ERTO per impediment o per limitació, quin és més avantatjós per a l'ocupador?

17/02/2021
Laboral

El Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, va resoldre algunes incògnites sobre els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

Independentment que els beneficis en les quotes socials de l'ocupador siguin diferents, l'elecció no és lliure per a ell. Estem, en qualsevol cas, davant expedients provocats per força major, i aquest element obstatiu serà valorat per l'Autoritat laboral. D'altra banda, la restricció que obliga l'empresa a acollir-se a l'ERTO per tots dos motius prové, així mateix, de decisions de l'Autoritat pública.

El Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, va resoldre algunes incògnites sobre els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) en les modalitats introduïdes a finals de setembre de 2020 per adaptar-se a situacions de restricció acordades per l'Autoritat.

Així, en primer lloc, va prorrogar automàticament els ERTO per impediment o per limitacions a l'activitat vigents a 1 de febrer, i s'afegeix que les empreses que s'hagin d'acollir per primera vegada a aquests expedients podran sol·licitar el corresponent ERTO, en els termes recollits a l'art. 2 del RDL 30/2020.

No obstant això, a aquesta regla general cal afegir l'excepció prevista en la norma per a alguns ERTO anteriors, conforme al qual, una vegada constatada la concurrència d'alguna de les situacions constitutives de força major mitjançant la corresponent resolució estimatòria, expressa o per silenci, el pas de la situació d'impediment a la de limitació o viceversa, a conseqüència de les modulacions en les restriccions sanitàries adoptades per les Autoritats competents, no requerirà la tramitació d'un nou ERTO.

Exemple:

Si vostè és el propietari d'un restaurant que ha hagut de tancar el seu negoci perquè les autoritats de la seva comunitat autònoma no li permeten obrir. Per això, va tramitar un ERTO per impediment. Doncs bé, si les mesures de restricció sanitària s'han rebaixat i ara sí que li permeten obrir amb un aforament limitat (oferint menys taules, per la qual cosa igualment necessita mantenir a alguns treballadors en l'ERTO), tingui en compte:

  • Podrà passar a un ERTO per limitacions (o viceversa) sense haver de tramitar un ERTO nou (tal com s'exigia en alguna comunitat autònoma). Per a això, sol·liciti a l'Autoritat Laboral el traspàs d'un ERTO a un altre.
  • Comuniqui també el canvi d'ERTO als representants dels treballadors i a la Seguretat Social (s'habilitarà una opció per efectuar una declaració responsable pel sistema RED). 

Sense perjudici de l'anterior, resultaran aplicables, a cada moment, els percentatges d'exoneració corresponents, en funció de la naturalesa impeditiva o limitativa de la situació de força major en la qual es trobi l'empresa.

Quines diferències existeixen entre totes dues figures?

Hi ha dues diferències fonamentals:

  1. a) En l'ERTO per impediment, l'empresa es veu obligada a tancar. En l'ERTO per limitacions l'empresa només restringeix la seva activitat, però no tanca.
  2. b) Les exoneracions en la cotització.

ERTO per impediment o per limitació: quin és més avantatjós per a l'ocupador

Cal aclarir que, independentment que els beneficis en les quotes socials de l'ocupador siguin diferents, l'elecció no és lliure per a ell. Estem, en qualsevol cas, davant expedients provocats per força major, i aquest element obstatiu serà valorat per l'Autoritat laboral. Cal afegir que la restricció que obliga l'empresa a acollir-se a l'ERTO per tots dos motius prové, així mateix, de decisions de l'Autoritat pública.

ERTO per impediment

Afecten empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que, a partir del 1 de febrer de 2021 (o, des del 1 d'octubre de 2020, per als vigents a l'entrada en vigor del RDL 2/2021) i fins al 31 de maig, vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat per l'adopció de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades. Requereixen, si són nous, l'autorització d'un nou ERTO, i la seva durada queda restringida a les mesures d'impediment citades.

Aquests expedients es beneficien dels següents percentatges d'exoneració:

  • El 100% de l'aportació empresarial reportada durant el període de tancament, i fins al 31 de maig de 2021, quan l'empresa hagués tingut menys de 50 treballadors o assimilats en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
  • Si en aquesta data l'empresa hagués tingut 50 treballadors o més o assimilats en alta, l'exempció arribarà al 90% de l'aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de maig de 2021.

ERTO

Plantilla de l'empresa

Beneficis
                                    (mesos de febrer a maig del 2021)

Força major, ERTO per impediment

Menys de 50 treballadors

100% de l'aportació empresarial meritada

50 treballadors o més

90% de l'aportació empresarial meritada

 

ERTO per limitacions d'activitat

Empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles. També necessiten la prèvia autorització de l'expedient, i s'acompanyen, com els d'impediment, de percentatges d'exoneració característics.

Els percentatges de l'exempció s'equiparen, amb l'entrada en vigor del RDL 2/2021, als anomenats ERTO «de rebrot»:

  • Respecte dels treballadors amb activitats suspeses (i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió): exempció de l'aportació empresarial reportada al febrer, març, abril i maig de 2021, del 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament, quan l'empresa tingui menys de 50 treballadors o assimilats en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
  • En la mateixa situació, però en empreses amb 50 treballadors o més o assimilats a 29 de febrer de 2020: exempció dels mesos de febrer, març, abril i maig de 2021, del 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament.

ERTO

Plantilla de l'empresa

Beneficis (mesos de febrer a maig del 2021)

Força Major, ERTO per limitació d'activitat

Menys de 50 treballadors

Febrer

Març

Abril

Maig

100%

90%

85%

80%

50 treballadors o més

Febrer

Març

Abril

Maig

90%

80%

75%

70%