Hisenda actualitza les instruccions per sol·licitar ajornaments fiscals per a pimes i autònoms.

28/04/2020
Fiscal

Com ja l'hem informat, el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, contempla una sèrie de mesures per a la flexibilització d'ajornaments per a pimes i autònoms.

Com ja l'hem informat, el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, contempla una sèrie de mesures per a la flexibilització d'ajornaments per a pimes i autònoms.

Doncs bé ara l'informem que amb data de 22 d'abril l'AEAT ha actualitzat el seu document sobre Instruccions per sol·licitar ajornaments d'acord amb les regles de facilitació de liquiditat per a pimes i autònoms contemplades en el Reial decret llei 7/2020 adaptades a les mesures tècniques desenvolupades i amb exemples adaptats al Reial decret llei 14/2020

Amb caràcter provisional, els contribuents que, en virtut del Reial decret llei, es vulguin acollir a les mesures de flexibilització d'ajornaments que s'hi inclouen, hauran de procedir d'acord amb les següents instruccions:

 1. Presentar pels procediments habituals l'autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant, com amb qualsevol ajornament, l'opció de "reconeixement de deute".
 2. Accedir al tràmit "Presentar sol·licitud", dins de l'apartat d'ajornaments de la seu electrònica de l'AEAT, en el següent enllaç:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/RB01.shtml 

 1. Emplenar els camps de la sol·licitud.

Per acollir-se a aquesta modalitat d'ajornament és MOLT IMPORTANT que marqui "" la casella "Sol·licitud acollida a l'article 14 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19."

En marcar aquesta casella, en l'apartat de la Proposta de pagament apareixerà el següent missatge: "Sol·licitud acollida al Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19."

En cas que vostè marqui "NO" en la casella "Sol·licitud acollida a l'article 14 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19" la sol·licitud es tramitarà com una sol·licitud d'ajornament o fraccionament subjecta als termes generals de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i no al que s'estableix en el Reial decret llei precitat, amb independència del que indiqui en la motivació de la seva sol·licitud.

En els camps referits a identificació de l'obligat tributari, deutes a ajornar i dades de domiciliació bancària, no existeix cap peculiaritat.

El sol·licitant que pretengui acollir-se a la flexibilització establerta en el Reial decret llei ha de prestar especial atenció als següents camps:

▪ "Tipus de garanties ofertes": marcar l'opció "Exempció".

▪ "Proposta de terminis, nombre de terminis": incorporar el nombre "1".

▪ "Periodicitat": marcar l'opció "No procedeix".

▪ "Data primer termini": s'ha d'incorporar la data corresponent a comptar un període de sis mesos des de la data de fi de termini de presentació de l'autoliquidació, i el termini ha de finalitzar en dia 5 o 20 (per exemple, si presenta una autoliquidació mensual que venç el 30 de març, la data a incloure seria 05-10-2020).

NOTA A TENIR EN COMPTE

L'ajornament es concedirà a 6 mesos, a comptar des de la fi de la data d'últim dia per presentar l'autoliquidació, que coincideix amb la fi del període voluntari de pagament (es concedeix el primer dia 5 o 20 transcorreguts els 6 mesos).

Amb l'entrada en vigor del Reial decret llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, les sol·licituds que continguin autoliquidacions com a últim dia de termini de presentació entre el 15 d'abril i el 20 de maig i es refereixin a obligats amb volum d'operacions no superior a 600.000 euros l'any 2019, els 6 mesos començaran a computar des del 20 de maig.

 • Exemple 1. Es presenta autoliquidació mensual, any 2020, període 02. Com que la data límit d'ingrés en període voluntari és el 30 de març, s'ajornaria a 5 d'octubre (6 mesos i el primer dia acabat en 5 o 20).
 • Exemple 2. Autoliquidació IVA 2020, període 1T. Com que la data límit d'ingrés en període voluntari originària és el 20 d'abril, amb independència de quan hagi presentat l'autoliquidació, cal tenir en compte si el volum d'operacions en 2019 del contribuent és superior a 600.000 euros o no.

                ◦ Si el volum d'operacions és superior a 600.000 euros, s'ajornaria a 20 d'octubre.

                ◦ Si el volum d'operacions no és superior 600.000 euros, com que la data es veu prorrogada pel Reial decret llei 14/2020, s'ajornaria a 20 de novembre.

 1. Presentar la sol·licitud, pressionant la icona "Signar i enviar".

Li apareixerà un missatge

La seva sol·licitud d'ajornament ha estat donada d'alta correctament en el sistema el dia X a les X hores, havent seleccionat l'opció de "Sol·licitud acollida al Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19".

A aquest efecte, ha de tenir en compte:

 • Si la seva sol·licitud compleix els requisits establerts en el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març:
 • No serà objecte d'inadmissió.
 • El termini de pagament serà de 6 mesos.
 • No es reportaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l'ajornament.
 • Si no compleix els requisits previstos en el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, la seva sol·licitud d'ajornament podrà ser objecte, segons correspongui, d'inadmissió, denegació o concessió, en els termes i condicions propis de la tramitació ordinària dels ajornaments de pagament, prèvia a l'entrada en vigor del Reial decret llei".

A continuació es reprodueix un exemple en cas d'acollir-se a l'ajornament establert en el Reial decret llei.

EXEMPLE

Una autoliquidació a ingressar amb una quota de 25.000 euros. Amb el RD-llei 7/2020, es concedeix ajornament a 6 mesos, dels quals no es reporten interessos els tres primers.

Amb RD-llei 7/2020: L'import a ingressar serà de 25.000 euros si ingressa en els tres primers mesos.

Sense RD-llei 7/2020. L'import a ingressar era de 25.233,09 euros si ingressa a tres mesos.

Amb RD-llei 7/2020: si ingressa a quatre mesos, l'import serà de 25.078,13 euros.

Sense RD-llei 7/2020. L'import a ingressar era de 25.312,50 euros si ingressa a quatre mesos.

Amb RD-llei 7/2020: si ingressa a cinc mesos, l'import serà de 25.156,25 euros.

Sense RD-llei 7/2020. L'import a ingressar era de 25.391,91 euros si ingressa a cinc mesos.

Amb RD-llei 7/2020: si ingressa al venciment de l'ajornament (sis mesos), l'import serà de 25.234,38 euros.