ERTE per força major: actuació de les empreses enfront del Covid-19

17/03/2020
Laboral

Publicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE de 14 de març)

En relació a la publicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE de 14 de març), passem a detallar les directrius principals:

En quins supòsits s'apliquen?

S'aplica en supòsits de força major deguda a causes que dimanin d'un fet aliè a l'empresari, si el fet és imprevisible o inevitable, com a emergències civils o sanitàries (el nostre cas) i independent de la situació econòmica de l'empresa.

És necessària autorització prèvia?

Existeix un requisit de procediment i ha de ser constatada per l'Autoritat Laboral (normalment de la CCAA corresponent). A través d'Internet és molt fàcil localitzar l'Administració competent.

A quants treballadors pot afectar la mesura?

El nombre de treballadors afectats pot ser qualsevol.

Quines modalitats pot presentar l'empresa?

L'empresa pot sol·licitar:
•La suspensió o paralització de l'activitat laboral (decretat pel Govern autonòmic i central);

◦La reducció de l'activitat laboral entre un 10% i un 70% de la jornada de treball (altres supòsits a estudiar, ja que la mesura d'excepcionalitat només va dirigida a les activitats que allí es contenen).

Quin és el procediment?

1.Sol·licitud de l'empresa dirigida a l'Autoritat Laboral: moltes Administracions tenen el seu propi formulari.
2.Poder Notarial que acrediti la legitimació del representant que formula la comunicació en nom i representació de la persona jurídica i còpia del DNI
3.se haurà de presentar per Internet a través del Registre Electrònic, segons els certificats electrònics admesos per cadascuna de les Comunitats Autònomes competents (veure pàgines web).
4.Haurà d'acompanyar-se les mesures adoptades per la Comunitat de Madrid i de l'Estat de tancament d'establiments, a més de la comunicació simultània als representants legals dels treballadors. Encara que sigui públic i notori, s'haurà d'acompanyar una memòria que justifiqui la causa de força major, ja que si l'activitat no és una de les quals s'ha ordenat la suspensió, haurà de justificar-se degudament amb altres arguments.
5.En cas de no existir representació legal dels treballadors, haurà de comunicar-se a tots els empleats per escrit. Les empreses han de cuidar que quedi prou acreditada la comunicació a tots ells.
6.la Administració haurà de resoldre en un termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des de la data d'entrada del registre de la sol·licitud.
7.la resolució dels expedients de força major no requereix període de consultes amb els representants legals dels treballadors, ja que es tracta d'una constatació per l'Autoritat Laboral de l'existència d'aquesta força major.
8.El ERTE temporal serà efectiu des del fet causant de força major (publicació butlletins oficials), mai des de la presentació de la sol·licitud o la seva aprovació.
9.la empresa haurà de comunicar als treballadors afectats la mesura adoptada, notificant-los individualment, on es contemplarà els dies concrets, l'horari de treball afectat i el període que s'estengui la vigència.
10.En cas de tancaments total d'establiment per Ordre de la Comunitat de Madrid, es presentarà un ERTE temporal de suspensió d'activitat laboral, efectiu des del les 00.00 hores del 14 de març de 2020 fins a les 24.00 hores del dia 26 de març de 2020, prorrogable, si fos el cas. O de 15 dies naturals, des del 14 de març de 2020 fins al dia 28 de març de 2020, segons el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Han de comunicar alguna cosa les empreses als treballadors?

Sí, han de comunicar a tots els treballadors per escrit l'ordre de no assistir al seu lloc de treball i informar del tràmit del ERTE per força major.

Una vegada acceptat el ERTE, han d'emetre una nova comunicació que serveixi per al tràmit individual de la prestació de desocupació.

Quins efectes laborals té aquesta mesura?

1.se manté el vincle contractual empresa-treballador, però se suspèn temporalment per causa de força major.
2.es obligatori reincorporar al treballador al mateix lloc de treball, una vegada les causes legals hagin cessat.
3.la data d'antiguitat es manté.
4.El treballador té llibertat per a treballar en un altre sector no afectat.
5.El treballador pot ser acomiadat, sempre que existeixi causa legal per a això, fora d'aquest supòsit. En aquest cas, el període de ERTE computa a l'efecte d'indemnització.

Quina despesa té l'empresa durant el ERTE temporal?

Excepte altres mesures adoptades pel Govern:
•En cas de suspensió total (cas de tancament imminent d'activitat):

◦L'empresa no abonarà el salari de l'empleat
◦L'empresa està obligada a cotitzar la quota patronal (aprox. 30% de la mitjana de la base de cotització dels últims 6 mesos del treballador).

•En cas de reducció de jornada (no aplicable als casos de tancament imminent d'establiment):

◦S'abonarà el salari proporcionalment a la jornada realitzada
◦S'haurà de cotitzar a la Seguretat Social la quota patronal, tant dels períodes d'activitat com d'inactivitat (aprox. 30% de la mitjana de la base de cotització dels últims 6 mesos del treballador).


En quina situació queda l'empleat durant el ERTE temporal?

El treballador passa a cobrar la prestació per desocupació els dies de durada de l'expedient.

Tret que el Govern legisli d'una altra manera donada, les circumstàncies excepcionals de la situació, fins al moment, la percepció serà del 70% de la base reguladora, existint millores d'aquestes quanties en cas de tenir fills menors a càrrec.

Què han de fer els empleats?

Tret que hi hagi modificacions sobre aquest tema, de moment s'ha de sol·licitar cita en el SEPE (de manera online o telemàtica) per a tramitar la seva presentació.

Les oficines d'ocupació han establert un protocol de contenció del virus, pel qual no atendran presencialment a ningú, per la qual cosa la gestió es realitzarà de manera telemàtica i/o telefònica. Per això, NO es tindran en compte els terminis establerts per a sol·licitar prestacions, de manera que no perjudiqui cap dret.

Estem pendents de les possibles reformes legislatives que es puguin produir els pròxims dies. 


El Govern considera a aïllats per coronavirus de baixa per accident de treball

El Govern ha aprovat el dimarts passat un reial decret llei perquè les persones en aïllament preventiu per raó de contagi del Covid-19, conegut com coronavirus, es considerin en situació d'incapacitat temporal assimilada a una baixa laboral per accident de treball.

Així ho ha anunciat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, acompanyat de la portaveu del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. Amb la norma es considera tant a les persones en aïllament preventiu com als qui s'han contagiat del virus en situació d'incapacitat temporal assimilada a baixa laboral per accident de treball.