Govern i autònoms acorden d’estendre les ajudes fins al 30 de setembre.

29/06/2020
Laboral

El Govern arriba a un acord amb els agents socials per prorrogar els beneficis dels ERTO fins al 30 de setembre.

L'acord preveu exoneracions de quotes a la Seguretat Social segons la mida de l'empresa i la reactivació de la seva activitat. A més, estableix mecanismes de protecció per a l'ocupació.

L'informem que els Ministeris de Treball i Economia Social i d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions han acordat amb data de 25 de juny, en el marc del diàleg social, amb els agents socials les noves condicions que permetran d'estendre els beneficis dels ERTO fins al pròxim 30 de setembre.

L'acord, que es traslladarà a la reunió del Consell de Ministres del 26 de juny, preveu beneficis en les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors, garanties per al manteniment de l'ocupació i mecanismes de flexibilitat perquè les empreses s'adaptin als nous escenaris segons evolucioni la crisi sanitària.

Exoneracions de quotes

L'acord inclou diferents exoneracions per a les empreses, segons la seva situació. En el cas de les empreses que estan en situació de força major parcial, l'acord fins a setembre manté l'esperit del vigent, bonificant més les cotitzacions dels treballadors activats que dels suspesos.

D'aquesta manera, per a empreses amb menys de 50 treballadors tindran una exoneració del 60% de les cotitzacions socials dels seus treballadors activats en els mesos de juliol, agost i setembre i del 35% per als treballadors que continuïn suspesos.

Per a les empreses de 50 o més treballadors, les exoneracions seran del 40% per als treballadors activats i del 25% per als no activats.

D'altra banda, les empreses que estan actualment en ERTO per força major total passaran a ERTO de transició fins al 30 de setembre. Dins d'elles, les que compten amb menys de 50 treballadors tindran una exoneració decreixent en les cotitzacions dels seus empleats del 70%, 60% i 35% al juliol, agost i setembre, respectivament. Per a les empreses de 50 treballadors o més, les exoneracions passarien a ser del 50%, 40% i 25%, al juliol, agost i setembre, respectivament.

Aquests ERTO es tramitaran comptant amb l'informe preceptiu de la Inspecció de Treball i després d'haver informat els representants legals dels treballadors, tal com regula l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors.

Salvaguarda per a l'ocupació

Les empreses que s'acullin a les exoneracions previstes en cas d'ERTO, hauran de mantenir l'ocupació durant un període de sis mesos.

Durant un ERTO en vigor, les empreses no podran efectuar acomiadaments i tampoc podran repartir dividends. Queden fora de l'àmbit d'aplicació d'aquests ERTO les empreses radicades en paradisos fiscals.

Els treballadors de les empreses que s'acullin a aquests ERTO no podran realitzar hores extra. No estarà permès que les empreses concertin noves contractacions laborals, directes o a través d'ETT, ni que estableixin noves externalitzacions, durant la vigència dels ERTO.

Protecció per desocupació

Els treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació derivats de la Covid-19, tant de força major total o parcial com basats en causes productives o els tramitats en cas de rebrot, gaudiran de la protecció reforçada prevista en l'anterior acord: se'ls reconeixerà la prestació encara que no acreditin període de cotització previ i se'ls aplicarà el comptador a 0.