Impost de Societats

20/05/2020
Fiscal

COVID-19. ¿Com presentar l'impost sobre societats si el període impositiu no coincideix amb l'any natural i el volum d'operacions no és superior a 600.000 € en 2019?

A través d'una resolució de l’INFORMA l’AEAT respon la pregunta sobre el termini de presentació per al cas de contribuents de l'impost sobre societats que el seu període impositiu no coincideixi amb l'any natural, si el seu volum d'operacions no és superior a 600.000 euros l'any 2019 i el venciment d'aquesta autoliquidació es produeix a partir del 15 d'abril i fins al dia 20 de maig de 2020.

En la resolució núm. 142227 de l'INFORMA, l'AEAT respon la pregunta de com presentar l'impost sobre societats si el període impositiu no coincideix amb l'any natural i el volum d'operacions no és superior a 600.000 € en 2019. 

L'AEAT respon que per al cas de contribuents de l'impost sobre societats que el seu període impositiu no coincideixi amb l'any natural, si el seu volum d'operacions no és superior a 600.000 euros l'any 2019 i el venciment d'aquesta autoliquidació es produeix a partir del 15 d'abril i fins al dia 20 de maig de 2020, el termini per a la seva presentació s'estendrà fins al 20 de maig de 2020. En el cas que es domiciliï l'ingrés el termini serà fins al 15 de maig.

Sense perjudici de l'anterior, el Reial decret llei 7/2020 de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19 permet sol·licitar l'ajornament de les autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi en el període comprès entre el 13 de març i el dia 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament, per sis mesos i no es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos.

Aquesta extensió de termini no resultarà d'aplicació als contribuents que formin part d'un grup fiscal que apliqui el règim especial de consolidació fiscal amb independència del seu import net del volum de negocis.