Incentius fiscals a l'hostaleria i el comerç i nou ajornament de deutes tributaris.

24/12/2020
Fiscal

Entre altres s'estableixen novetats en ajornament de deutes, en la reducció i la renúncia en mòduls i còmput de dies d'inactivitat, en la deducció per lloguer de locals i en l'exempció per menjador d'empresa i IVA de vacunes i proves diagnòstiques.

Al BOE del dia 23 de desembre, s'ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, que recull diverses mesures tributàries que ja van estar vigents amb anterioritat, i n’adopta d’altres de noves, per tractar de disminuir l'impacte de la crisi del coronavirus en sectors especialment vulnerables, com són, entre altres, el turisme i el comerç. Entre altres s'estableixen novetats en ajornament de deutes, en la reducció i la renúncia en mòduls i còmput de dies d'inactivitat, en la deducció per lloguer de locals i en l'exempció per menjador d'empresa i IVA de vacunes i proves diagnòstiques.

L'informem que al BOE del dia 23 de desembre, s'ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre (amb entrada en vigor el dia 24 de desembre), que recull diverses mesures tributàries que ja van estar vigents amb anterioritat, i n'adopta altres de noves, per tractar de disminuir l'impacte de la crisi del coronavirus en sectors especialment vulnerables, com són, entre altres, el turisme i el comerç. 

Pel que fa a l'àmbit tributari es recullen les següents mesures: flexibilització dels ajornaments de deutes tributaris per a PIMES i autònoms; novetats en el règim d'estimació objectiva de l'IRPF i en el règim simplificat de l'IVA per als anys 2020 i 2021; exempció prevista per a les retribucions en espècie del servei de menjador d'empresa, establiment d'un incentiu fiscal per fomentar la rebaixa de la renda arrendatària; la deduïbilitat de les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors i la reducció del termini que les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament.

A continuació els resumim aquestes mesures en l'àmbit tributari. 

 1. Ajornament de deutes tributaris

Es concedeix l'ajornament de l'ingrés dels deutes tributaris que es trobin en període voluntari o executiu corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021, tots dos inclusivament, durant 6 mesos, sense constitució de garanties sempre que les sol·licituds siguin de quantia inferior a 30.000 euros.

Aquest ajornament serà aplicable també als deutes tributaris corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l'obligat de realitzar ingressos a compte, als derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits i a les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l'obligat a realitzar pagaments fraccionats de l'impost sobre societats.

Per a la concessió de l'ajornament cal que el deutor sigui una persona o entitat amb un volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2020, amb les següents condicions d'ajornament:

 • El termini ha de ser de 6 mesos.
 • No es reportaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l'ajornament.
 1. Mòduls IRPF/IVA

Es recullen diverses mesures que afecten el càlcul i als terminis per a l'aplicació de mòduls en renda i IVA.

2.1 Reducció en 2020 del rendiment net calculat pel mètode d'estimació objectiva en l'IRPF i de la quota reportada per operacions corrents del règim simplificat de l'IVA

 • S'eleva el percentatge del 5% amb caràcter general, en el 20%, i fins al 35% per a activitats vinculades al sector turístic, l'hostaleria i el comerç.
 • El nou import de la reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net a l'efecte del quart pagament fraccionat corresponent a l'exercici 2020 i per al primer pagament fraccionat de 2021, en l'IRPF i en el càlcul de l'ingrés a compte corresponent a la primera quota trimestral de l'exercici 2021 en l'IVA.

2.2 Reducció del nombre de períodes impositius afectats per la renúncia al mètode d'estimació objectiva en l'IRPF corresponent als exercicis 2020 i 2021.

 • S'elimina la vinculació obligatòria que durant 3 anys s'estableix legalment per a la renúncia al mètode d'estimació objectiva de l'IRPF. La renúncia a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva per a l'exercici 2021, no impedirà tornar a determinar conformement a aquest mètode el rendiment de l'activitat econòmica en 2022.
 • Per a aquells contribuents que van renunciar a aquest mètode en l'exercici 2020, de manera tàcita mitjançant la presentació del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre de l'exercici, o amb posterioritat, de manera expressa o tàcita, es permet que puguin tornar a aplicar el mètode d'estimació objectiva en els exercicis 2021 o 2022.
 • La renúncia i revocació prevista per al mètode d'estimació objectiva en l'IRPF tindrà els mateixos efectes respecte dels règims especials de l'IVA i en l'IGIC.

2.3 Incidència dels estats d'alarma decretats en 2020 en la determinació del rendiment anual conformement al mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i en el càlcul de la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l'IVA en aquest període

No es computaran com a període d'activitat en el càlcul del rendiment anual del mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i de la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l'IVA, els dies en què va estar declarat l'estat d'alarma en el primer semestre de 2020, ni els del segon semestre de 2020 en els quals, estant declarat o no l'estat d'alarma, l'exercici efectiu de l'activitat econòmica s'hagués vist suspesa com a conseqüència de les mesures adoptades per l'autoritat competent pel coronavirus.

Aquests dies tampoc es tindran en compte de cara a la quantificació del pagament fraccionat corresponent al quart trimestre de 2020, d'acord amb les condicions establertes en l'art. 11 del RDL 35/2020.

2.4 Terminis de renúncies i revocacions

El termini per renunciar i revocar l'aplicació del mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i els règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA per a 2021 s'amplia des del 24 de desembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021.

Les renúncies i revocacions presentades, per a l'any 2021, al desembre de 2020, s'entendran presentades en període hàbil, no obstant això, es podran modificar des del 24 de desembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021.

 1. Deducció per lloguer de locals en l'IRPF 2021

Amb efectes des del 1 de gener de 2021 s'afegeix una disposició addicional 49a en la LIRPF, en relació a les despeses deduïbles dels rendiments del capital immobiliari corresponents a lloguers de locals a determinats empresaris durant el període impositiu 2021, per fomentar la renda arrendatària:

 • Les persones físiques que lloguen els locals en els quals es desenvolupen determinades activitats econòmiques vinculades al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i que voluntàriament acordin rebaixes en la renda arrendatària corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2021, podran computar com a despesa deduïble per al càlcul del rendiment del capital immobiliari de l'IRPF la quantia de la rebaixa de la renda acordada durant aquests mesos.
 • L'arrendador haurà d'informar separadament en la seva declaració de l'impost de l'import de la despesa deduïble a què es refereix el paràgraf anterior per aquest incentiu, consignant així mateix el NIF de l'arrendatari la renda del qual s'hagués rebaixat.
 • Aquesta deducció no serà aplicable, quan la rebaixa en la renda arrendatària es compensi amb posterioritat per l'arrendatari mitjançant increments en les rendes posteriors o altres prestacions o quan els arrendataris siguin una persona o entitat vinculada amb l'arrendador en el sentit de l'art. 18 de la Llei de l'impost sobre societats o que hi estiguin units per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge, en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat fins al segon grau inclusivament.
 1. Deduïbilitat de pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s'iniciïn en 2020 i 2021

Es modifica l'antiguitat exigida per deduir les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les insolvències de deutors per als contribuents de l'IS, l'IRPF i l'IRNR que obtinguin rendes mitjançant establiment permanent, de manera que els 6 mesos que s'exigeix que hagin transcorregut entre el venciment de l'obligació i la meritació de l'IS, es redueixen a 3 mesos per a les empreses de reduïda dimensió, a fi que aquestes empreses puguin accelerar la incorporació en la base imposable d'aquestes pèrdues en els períodes impositius que s'iniciïn en els anys 2020 i 2021.

 1. Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament

S'estableix la mateixa rebaixa a 3 mesos per a les quantitats degudes pels arrendataris que tinguin la consideració de saldo de dubtós als quals es refereix l'art. 13.e) del Reglament de l'IRPF.

 1. Exempció de menjador d'empresa aplicable en cas de teletreball

L'exempció prevista per a les retribucions en espècie derivades de fórmules indirectes de prestació del servei de menjador d'empresa, resulta també d'aplicació en el cas de la feina a distància o no presencial. L'exempció ha de resultar aplicable no només quan el servei es presta en el mateix local de l'establiment d'hostaleria, sinó també quan la prestació s'efectuï per al seu consum fora del local, tant en el cas de la seva recollida per part del treballador, com en el del seu lliurament en el seu centre de treball o, en el cas d'un dia de feina a distància o de teletreball, en el lloc triat per aquell per desenvolupar-lo.

Per a això, amb efectes retroactius des del 1 de gener de 2020, es modifica l'art. 42.3.a) LIRPF que queda redactat com així (DF 1a RDL 35/2020):

«a) Els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en cantines o menjadors d'empresa o economats de caràcter social. Tindran la consideració de lliurament de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d'empresa les fórmules indirectes de prestació del servei la quantia del qual no superi la quantitat que reglamentàriament es determini, amb independència que el servei es presti al mateix local de l'establiment d'hostaleria o fora d'aquest, prèvia recollida per l'empleat o mitjançant el seu lliurament al seu centre de treball o al lloc que hagi triat per desenvolupar la seva feina els dies que es realitzi a distància o mitjançant teletreball.»

 1. IVA de les vacunes i proves diagnòstiques COVID-19

La disposició final setena del RDL 35/2020 estableix, amb efectes des del 24 de desembre de 2020 fins a 31 de desembre de 2022, el tipus del 0% de l'IVA aplicable a:

 • Els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les vacunes i dels productes sanitaris per a diagnòstic in vitro de la COVID-19.
 • Serveis de transport, emmagatzematge i distribució d'aquests productes.
 • Aquestes operacions es documentaran en factura com a operacions exemptes.
 • L'aplicació d'un tipus impositiu del 0% no determina la limitació del dret a la deducció de l'IVA suportat pel subjecte passiu que realitza l'operació.
 • Durant el mateix període, el tipus del recàrrec d'equivalència aplicable, als lliuraments dels béns citats, serà també del 0%.