Es publica al BOE el RDL 30/2020 que inclou la pròrroga i les novetats en matèria d’ERTO.

05/10/2020
Laboral

La norma, que va entrar en vigor el dia 30 de setembre, regula les noves figures d'ERTO per impediment i ERTO per limitacions.

La norma, que va entrar en vigor el dia 30 de setembre, regula les noves figures d'ERTO per impediment i ERTO per limitacions. Es mantenen altres previsions com són els límits relacionats amb el repartiment de dividends, el compromís de salvaguarda d'ocupació o la prohibició d'acomiadar, que es mantindrà fins al 31 de gener de 2021. També inclou mesures de protecció per desocupació que seran aplicables fins a aquesta data encara que el treballador no tingui el període de cotització mínima exigida, i fins al 31 de desembre per a treballadors fixos discontinus.

L'informem que ja s'ha aprovat i publicat al BOE del 30 de setembre, el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (en vigor des del dia 30 de setembre) que permet que els expedients de regulació d'ocupació (ERTO) vigents, fonamentats en aquesta causa prevista en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, es prorroguin automàticament fins al 31 de gener de 2021.

A més, la norma regula les noves figures d'ERTO per impediment o limitacions d'activitat, reconeixent una sèrie d'exoneracions per a aquelles empreses que, pertanyent a qualsevol sector, vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat com a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitàries que es puguin adoptar, a partir del 1 d'octubre, per autoritats espanyoles o estrangeres, sempre que prèviament obtinguin l'autorització d'un ERTO per causa de força major, la durada del qual quedarà restringit a la de les noves mesures d'impediment.

Quant als ERTO de força major per limitacions, són aplicables a aquelles empreses de qualsevol sector que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles que, prèvia autorització d'aquest expedient, podran aplicar les  exoneracions establertes en el RDL 30/2020.

Quant als ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i/o productives vinculades a la COVID-19 -els denominats ERTO per causes ETOP-, que s'iniciïn amb l'entrada en vigor de la norma (30 de setembre) i fins al 31 de gener de 2021, els continuarà sent aplicable l'article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. La seva tramitació es podrà iniciar mentre estigui vigent un ERTO per causa de força major.

A més, aquells expedients vigents que finalitzin durant l'entrada en vigor d'aquesta norma, podran ser prorrogats sempre que s'arribi a un acord en període de consultes.

D'altra banda, es mantenen les condicions dels «ERTO per rebrot» i s'estableixen exempcions aplicables des del 1 d'octubre de 2020.

Així mateix, es mantenen alguns dels límits i prohibicions previstos en normes precedents:

 • Els límits relacionats amb el repartiment de dividends continuaran sent aplicables.
 • La salvaguarda d'ocupació es manté amb els mateixos terminis. No obstant això, aquelles empreses que rebin exoneracions conforme a aquesta norma, quedaran compromeses a un nou període de salvaguarda de l'ocupació de 6 mesos.
 • Així mateix, continuarà vigent fins al 31 de gener de 2021 la previsió que no considera causa justificativa de l'acomiadament la força major i les causes objectives que emparen els ERTO (prohibició d'acomiadar) i la interrupció del còmput dels contractes temporals afectats per una suspensió del contracte.
 • Es manté, al seu torn, la prohibició amb caràcter general de realitzar hores extraordinàries, establir noves externalitzacions o concertar noves contractacions, directes o indirectes, durant l'aplicació dels ERTO regulats en aquesta norma.

Finalment, s'estableix un règim específic d'exoneracions en la cotització a la seguretat social per a empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura de treballadors en ERTO i una reduïda taxa de recuperació d'activitat.

 1. Novetats en matèria d'ERTO

1.1 Es prorroguen automàticament fins al 31 de gener de 2021 tots els ERTO per força major 

Tots els ERTO per força major vigents es prorroguen automàticament fins al 31 de gener de 2021.

1.2 Es mantenen les condicions dels ERTO per causes ETOP  vigents i s'estableixen especialitats per als iniciats des del 30 de setembre de 2020  fins al 31 de gener de 2021

Respecte als ERTO per causes ETOP són dues les situacions contemplades:

 1. Per als vigents a 30 de setembre de 2020, es mantenen els termes previstos en la comunicació final de l'empresa a l'autoritat laboral i fins a la data de finalització que s'hi refereix.
 2. Per als iniciats entre el  30 de setembre de 2020 i el 31 de gener de 2021, s'aplicarà l'article 23 del RDL 8/2020 (amb el procediment abreujat, l'informe potestatiu de la Inspecció de Treball i Seguretat Social -ITSS- i la prioritat dels sindicats més representatius del sector enfront de les comissions en la constitució de la comissió negociadora) amb especialitats que consisteixen en:
 • La possibilitat que s'iniciïn amb un ERTO per força major vigent i retrotreure els efectes a la data en la qual finalitza l'ERTO per causa de força major quan la causa de causes ETOP s'iniciï després que aquell hagi finalitzat.

En qualsevol cas, hi podrà haver pròrroga d'un expedient que finalitzi durant la vigència del present RDL 30/2020, sempre que s'assoleixi un acord per a això en el període de consultes, que s'haurà de tramitar davant l'autoritat laboral receptora de la comunicació final de l'ERTO que es prorroga.

Finalment, cal tenir present que només es beneficiaran d'exoneració en la cotització des del 1 d'octubre de 2020 a 31 de gener de 2021, els ERTO per causes ETOP vinculats als CNAE i empreses contemplats en el RDL 30/2020, i que veurem més endavant.

1.3 Es mantenen les condicions dels «ERTO per rebrot» i s'estableixen exempcions aplicables des del 1 d'octubre

Els "ERTO per rebrot" es mantenen vigents en els termes previstos en la resolució corresponent, expressa o tàcita, de l'autoritat laboral.

Se'ls aplicaran, des del 1 d'octubre fins al 31 de gener de 2021, les següents exempcions:

 • 100%, quan el 29 de febrer de 2020 l'empresa hagués tingut menys de 50 treballadors o assimilats en situació d'alta en la Seguretat Social.
 • 90% si a 29 de febrer de 2020 l'empresa hagués tingut 50 treballadors o més o assimilats en situació d'alta.

Estaran subjectes als límits relacionats amb repartiment de dividends i transparència fiscal i la salvaguarda d'ocupació.

1.4 Noves figures d'ERTO per impediment o limitacions d'activitat

Les empreses de qualsevol sector o activitat que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat com a conseqüència de les noves restriccions o mesures adoptades a partir del 1 d'octubre de 2020, tant per autoritats nacionals com estrangeres, es podran acollir als beneficis dels ERTO.

En el cas de les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball com a conseqüència de les mesures sanitàries podran sol·licitar un "ERTO per impediment" la durada del qual quedarà restringida al de les mesures d'impediment. Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins al 31 de gener de 2021, que seran del:

 • 100%, quan a 29 de febrer de 2020 l'empresa hagués tingut menys de 50 treballadors o assimilats en situació d'alta en la Seguretat Social.
 • 90% si a 29 de febrer de 2020 l'empresa hagués tingut 50 treballadors o més o assimilats en situació d'alta.

D'altra banda, les empreses o entitats que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats espanyoles, podran sol·licitar a l'autoritat laboral un "ERTO per limitacions".

En aquest cas, les exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social per als treballadors suspesos seran decreixents entre els mesos d'octubre de 2020 i gener de 2021 sobre la base dels següents percentatges:

 1. Empreses amb menys de 50 treballadors o assimilats en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020:
 • 100% a l'octubre;
 • 90% al novembre;
 • 85% al desembre, i
 • 80% al gener del 2021.
 1. Empreses amb 50 treballadors o més o assimilats en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020:
 • 90% a l'octubre;
 • 80% al novembre;
 • 75% al desembre, i
 • 70% al gener del 2021.

Exoneracions en les cotitzacions: ERTO per limitació del desenvolupament normal d'activitat

 

Octubre 2020

Novembre 2020

Desembre 2020

Gener 2021

Menys de 50 treballadors

100%

90%

85%

80%

50 treballadors o més

90%

80%

75%

70%

1.5 Es mantenen els límits i prohibicions

La norma manté els compromisos de salvaguarda adquirits en Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i en l'article 6 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, en relació amb el repartiment de beneficis i l'exigència de transparència fiscal  respecte de les empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en països o territoris qualificats de paradisos fiscals, així com els establerts en relació amb el repartiment de dividends per a empreses i societats acollides a determinades mesures de regulació temporal d'ocupació.

A més, s'estableix un nou període de 6 mesos de salvaguarda de l'ocupació per a les empreses que s'acullin a un nou ERTO exonerat.

En cas que existís un compromís de manteniment d'ocupació anterior vigent, l'inici del nou període de salvaguarda començarà quan hagi conclòs el de l'ERTO anterior

Com en l'acord anterior, en les empreses acollides a ERTO no es podran realitzar hores extraordinàries, establir noves externalitzacions de l'activitat, ni concertar noves contractacions, directes o indirectes excepte per raons de formació o altres raons objectives i justificades.

També es mantenen els límits fixats en els anteriors acords sobre el repartiment de dividends i la prohibició de radicar-se en paradisos fiscals per a les empreses que es vulguin acollir a ERTO.

1.6 Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat

Es contempla l'exoneració a determinades empreses de l'abonament de l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, entre el 1 d'octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021, en diversos percentatges i condicions que veurem a continuació.

Atenció. Entre el 1 d'octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021, queden exonerades -amb el percentatge que veurem a continuació- de l'aportació empresarial i per conceptes de recaptació conjunta, les següents empreses:

 1. Empreses que se'ls prorrogui automàticament l'ERTO FM i que tinguin la consideració d'especialment afectades per la pandèmia -o que el seu negoci en depengui indirectament-;
 2. Empreses que transitin d'un ERTO FM a un ERTO ETOP durant la vigència de la norma, i que la seva activitat es classifiqui en algun dels codis CNAE de l'Annex.
 3. Empreses titulars d'un ERTO ETOP, a les quals es refereix l'article 4.2 del RDL 24/2020 i que la seva activitat es classifiqui en algun dels codis CNAE de l'Annex.
 4. Empreses que, havent estat qualificades de dependents o integrants de la cadena de valor, transitin d'un ERTO FM a un ERTO ETOP, conforme l'article 3.3 del RDL 30/2020.

Aquestes empreses quedaran exonerades, tant dels treballadors afectats per l'ERTO que reiniciïn la seva activitat a partir del 1 d'octubre de 2020 -o que l'haguessin reiniciat des de l'entrada en vigor del RDL 18/2020, de 12 de maig-, i pels períodes i percentatges de jornada treballats a partir de l'1 d'octubre de 2020; com dels treballadors que tinguin les seves activitats suspeses entre el 1 d'octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021, pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió

Es consideraran empreses amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat les que desenvolupin una activitat que es classifiqui en algun dels codis de la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-09) recollits en l'Annex del RDL 30/2020 des del 30 de setembre de 2020, en concret:

ID CNAE-09

CNAE-09 4 DÍGITS

0710

Extracció de minerals de ferro.

2051

Fabricació d'explosius.

5813

Edició de periòdics.

2441

Producció de metalls preciosos.

7912

Activitats dels operadors turístics.

7911

Activitats de les agències de viatges.

5110

Transport aeri de passatgers.

1820

Reproducció de suports gravats.

5122

Transport espacial.

4624

Comerç a l'engròs de cuirs i pells.

7735

Lloguer de mitjans de transport aeri.

7990

Altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen.

9004

Gestió de sales d'espectacles.

7729

Lloguer d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic.

9002

Activitats auxiliars a les arts escèniques.

4741

Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.

3220

Fabricació d'instruments musicals.

3213

Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars.

8230

Organització de convencions i fires de mostres.

7722

Lloguer de cintes de vídeo i discos.

5510

Hotels i allotjaments similars.

3316

Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.

1811

Arts gràfiques i serveis que s'hi relacionen.

5520

Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.

4939

Altres tipus de transport terrestre de passatgers ncaa.

5030

Transport de passatgers per vies navegables interiors.

1812

Altres activitats d'impressió i arts gràfiques.

9001

Arts escèniques.

5914

Activitats d'exhibició cinematogràfica.

1393

Fabricació de catifes i moquetes.

8219

Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina.

9321

Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics.

2431

Estirat en fred.

5223

Activitats annexes al transport aeri.

3212

Fabricació d'articles de joieria i articles similars.

5590

Altres allotjaments.

5010

Transport marítim de passatgers.

7711

Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers.

4932

Transport per taxi.

2670

Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic.

9601

Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell.

9329

Altres activitats recreatives i d'entreteniment.

També es podran incloure en aquest apartat les empreses l'activitat econòmica de les quals depengui majoritàriament de les empreses que els seus CNAE es recullen en la norma o formin part de la seva cadena de valor, és a dir, que puguin acreditar que l'any 2019 la meitat de la seva facturació hagi depès de manera directa d'aquelles empreses o bé si depenen de manera indirecta de les empreses incloses en el llistat de codis CNAE - 09.

L'acord estableix que les empreses de les dues categories anteriors, que prorroguin automàticament l'ERTO de força major fins al final de gener de 2021, tindran exoneracions en les quotes a la Seguretat Social dels seus treballadors (tant reactivats com suspesos) reportades en els mesos d'octubre, novembre i desembre de 2020 i gener de 2021.

Les exoneracions seran del 85% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les que tenen 50 treballadors o més tant per als treballadors suspesos com per als que es reincorporin als seus llocs de treball.

Atenció. Aquestes exempcions seran incompatibles amb les de l'ERTO per impediment i per -rebrot- limitacions, encara que sí que s'aplicarà la mateixa tramitació o gestió.

Aquest concepte d'empresa resulta d'aquelles que, des del principi de la crisi sanitària fins avui, no han arribat a recuperar els treballadors regulats en percentatges significatius (menys del 65 per cent de treballadors recuperats dels expedients de regulació desocupació) i que a més pertanyen a sectors específics (més del 15 per cent de persones regulades del total d'afilades al règim general en un CNAE concret).

Aquestes mateixes condicions s'estendrien també a les empreses que formin part de la cadena de valor de les especialment afectades. Aquestes entitats hauran de presentar davant l'autoritat laboral corresponent entre el 5 i el 19 d'octubre la sol·licitud de declaració com a empreses dependents o integrants de la cadena de valor d'una altra empresa, i d'acord amb un breu procediment establert en la norma.

S'entendrà que són integrants de la cadena de valor les empreses la facturació de les quals durant 2019 s'hagi generat, almenys, en un 50% en operacions realitzades de manera directa amb "empreses especialment afectades per la pandèmia", així com aquelles companyies l'activitat real de les quals depengui indirectament d'elles.

Es mantindran aquestes mateixes exoneracions en les seves cotitzacions a la Seguretat Social (85% en el cas d'empreses de menys de 50 treballadors i del 75% en empreses de més de 50 treballadors) en cas que les empreses dels CNAE o de la cadena de valor que iniciïn un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció a després de la finalització d'un ERTO de força major, una vegada entri en vigor el RDL 30/2020 (30 de setembre).

1.7 Què fer si la seva empresa s'ha vist afectada pel RDL 30/2020 que aprova l'extensió dels ERTO?

Si la seva empresa es veu afectada pel Reial decret llei 30/2020  ha de saber que:

 • Ha de comunicar els períodes d'activitat del mes de setembre, en els casos en què estigui obligat, a través del canal habitual a Certific@2.
 • Si continuen en ERTO a partir del 1 d'octubre, després de la nova pròrroga, ha de presentar una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions amb els treballadors afectats a data 1 d'octubre a la seu electrònica del SEPE en l'apartat empreses / sol·licitud col·lectiva de prestacions derivades d'ERTO com a conseqüència de la COVID-19.
 1. Mesures extraordinàries de protecció dels treballadors
 2. Protecció per desocupació: es prorroguen, per als treballadors afectats per ERTO FM, ERTO ETOP, ERTO per impediment i ERTO per limitacions, i fins al 31 de gener de 2020:
 • La no exigència del període d'ocupació cotitzada mínima (període de carència) per accedir a la prestació.
 • La quantia de la prestació es determinarà aplicant, a la base reguladora, el percentatge del 70% (i no del 50% que procediria després de 6 mesos cobrant-lo).
 • La no reposició de prestacions (comptador a zero) es manté fins al 30 de setembre de 2020, encara que no computaran les prestacions consumides des d'aquesta data per als qui, abans del 1 de gener de 2022, accedeixin a la prestació per desocupació per finalització d'un contracte de durada determinada per un acomiadament, individual o col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o per un acomiadament per qualsevol causa declarada improcedent.
 1. Protecció per a treballadors amb contracte fix discontinu o que facin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes: que hagin estat afectats, durant tot o part de l'últim període teòric d'activitat per un ERTO FM o ETOP i deixin d'estar afectats per arribar a la data que hagués finalitzat el període d'activitat, així com aquells que, per haver-se trobat en algun dels supòsits de l'article 25.6 b) a d) del RDL 8/2020 i sempre que, una vegada esgotades, continuïn desocupats i sense dret a percebre prestacions per desocupació ni contributiva ni assistencial, o les esgotin abans del dia 31 de gener de 2021.

La durada d'aquesta prestació extraordinària s'estendrà fins al 31 de gener de 2021. No obstant això, aquesta prestació es podrà interrompre per la reincorporació temporal del treballador a la seva activitat i, en tots els casos, aquesta prestació extraordinària es podrà reprendre prèvia sol·licitud del treballador que acrediti el cessament involuntari o trobar-se en situació legal de desocupació, sempre que es presenti abans del dia 31 de gener de 2021.

 1. Treballadors inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació que no siguin beneficiaris de prestacions de desocupació, d'aquells treballadors inclosos en ERTO per impediment, per limitacions o de la llista: es consideraran igualment en situació assimilada a l'alta durant aquests períodes de suspensió o reducció, a l'efecte de considerar-los com efectivament cotitzats. Per a això, la base de cotització a tenir en compte serà la mitjana de les bases de cotització dels sis mesos immediatament anteriors a l'inici d'aquestes situacions.
 2. Quan les prestacions per desocupació reconegudes en els ERTO FM, ERTO per impediment, ERTO per limitacions i aquells de la llista CNAE que es compatibilitzin amb la realització d'una feina a temps parcial: no afectat per mesures de suspensió, no es deduirà de la quantia de la prestació la part proporcional al temps treballat.

Si per l'anterior, la quantia de la prestació per desocupació s'hagués vist reduïda en proporció per mantenir, en el moment del reconeixement inicial una o diverses relacions laborals a temps parcial no afectades per procediments de regulació temporal d'ocupació, aquests treballadors tindran dret a percebre una compensació econòmica per l'import equivalent al temps treballat. S'abonarà en un sol pagament i prèvia sol·licitud de l'interessat -via seu electrònica del SEPE- formalitzada en el model establert a aquest efecte, i com a màxim, fins al dia 30 de juny de 2021.