Es modifica el termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'IAE del exercici 2019.

25/06/2019
Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Guiller

Resolució de 13 de juny de 2019, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica el termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2019

Resolució de 13 de juny de 2019, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica el termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2019 relatius a les quotes nacionals i provincials i s'estableix el lloc de pagament d'aquestes quotes. (BOE 19-06-2019)

La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals va crear, en els seus articles 79 a 92, l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

Per part seva, el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, que va aprovar les tarifes i Instrucció de l'Impost assenyala en la seva Regla 17a que les quotes nacionals i provincials seran recaptades per l'Administració Tributària Estatal.

L'article 23 del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, disposa que la recaptació de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva podrà realitzar-se, entre altres modalitats, per qualsevol que s'estableixi per a ingrés dels recursos de la Hisenda Pública.

L'article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària confereix a l'Administració Tributària competent la facultat de modificar el termini d'ingrés en període voluntari dels deutes referits en el paràgraf anterior.

L'Ordre PRE/3851/2007, de 10 de desembre, per la qual estableixen els Departaments de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i se'ls atribueixen funcions i competències, en el seu article 6.2, atribueix al titular del Departament de Recaptació d'aquest Organisme Públic la competència de modificar el termini voluntari d'ingrés dels deutes de notificació col·lectiva i periòdica la gestió de la qual es realitzi per l'esmentada Agència.

Per tot això, he acordat dictar la següent Resolució:

Un.

Per a les quotes nacionals i provincials de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2019, s'estableix que el seu cobrament es realitzi a través de les Entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d'ingrés que a aquest efecte es farà arribar al contribuent. En el cas que aquest document d'ingrés no fos rebut o s'hagués extraviat, haurà de realitzar-se l'ingrés amb un duplicat que es recollirà en la Delegació o Administracions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponents a la província del domicili fiscal del contribuent, en el cas de quotes de classe nacional, o corresponents a la província del domicili on es realitzi l'activitat, en el cas de quotes de classe provincial.

Dos.
Es modifica el termini d'ingrés en període voluntari de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2019 quan es tracti de les quotes a les quals es refereix l'apartat Un anterior, fixant-se un nou termini que comprendrà des del 16 de setembre fins al 20 de novembre de 2019, tots dos inclusivament.


Madrid, 13 de juny de 2019.–El Director del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, Guillermo Barros Gallego.