Línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya.

26/06/2020
Fiscal

Línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic
de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Presentació sol·licituds: s'iniciarà a les 9.00 h del 26-06-2020 i restarà obert fins al 27-07-2020, inclòs, o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). Les sol·licituds s'han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, a través (http://canalempresa.gencat.cat).

Només es pot presentar una sol·licitud per persona o entitat beneficiària. En el cas que se'n presenti més d'una, únicament es tramitarà la primera sol·licitud presentada i no s'admetran les següents.

Objecte: subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya, afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l'evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

Persones o entitats beneficiàries: les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:

 

 1. a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.
 2. b) Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 3. c) Explotadors d'habitatges d'ús turístic.
 4. d) Agències de viatges.
 5. e) Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. A l'efecte d'aquestes bases, s'entenen incloses les activitats següents:

 

Congressos i turisme de reunions.

Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.

Senderisme.

Cicloturisme.

Enoturisme.

Ecoturisme.

Activitats aquàtiques i nàutiques.

Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.

 

Queden expressament exclosos:

 • Els establiments de restauració.
 • Els allotjaments juvenils que es regeixen per la normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
 • Els propietaris d'habitatges d'ús turístic.
 • Els recintes i les àrees d'acollida per a autocaravanes.
 • Els refugis de muntanya i similars no inscrits al Registre de Turisme de Catalunya.
 • Consultors i les empreses d'assessoria turística.
 • Empreses de publicitat.
 • Acadèmies d'idiomes, els centres de formació, i els organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l'estranger, o activitats de traducció o interpretació.
 • Centres recreatius, de joc, oci i espectacles.
 • Empreses de lloguer de tot tipus de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets, cavalls...).
 • Organitzadors d'esdeveniments privats no turístics.
 • Gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, surf, tennis).
 • Col·lectius, associacions i gremis.

 

Requisits específics de les persones beneficiàries

 1. a) En el cas dels guies de turisme de Catalunya habilitats, han d'estar inscrits com a tals al Registre de Turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.
 2. b) En el cas dels titulars d'establiments d'allotjament turístic, cal que els establiments estiguin inscrits al Registre de Turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.

Es considerarà que el titular de l'establiment és la persona que consta inscrita com a tal al Registre de Turisme de Catalunya. En el cas que la persona sol·licitant no coincideixi amb la que consta inscrita al Registre de Turisme de Catalunya, haurà d'acreditar que és la persona titular de la llicència o habilitació municipal.

 1. c) En el cas dels explotadors d'habitatges d'ús turístic, han d'estar donades d'alta, concretament, en algun dels epígrafs següents de la secció primera de l'impost sobre activitats econòmiques (en endavant, IAE): 685, corresponent a “allotjaments turístics extrahotelers”; 686, “explotació d'apartaments privats a través d'agència o empresa organitzada”, o 861.1, “lloguer d'habitatges”.
 2. d) En el cas dels agents de viatges, han d'estar donats d'alta, concretament, en l'epígraf de l'IAE, secció primera, 755, corresponent a “agències de viatges”.
 3. e) En el cas dels establiments i les activitats d'interès turístic, han d'acreditar que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori. Aquest requisit s'ha d'acreditar, en el cas que el titular sigui una empresa, mitjançant la comprovació de l'objecte social que consta en la seva escriptura de constitució; en el cas que el titular sigui una persona autònoma, mitjançant la comprovació dels serveis facturats.

 

Requisits comuns de les persones beneficiàries: entre d’altres:

 • En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donades d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) en el moment de la declaració de l'estat d'alarma, és a dir, el 14 de març de 2020.

 Desenvolupar l'activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya.

 Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentar la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. Aquest compliment pot adaptar-se a les mesures excepcionals adoptades en matèria tributària amb motiu de la crisi provocada per la COVID-19.

 

Quantia: la subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

- Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 1.000,00 euros.

- La resta de col·lectius beneficiaris rebran les quanties següents:

Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 2.500,00 euros.

Empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 treballadors: 5.000,00 euros.

Empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors: 10.000,00 euros.

A l'efecte d'aquesta ordre, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana l'any 2019. En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d'inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l'estat d'alarma. Aquest requisit es comprovarà amb les dades que consten a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 

Règim de compatibilitat:

Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb els regulats per l'Ordre EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm. 8112, de 15.4.2020).

Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb la resta d'ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.