Línia de préstecs sector turístic de Catalunya.

05/01/2021
Ajudes i subvencions

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes de renovació dels establiments d'allotjament turístic de Catalunya.

Termini sol·licitud: s'iniciarà a partir del 01-01-2021 i quedarà obert fins al 30-12-2022 (inclòs) o fins a esgotar el pressupost per a aquests conceptes.

Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar de manera telemàtica mitjançant el formulari que estarà a la disposició de les persones beneficiàries en la web de l'ICF www.icf.cat, juntament amb la documentació

Objecte: ajudes en forma de bonificació dels interessos d'operacions de crèdit destinades al finançament de projectes d'inversió en la renovació dels establiments d'allotjament turístic per als anys 2021-2022.

Beneficiaris: les persones o entitats titulars d'allotjaments turístics dels regulats en el capítol III del títol I del Llibre segon del Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 8195, de 6.8.2020), això és, establiments hotelers, incloent hotels i hostals o pensions (secció I), apartaments turístics (secció II), càmpings (subsecció i de la secció III) i establiments de turisme rural (secció IV) operatius a Catalunya que portin almenys dos anys en funcionament i estiguin degudament habilitats en seu municipal, amb els condicionants que estableix la base 5 del anexo1 de la citada Ordre EMC/77/2019, de 16 d'abril.

També podran ser beneficiàries les empreses de serveis energètics que actuïn en funció d'un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses esmentades en el paràgraf anterior, i d'acord amb l'esmentada base 5.

Actuacions i despeses subvencionables: Seran elegibles els projectes d'inversió per a la millora i modernització de determinats establiments d'allotjament turístic que comportin una despesa mínima de 60.000,00, i que tinguin per objecte:

a) Inversions relatives a obres o instal·lacions destinades a millorar l'accessibilitat en el seu establiment. Es podran beneficiar de la present línia els titulars d'un establiment d'allotjament petit o que, d'acord amb la normativa vigent, no estiguin obligats a complir la normativa d'accessibilitat.
A l'efecte de la present Ordre es considera establiment d'allotjament petit aquell que té menys de 25 places.

b) Inversions de reforma, millora o ampliació de les seves instal·lacions i/o serveis, així com qualsevol despesa que tingui com a objectiu la millora de la qualitat dels serveis i/o estades. Es podran beneficiar de la present línia -d'acord amb la base 2- els titulars d'allotjaments turístics regulats en el Títol I del Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.
En el cas que dins d'aquestes millores s'incloguin elements de decoració de l'establiment, l'adquisició de roba d'aixovar, accessoris decoratius i parament de la llar, el seu import no podrà ser superior al 10% del total del préstec autoritzat. S'exclouen les despeses corrents o consumibles.
c) Inversions en millores d'eficiència energètica. Podran ser beneficiàries de la present línia, a més dels titulars d'allotjaments turístics regulats en el ja citat Títol I del Decret 159/2012, de 20 de novembre, les empreses de serveis energètics que actuïn en funció d'un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses titulars i duguin a terme actuacions incloses en la següent tipologia:

Rehabilitació energètica de l'envolupant de l'establiment.
Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.
Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.
Renovació de les instal·lacions d'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior.
Renovació de generadors de fred i cambres frigorífiques.
Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions elèctriques.
Implantació de sistemes intel·ligents en l'establiment
Renovació de l'equipament hostaler i de mobles frigorífics de conservació i congelació.
d) Inversions en projectes de recerca, desenvolupament i innovació que es desenvolupin i s'apliquin als establiments turístics. En aquest cas seran elegibles les despeses d'adquisició d'equipaments o d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculats a l'execució del projecte

No són subvencionables les actuacions de despesa corrent, sous, refinançaments i similars.

Quantia ajuda: L'ajuda consistirà en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF) d'acord amb els pactes que figuren en el Conveni signat entre el Departament d'Empresa i Coneixement i l'ICF el dia 2 d'abril de 2019 i d'acord amb la seva addenda, signada amb data 8 d'abril de 2020. Prèviament a la formalització del préstec per part de l'Institut Català de Finances, la Direcció General de Turisme haurà d'emetre una resolució.

Les condicions del préstec són:

a) Import. L'import del préstec podrà ser fins al 100% de l'import de les actuacions subvencionables, amb un mínim de 60.000,00 euros i un màxim de 2.000.000,00 d'euros per beneficiari/a, sigui en una única operació, sigui acumulant diverses operacions fins a aconseguir aquest màxim esmentat.

b) Tipus d'interès. El tipus d'interès serà l'Euríbor a 12 mesos més un 2%. Sobre aquest tipus d'interès s'aplicarà una bonificació, que s'especificarà en la resolució d'atorgament de l'ajuda i que serà com a màxim del 2%. Aquesta bonificació s'aplicarà a tots els beneficiaris rebut en rebut.

No obstant això, excepcionalment, aquest tipus d'interès es podrà incrementar fins a un màxim de l'Euríbor 12 mesos més el 2,95%, abans de ser bonificat, en funció de la situació economicofinancera del beneficiari/a. Aquestes operacions gaudiran de la mateixa bonificació abans esmentada.

Excepcionalment l'ICF, al seu exclusiu criteri, podrà oferir un tipus fix mínim als beneficiaris/as del 2,75%, també bonificable en els mateixos termes aquí definits.

Els valors de l'índex de referència de l'Euríbor a 12 mesos inferiors a zero no es tindran en compte per a calcular els interessos i no es deduiran del diferencial pactat. En aquests casos, l'interès aplicable a l'operació coincidirà amb el valor del diferencial acordat per a cada operació.

c) Termini. El termini màxim d'amortització del préstec serà de fins a 10 anys, amb possibilitat d'un període de carència d'amortització del capital de fins a 2 anys, inclòs en aquest termini.

f) Amortització. El préstec s'amortitzarà linealment per períodes vençuts.

g) Comissió d'obertura màxima: el 0,50% del nominal del préstec.
h) Comissió d'amortització anticipada total o parcial: el 0,25% com a màxim. En el cas de tipus fix, s'afegiran els costos de ruptura destinats a la cancel·lació de la cobertura de tipus.
i) Despeses. Les despeses per intervenció de fedatari públic que es derivin d'aquestes operacions van a càrrec del prestatari.
j) Interès de demora. El tipus d'interès vigent de l'operació més el 6%.


El pagament de l'ajuda es farà efectiu, rebut a rebut, contra el Fons per a la bonificació d'interessos creat l'any 2014, mitjançant la bonificació del 2% del tipus d'interès del préstec.

Termini d'execució: El termini d'execució de les actuacions subvencionables és de 24 mesos, comptats a partir de la data de resolució de l'atorgament de l'ajuda.
Neteja
Ressalta les paraules desconegudes
Utilitza les formes valencianes