Importacions Especials

18/04/2019
Fiscal

En general, quan es realitza una importació, l'importador ha de satisfer l'IVA que sigui aplicable sobre el valor en duana de les mercaderies adquirides. No obstant això, hi ha suposats especials en què això no és així.

En general, quan es realitza una importació, l'importador ha de satisfer l'IVA que sigui aplicable sobre el valor en duana de les mercaderies adquirides. No obstant això, hi ha suposats especials en què això no és així.
Cas general
Base imposable. Si la seva empresa importa mercaderies de fora de la Unió Europea, en retirar-les de la duana haurà de satisfer l'IVA corresponent (el 21%, el 10% o el 4%, segons el producte) sobre el seu valor en duana, que inclou:
El preu de venda.
Els aranzels i impostos especials que recaiguin sobre els béns.
I totes les despeses accessòries que es produeixin fins que les mercaderies arribin al primer lloc de destinació comunitària: despeses d'envasos i embalatges, transport, comissions de compra, assegurances...

No es confiï. Doncs bé, no es confiï. En certs casos especials les regles anteriors poden variar. Vegi alguns d'aquests supòsits...
Casos especials
Exportació temporal. És possible que la seva empresa enviï temporalment un actiu a l'estranger perquè s'efectuïn treballs sobre ell (generalment el fabricant) i posteriorment torni a importar-lo. Anotació. Doncs bé, en aquest cas, en tractar-se d'una exportació temporal, quan ho importi de nou, el valor en duana a tenir en compte només serà el que correspongui als treballs realitzats (i no el que sigui aplicable sobre l'actiu, la reimportació del qual estarà exempta).

Recàrrec d'equivalència. Així mateix, en cas que vostè actuï com a empresari minorista en règim de recàrrec d'equivalència, quan realitzi una importació de mercaderies, haurà de comunicar a la duana que és un detallista. La duana li liquidarà l'IVA i el tipus de recàrrec que correspongui segons la naturalesa dels béns importats.

Cànons. D'altra banda, si la seva empresa importa mercaderies protegides per una marca o una patent i ha de satisfer al seu propietari un cànon, verifiqui què diu el contracte signat amb aquest propietari. Atenció! En general, la seva empresa haurà d'incloure el cànon com a major valor de la mercaderia si la seva compra està condicionada al pagament d'aquest cànon, o si la seva empresa està obligada a comprar els productes exclusivament als proveïdors que li indiqui el propietari de la marca o la patent.
Importacions exemptes
Exempció. Finalment, sàpiga que certes exportacions de béns estan exemptes d'IVA. Anotació. És el cas, per exemple, de:
Les importacions de mostres amb finalitats promocionals; les de béns per a ús personal (roba de llit o taula, mobiliari, vehicles privats, animals domèstics...) efectuades en determinats supòsits taxats.
Les importacions de béns d'escàs valor (fins a certs imports) que es reben per via postal o són introduïdes a Espanya per viatgers. Anotació. Per exemple, els enviaments efectuats per empresaris estan exempts fins a 22 euros, i els efectuats entre particulars fins a 45.
Les importacions de determinats béns fins a cert nombre d'unitats (per exemple, enviaments entre particulars de fins a 50 cigarrets o fins a un litre d'alcohol).