La retenció era correcta.

12/03/2019
Laboral

Si Hisenda li reclama retencions no practicades a un treballador, comprovi si es deu a un error d'aquest en completar el model 145...

Si Hisenda li reclama retencions no practicades a un treballador, comprovi si es deu a un error d'aquest en completar el model 145...

Model 145. Quan els treballadors s'incorporen a l'empresa emplenen el model 145, pel qual informen sobre la seva situació personal i familiar amb la finalitat que se'ls calculi correctament la retenció a compte de l'IRPF. Atenció! Així doncs, ells són els responsables de notificar els possibles canvis en aquesta situació; l'empresa no està obligada a sol·licitar les dades del model 145 cada any.

Comunicació incorrecta. Pot succeir, per tant, que un treballador comuniqui unes dades errònies (o que aquests anessin correctes en el seu moment, però que s'hagin modificat sense que l'afectat hagi dit res). Anotació. Doncs bé, si això provoca que se li practiqui una retenció inferior a la correcta, Hisenda no podrà reclamar res a l'empresa: serà l'empleat qui respondrà de les quotes no ingressades i de les possibles sancions (del 35% si està obligat a presentar declaració de l'IRPF i de fins al 150% si no està obligat a declarar).

Si Hisenda reclama a l'empresa... No obstant això, Hisenda sol actuar per inèrcia, i a vegades sol·licita la retenció no practicada a la pròpia empresa. Atenció! Si aquest és el seu cas, oposi's:
Al·legui que la seva empresa ha calculat la retenció d'acord amb les dades consignades en el model 145, i que no està obligada a verificar si aquestes dades són correctes o no.
Adjunti una còpia del model 145 rebut del treballador i una còpia dels càlculs efectuats (amb el seu programa de nòmines o amb el programa habilitat per Hisenda per a calcular les retencions).

Circular. Per a evitar aquestes situacions, confeccioni una circular interna (enviï-la cada mes de gener, per exemple) on s'expliqui als empleats la seva obligació d'emplenar el model 145 correctament, i on s'informi de les sancions en les quals poden incórrer.