi afectat per això). Atenció! A més, si avança la venda a 2019, estarà avançant un any el pagament de l'IRPF derivat de la venda.

Tret que es produeixi un augment dels tipus de l'estalvi en 2020, en general, el fet de vendre un immoble a la fi de 2019 o a principis de 2020 no suposa diferències de tributació per la plusvàlua municipal ni per IRPF.