Fins al 31 de març pot modificar la base de cotització com a autònom 2022

09/03/2022
Fiscal

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 31 de març de 2022.

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzen. Aquesta decisió és molt important, ja que d'ella depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en compte els tràmits i els períodes per fer el canvi.

Atenció. L'elecció que es faci de la quota serà molt important, perquè aquest és el paràmetre que marca la quantia de les prestacions que rebrà l'autònom en cas de malaltia, accident, atur, maternitat o jubilació.

Li recordem que dins dels marges de la base mínima establerta per a 2022, de 960,60 euros mensuals, i de la base màxima, que ascendeix a 4.139,40 euros, encara que en alguns casos poden ser diferents, els autònoms la poden modificar segons les seves necessitats fins a 4 vegades en un mateix exercici fiscal, triant-ne una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici (el dia primer d'abril, juliol, octubre i gener).

Així doncs, els autònoms que desitgin canviar la seva quota des de l'1 d'abril, hauran de fer el canvi en la seva base de cotització abans del 31 de març. Dada crucial per a milers de treballadors per compte propi que continuen presentant caigudes importants en la seva facturació, i que veuen en la seva quota mensual una despesa que llastra la rendibilitat del seu negoci.

En cas contrari, amb tota modificació en la base que vulguin realitzar els autònoms més enllà de març, caldrà esperar al començament del tercer trimestre, és a dir fins a juliol, perquè es faci efectiu el canvi.

A més, també pot sol·licitar que la quantia per la qual cotitza s'incrementi automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a aquest increment, i tot això haurà de comunicar-ho també abans de l'1 d'abril.

La sol·licitud de canvi de base de cotització al règim especial de treballadors autònom es pot sol·licitar directament per l'autònom a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, si disposa d'un certificat digital o usuari/contrasenya o mitjançant el servei Canvi de base de cotització autònoms.

Igualment, la sol·licitud es pot presentar mitjançant el Model de sol·licitud de canvi de base de cotització en el règim especial de treballadors autònom (TC.4005).

QUOTES RETA 2022

Per a 2022 s'incrementa tant la base màxima de cotització que es fixa en els 4.139,40 €, com la base mínima que es fixa en els 960,60 €. Cal recordar que des de l'01-01-2019, és obligatori en tot cas per a l'autònom, la cobertura de les contingències professionals, la de la prestació per cessament d'activitat i la de formació, el resultat de tot això és que els tipus aplicables a l'autònom en 2022 són els següents: es manté en 28,30 % per a contingències comunes; l'1,30 % per a les contingències professionals; el 0,9 % per al cessament d'activitat; i el 0,10 % per a la formació professional. De tot això en resulta una quota mínima d'autònoms de 293,94 €, i una quota màxima de 1.266,66 €, que s'obtenen per aplicació del tipus total que queda fixat en 30,6 %.

Pel que fa als anomenats autònoms societaris, així com per als autònoms que, en algun moment de l'any 2021, i de manera simultània, hagin tingut contractats al seu servei, un nombre de treballadors per compte d'altri igual o superior a 10, la base mínima s'incrementa per a tots dos, fins als 1.234,80 €, resultant d'això una quota mínima de 377,84 €.

En tot cas, s'ha de tenir en compte la possible aplicació de bonificacions de la Llei 14/2013 de suport a emprenedors, i normes posteriors com la Llei 6/2017 de reformes urgents del treball autònom, si bé respecte de la coneguda com a tarifa plana d'autònoms, s'ha de recordar que des de 2019 es va fixar, per a les noves altes en 60 € mensuals, amb la inclusió de la cobertura de contingències professionals.

Si està interessat a modificar la base de cotització (amb la finalitat d'augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d'incapacitat temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber com més aviat millor.