Eviti l'acomiadament col·lectiu.

24/11/2020
Laboral

Si realitzarà un acomiadament col·lectiu i té contractes temporals, esperi que acabin i verifiqui si els acomiadaments es poden tramitar de manera individual.

Llindars. La seva empresa realitzarà diversos acomiadaments i, com el nombre d'afectats aconsegueix els llindars fixats en la llei, haurà de tramitar un acomiadament col·lectiu (iniciar un període de consultes, negociar amb els representants dels treballadors...). Atenció! A aquest efecte, l'acomiadament és col·lectiu si afecta un mínim de deu empleats si la seva empresa té menys de 100; al 10% d'empleats si té entre 100 i 300; o almenys a 30 empleats si té més de 300.
 
Si té temporals: esperi. A l'efecte del còmput de la seva plantilla, ha de tenir en compte a tots els treballadors que prestin serveis en el dia en què iniciï el procediment d'acomiadament col·lectiu (és a dir, en la data en què comuniqui l'obertura del període de consultes als representants dels treballadors). Això, amb independència del tipus de contracte que tinguin i del percentatge de jornada. Anotació. Per tant, si té contractes temporals (amb una causa de temporalitat que justifiqui la seva concertació i la seva terminació), actuï de la següent manera:
 
 
Verifiqui si pot reduir el nombre de treballadors indefinits afectats per l'acomiadament (a canvi d'anar esperant a la terminació dels contractes temporals).
D'aquesta manera, la seva plantilla i el nombre d'afectats per l'acomiadament es reduiran, i en la data en què vagi a tramitar les extincions pot ser que no aconsegueixi els llindars fixats per a haver de tramitar un acomiadament col·lectiu. Anotació. En tal cas, podrà executar acomiadaments objectius individuals (amb un procediment molt més senzill).
 
Exemple. La seva empresa necessita extingir el contracte de 12 treballadors. Atès que té una plantilla de 115, hauria de tramitar un acomiadament col·lectiu (12 acomiadaments és més del 10% de la seva plantilla). Anotació. Si té tres contractes eventuals la data de finalització dels quals és pròxima, esperi a aquesta data. A partir d'aquest moment:
La seva empresa només necessitarà acomiadar a nou empleats. Haurà aconseguit reduir el nombre d'acomiadaments de 12 a nou gràcies a la finalització de tres contractes temporals.
La seva plantilla en aquest moment serà de 112 treballadors. Com l'acomiadament només afectarà nou, no s'aconseguiran els llindars indicats i podrà tramitar nou acomiadaments objectius individuals.