Ja ha entrat en vigor el nou sistema de cotització per ingressos reals dels autònoms 2023

04/01/2023
Laboral

Com ja l'hem anat informant, amb l'arribada del nou any ha entrat en vigor el nou sistema de cotitzacions dels treballadors autònoms, que els obligarà a fer una estimació de quins seran els seus ingressos reals al llarg de l'any .

Com ja l'hem anat informant, amb l'arribada del nou any ha entrat en vigor el nou sistema de cotitzacions dels treballadors autònoms, que els obligarà a fer una estimació de quins seran els seus ingressos reals al llarg de l'any i, en funció d'aquesta estimació, triar un dels 15 nous trams de rendiments nets per a enquadrar-s'hi. Dins de cadascun d'aquests trams (que oscil·len entre els 670 euros o menys i els 6.000 euros o més al mes) es triarà la base de cotització, a la qual s'aplicarà el percentatge del tipus de cotització, que determinarà la quota mensual a pagar.

A continuació, es mostren els aspectes principals d'aquest nou sistema de cotització.

1. Comunicació d'activitats

Aquelles persones que iniciïn la seva activitat per compte propi i tramitin la seva alta, a partir del dia 1 de gener de 2023, hauran de comunicar totes les activitats que realitzin com a autònom a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Les persones que figurin d'alta el dia 1 de gener de 2023 el termini per a comunicar-les és fins al 31 d'octubre de 2023.

Tant l'alta en el règim especial de treballadors autònoms, com la comunicació d'aquestes activitats, es podran realitzar a través d'Importass, el portal de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

2. Cotització basada en els rendiments obtinguts

Totes les persones que treballin per compte propi cotitzaran a la Seguretat Social en funció dels seus rendiments nets anuals, obtinguts en l'exercici de totes les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals. No cotitzaran per rendiments les persones que formin part d'una institució religiosa pertanyent a l'Església catòlica.

A l'efecte de determinar la base de cotització, es tindran en compte la totalitat dels rendiments nets obtinguts l'any natural, en l'exercici de les seves diferents activitats professionals o econòmiques, amb independència que les realitzin de manera individual o com a socis o integrants de qualsevol entitat, amb personalitat jurídica o sense, sempre que no hagin de figurar per elles en alta com a treballadors per compte d'altri o assimilats a aquests.

El rendiment net computable de cadascuna de les activitats exercides es calcularà d'acord amb el que es preveu a les normes de l'IRPF i amb algunes particularitats en funció del col·lectiu a què pertanyin. Per a més informació, consulti Com calculo els meus rendiments?.

De l'import resultant es deduirà un 7% en concepte de despeses generals, excepte en els casos en què el treballador autònom reuneixi les següents característiques, on el percentatge serà del 3%:

  • Administrador de societats mercantils capitalistes la participació de les quals sigui major o igual al 25%.
  • Soci en una societat mercantil capitalista amb una participació més gran o igual al 33%.

Per a l'aplicació del percentatge indicat del 3%, n'hi haurà prou amb haver figurat noranta dies en alta en aquest règim especial, durant el període a regularitzar, en qualsevol dels supòsits citats anteriorment.

Partint de la mitjana mensual d'aquests rendiments nets anuals, se seleccionarà la base de cotització que determinarà la quota a pagar.

Anualment, la Llei de pressupostos generals de l'Estat establirà una taula general i una reduïda de bases de cotització que es dividiran en trams consecutius d'imports de rendiments nets mensuals als quals s'assignaran, per cada tram, unes bases de cotització màxima i mínima mensual. En la següent taula es pot consultar aquests nous trams de rendiments i les seves corresponents bases de cotització per als pròxims tres anys:

 

Taula de rendiments i bases de cotització.
Taula reduïda

 

Trams de rendiments nets

2023
Trams base de cotització
Base mínima - Base màxima
Euros/mes

2024
Trams base de cotització
Base mínima - Base màxima
Euros/mes

2025
Trams base de cotització
Base mínima - Base màxima
Euros/mes

1

<= 670 €

751,63 - 849,66

753,29 - 816,98

653,59 - 718,94

2

> 670 i <= 900 €

849,67 - 900

816,99 - 900

718.95 - 900

3

> 900 i <1.166,70 €

898,69 - 1.166,70

872,55 - 1.166,70

849,67 - 1.166,70

 

Taula de rendiments i bases de cotització.
Taula reduïda

 

Trams de rendiments nets

2023
Trams base de cotització
Base mínima - Base màxima
Euros/mes

2024
Trams base de cotització
Base mínima - Base màxima
Euros/mes

2025
Trams base de cotització
Base mínima - Base màxima
Euros/mes

1

>= 1.166,7 i <= 1.300 €

950,98 - 1.300

950,98 - 1.300

950,98 - 1.300

2

> 1.300 i <= 1.500 €

960,78 - 1.500

960,78 - 1.500

960,78 - 1.500

3

> 1.500 i <= 1.700 €

960,78 - 1.700

960,78 - 1.700

960,78 - 1.700

4

> 1.700 i <= 1.850 €

1.013,07 - 1.850

1.045,75 - 1.850

1.143,79 - 1.850

5

> 1.850 i <= 2.030 €

1.029,41 - 2.030

1.062,09 - 2.030

1.209,15 - 2.030

6

> 2.030 i <= 2.330 €

1.045,75 - 2.330

1.078,43 - 2.330

1.274,51 - 2.330

7

> 2.330 i <= 2.760 €

1.078,43 - 2.760

1.111,11 - 2.760

1.356,21 - 2.760

8

> 2.760 i <= 3.190 €

1.143,79 - 3.190

1.176,47 - 3.190

1.437,91 - 3.190

9

> 3.190 i <= 3.620 €

1.209,15 - 3.620

1.241,83 - 3.620

1.519,61 - 3.620

10

> 3.620 i <= 4.050 €

1.274,51 - 4.050

1.307,19 - 4.050

1.601,31 - 4.050

11

> 4.050 i <= 6.000 €

1.372,55 - 4.139,40

1.454,25 - 4.139,40

1.732,03 - 4.139,40

12

> 6.000 €

1.633,99 - 4.139,40

1.732,03 - 4.139,40

1.928,10 - 4.139,40

A partir de l'1 de gener de 2023 els treballadors autònoms tindran l'obligació de declarar els seus rendiments previstos a través dels serveis que es trobaran disponibles a Importass, el portal de la Tresoreria General de la Seguretat Social per a serveis i tràmits en línia.

Per als autònoms que es donin d'alta a partir d'aquesta data, se sol·licitarà aquesta informació en el procés d'alta que es realitzi a través d'Importass.

En el cas que l'autònom ja estigués donat d'alta, els rendiments previstos es podran comunicar a través de l'àrea personal d'Importass, fins al dia 31 d'octubre de 2023, tret que hagis de comunicar un canvi de base de cotització perquè els teus rendiments suposin una base de cotització diferent d'aquella per la qual cotitzaves. En aquest últim cas, hauràs de sol·licitar el canvi de la teva base de cotització i comunicar la teva previsió de rendiments nets anuals, en mitjana mensual, abans del pròxim 28 de febrer amb la finalitat que posteriorment no s'hagi de fer cap regularització de quotes.

Els treballadors per compte propi que a 31/12/2022 haguessin cotitzat per una base de cotització superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments estimats, podran mantenir en 2023 aquesta base de cotització, encara que els seus rendiments determinin l'aplicació d'una base de cotització inferior.

A Importass hi ha disponible un simulador per fer el càlcul de la quota en funció dels rendiments previstos.

3. Possibilitat de canviar la base de cotització si varien els rendiments

Si al llarg de l'any 2023 es preveu una variació dels rendiments nets, serà possible seleccionar cada dos mesos una nova base de cotització i, per tant, una nova quota que s'hi adapti amb un màxim de sis canvis a l'any. Aquesta modificació serà efectiva en les següents dates:

  • 1 de març de 2023, si la sol·licitud es formula entre l'1 de gener i l'últim dia natural del mes de febrer.
  • 1 de maig de 2023, si la sol·licitud es formula entre l'1 de març i el 30 d'abril.
  • 1 de juliol de 2023, si la sol·licitud es formula entre l'1 de maig i el 30 de juny.
  • 1 de setembre de 2023, si la sol·licitud es formula entre l'1 de juliol i el 31 d'agost.
  • 1 de novembre de 2023, si la sol·licitud es formula entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre.
  • 1 de gener de l'any 2024, si la sol·licitud es formula entre l'1 de novembre i el 31 de desembre.

4. Regularització de la cotització per la Seguretat Social

Les bases mensuals triades cada any, tindran un caràcter provisional, fins que es procedeixi a la regularització anual de la cotització.

Finalitzat l'any natural, l'Administració Tributària facilitarà a la Tresoreria informació sobre els rendiments anuals reals percebuts. Si la quota triada durant l'any hagués estat inferior a l'associada als rendiments comunicats per l'Administració Tributària corresponent, es notificarà al treballador l'import de la diferència. Aquest import haurà de ser abonat abans de l'últim dia del mes següent a aquell en què s'hagi rebut la notificació amb el resultat de la regularització.

Si, per contra, la cotització fos superior a la corresponent a la base màxima del tram en el qual estiguin compresos els rendiments, la Tresoreria procedirà a reintegrar la diferència abans del 30 d'abril de l'exercici següent a aquell en el qual la corresponent Administració Tributària hagi comunicat els rendiments computables.

5. Tarifa plana per a nous autònoms

Durant el període 2023-2025, els qui causin alta inicial en el règim d'autònoms podran sol·licitar l'aplicació d'una quota reduïda (tarifa plana) de 80 euros mensuals durant els primers dotze mesos d'activitat. La sol·licitud es realitzarà en el moment de tramitar l'alta.

Es podran beneficiar d'aquestes condicions els autònoms que no hagin estat donats d'alta en els dos anys immediatament anteriors a la data d'efecte de la nova alta, o bé tres anys, en cas d'haver gaudit prèviament d'aquesta deducció.

Transcorreguts aquests dotze primers mesos, també es podrà aplicar una quota reduïda durant els següents dotze mesos, a aquells treballadors per compte propi que prevegin que els seus rendiments econòmics nets anuals, hagin de ser inferiors al salari mínim interprofessional anual que correspongui a aquest període i així ho sol·licitin en el servei que s'habilitarà en Importass.

A més, els autònoms amb una discapacitat igual o superior al 33%, víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme, podran sol·licitar l'aplicació, en el moment de l'alta, d'una quota reduïda de 80 euros durant els primers vint-i-quatre mesos.

Així mateix, finalitzat aquest període, si el seu rendiment net previst fos igual o inferior al salari mínim interprofessional, podran sol·licitar, a través del servei que s'habilitarà a Importass, l'aplicació d'aquesta quota reduïda durant els següents trenta-sis mesos, per import de 160 euros.

Totes les sol·licituds d'ampliació s'hauran d'acompanyar d'una declaració relativa al fet que els rendiments nets que es preveuen obtenir seran inferiors al salari mínim interprofessional vigent.

Les reduccions en la cotització previstes en els paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, si s'escau, per adopció, que s'incorporin al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

Els treballadors per compte propi que gaudeixin d'aquests beneficis podran renunciar en qualsevol moment expressament a la seva aplicació amb efectes a partir del dia primer del mes següent al de la comunicació de la renúncia corresponent. Aquesta sol·licitud també es podrà realitzar a través del servei que s'habilitarà a Importass.

Els treballadors autònoms que a 31 de desembre de 2022 fossin beneficiaris de l'antiga tarifa plana, en continuaran gaudint, fins que s'esgoti el període màxim establert, en les mateixes condicions.

6. Novetats en els beneficis aplicables a la cotització per a autònoms en 2023

  1. Bonificació en la cotització per a autònoms per cura de menor afectat per una malaltia greu

Els autònoms beneficiaris de la prestació per a la cura de menors afectats de càncer o una altra malaltia greu tindran dret, durant el període en el qual percebin aquesta prestació, a una bonificació del 75% de la quota per contingències comunes, resultant d'aplicar a la base mitjana dels dotze mesos anteriors a la data en què s'iniciï aquesta bonificació, el tipus de cotització per a contingències comunes, exclòs el corresponent a IT derivada de contingències comunes.

Si el treballador fa menys de dotze mesos que està donat d'alta de manera continuada en el règim d'autònoms, per al càlcul de la base mitjana de cotització es tindrà en compte l'última data d'alta, el resultat de la qual s'obté dividint la suma de les bases de cotització entre el nombre de dies en què ha estat donat d'alta de manera continuada, i la quantia obtinguda es multiplica per trenta.

  1. Bonificació a autònomes per reincorporació a la seva activitat

Les autònomes que cessin la seva activitat per naixement de fill, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment i tutela i vulguin tornar a fer una activitat per compte propi dins dels dos anys següents a la data del cessament, tindran dret a una bonificació, durant els vint-i-quatre mesos immediatament següents a la data de la seva reincorporació a la feina, del 80% de la quota per contingències comunes, resultant d'aplicar a la base mitjana dels dotze mesos anteriors a la data en què van cessar la seva activitat, el tipus de cotització per a contingències comunes, exclòs el corresponent a IT derivada de contingències comunes.

Per a més informació: