Llei contra el frau fiscal

02/07/2021

El Congrés aprova definitivament la Llei contra el frau fiscal que introdueix importants modificacions en l'àmbit tributari

El 30 de juny s'ha donat llum verda al projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, amb la incorporació de totes les esmenes introduïdes pel Senat. D'aquesta manera, la norma queda llista per a la seva entrada en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat, amb excepcions.

L'informem que el Ple del Congrés dels Diputats ha aprovat el Projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s'estableixen normes contra les pràctiques d'elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc. Aquesta norma regula reformes en matèria tributària per prevenir i lluitar contra el frau fiscal.

En la sessió plenària d'aquest dimecres, 30 de juny, s'ha donat llum verda a aquesta iniciativa governamental amb la incorporació de totes les esmenes introduïdes pel Senat. D'aquesta manera, la norma queda llista per a la seva entrada en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), amb excepcions.

El text recull el càstig fiscal en els impostos relacionats amb els immobles, com els de transmissions, successions o patrimoni.

A més, entre les mesures que incloses al text hi trobem la limitació del pagament en efectiu per a determinades operacions econòmiques, que passa de 2.500 a 1.000 euros, en el supòsit d'operacions en les quals intervé un empresari o professional. Al seu torn, es disminueix el límit de pagament en efectiu de 15.000 a 10.000 euros en el cas de particulars amb domicili fiscal fora d'Espanya.

D'altra banda, la nova norma contempla la prohibició per llei de les amnisties fiscals.

A més, el text rebaixa d'un milió d'euros a 600.000 euros el llindar del deute amb Hisenda que comporta aparèixer al llistat de deutors. Hisenda també inclourà en aquesta llista de deutors els responsables solidaris, com poden ser els familiars o els socis.

En aquest projecte de llei també s'adequa el terme de paradisos fiscals al de jurisdiccions no cooperatives. En aquest sentit, una vegada aprovats els criteris d'equitat i transparència, la ministra d'Hisenda "adoptarà les disposicions necessàries per a la publicació de la relació de països i territoris, així com règims fiscals perjudicials, considerats jurisdiccions no cooperatives, que haurà de ser actualitzada periòdicament".

S'estableixen dues noves obligacions informatives: del saldo que mantenen els titulars de monedes virtuals i de les operacions sobre aquestes monedes (adquisició, transmissió, permuta, transferència, cobraments i pagaments) en les quals intervinguin.

Així mateix, es modifica la base imposable de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, com en l'impost sobre successions i donacions, substituint el concepte de valor real pel de "valor dels béns i drets", i es considera que aquest últim, excepte en regles especials, es considerarà que és el "valor de mercat". No obstant això, si el valor declarat pels interessats és superior al valor de mercat, aquesta magnitud es prendrà com a base imposable.

D'altra banda, respecte de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), s'actualitzen les referències normatives per considerar un grup de societats i s'aclareix que la regla per calcular l'import net del volum de negocis s'haurà d'aplicar amb independència de l'obligació de consolidació comptable.

Quant a la regulació del joc, en aquest projecte de llei es contemplen mecanismes de prevenció i lluita contra la manipulació de les competicions esportives, per combatre el frau que es pot produir en les apostes esportives. S'amplia el ventall d'entitats a les quals l'autoritat encarregada de regulació del joc pot realitzar requeriments d'informació, i s'introdueixen nous tipus infractors o es modifica algun dels existents, per sancionar pràctiques fraudulentes dels participants en els jocs, dels mateixos operadors o de proveïdors o intermediaris, entre altres.

Esmenes del Senat

  • Després del pas d'aquesta iniciativa pel Senat, s'ha aprovat una esmena sobre la subrogació d'adquisicions i el règim transitori aplicable a les transmissions de béns efectuades amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei.
  • A més, el Congrés ha donat llum verda a l'esmena del Senat sobre transmissions a títol lucratiu per causa de mort derivades de contractes o pactes successoris amb efectes de present.
  • D'altra banda, s'ha aprovat modificar el règim transitori en matèria de recàrrecs, reducció de sancions, limitació de pagaments en efectiu i transmissions de determinats béns"; i s'afegeix a la "Transmissió de béns prèviament adquirits per determinats pactes successoris", i a "les transmissions de béns efectuades amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei que haguessin estat adquirits de manera lucrativa per causa de mort en virtut de contractes o pactes successoris amb efectes de present".
  • Entre les novetats introduïdes a les esmenes del Senat, hi ha la reforma de la suspensió temporal dels terminis de prescripció d'accions i drets previstos en la normativa tributària per motiu de la COVID-19. Ara la llei limita els efectes d'aquesta mesura a aquells terminis de prescripció que, sense tenir en compte aquesta suspensió, finalitzin abans del dia 1 de juliol de 2021.
  • Quant a l'impost especial sobre determinats mitjans de transport, i amb efectes fins al 31 de desembre de 2021, es modifiquen els epígrafs que determinen els tipus impositius aplicables a diferents vehicles.
  • Així mateix, s'afegeix una disposició les ofertes d'ocupació pública a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, Intervenció General de l'Estat, Tribunals Economicoadministratius i a la Direcció General del Cadastre. Aquest apartat estableix un termini de sis mesos perquè el Govern dicti la normativa necessària perquè en un període de vuit anys la ràtio de personal d'administracions tributàries en relació amb el nombre d'obligats tributaris s'aproximi a la mitjana europea.
  • Els canvis aprovats també afecten el règim transitori sobre la transmissió de béns prèviament adquirits per determinats pactes successoris.

Els mantindrem informats, amb totes les novetats aprovades per aquesta Llei, una vegada que la norma es publiqui al BOE.