En què consisteix el nou impost temporal de solidaritat de les grans fortunes?

16/11/2022
Fiscal

S'ha fet públic el text del nou impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, que s'aplicarà en relació amb el patrimoni mantingut a 31 de desembre de 2022.

L'informem que en la pàgina web del Congrés dels Diputats s'ha publicat el text del nou impost de solidaritat, que s'aplicarà en relació amb el patrimoni mantingut a 31 de desembre de 2022.

En concret, el 10 de novembre de 2022 s'han presentat esmenes a la proposició de llei per a l'establiment de gravàmens temporals energètic i d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit, que en aquests moments es troba en tramitació parlamentària.

Entre altres, s'han introduït diverses esmenes que, d'una banda, creen l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes i, per l'altra, modifiquen diverses normes tributàries (lleis de l'impost sobre el patrimoni, de l'impost sobre societats i de l'impost sobre successions i donacions, entre altres).

El nou impost temporal de solidaritat de les grans fortunes

Aquest nou impost, que s'introdueix amb els fins declarats d'augmentar la recaptació i harmonitzar la normativa autonòmica, es configura com un tribut directe, personal i complementari de l'impost sobre el patrimoni que gravarà el patrimoni net per sobre de 3.000.000 euros i que s'aplicarà en tot el territori nacional (sense perjudici dels règims forals basc i navarrès -la modificació del qual es preveu en la pròpia esmena- i del que es disposa en els tractats i convenis internacionals que formin part de l'ordenament intern), sense que es pugui cedir a les comunitats autònomes.

Fet imposable i meritació

El fet imposable és tenir en el moment de la meritació de l'impost un patrimoni net superior a 3.000.000 d'euros, establint-se la meritació el 31 de desembre de cada any (per tant, en el cas d'aprovar-se abans de finals d'enguany, seran els anys 2022 i 2023 els que s'abonin).

Es presumeixen, excepte prova de transmissió o pèrdua patrimonial, que formen part del patrimoni els béns i drets que haguessin pertangut al subjecte passiu en el moment de l'anterior meritació.

Exempcions

Es declaren exempts els béns i drets exempts de l'impost sobre el patrimoni (Béns del Patrimoni Històric, objectes d'art i antiguitats, obra pròpia dels artistes, aixovar domèstic, habitatge habitual, drets de contingut econòmic vinculats a sistemes de previsió social, elements afectes a activitats econòmiques i participacions en entitats, etc.).

Subjectes passius

Els qui ho siguin de l'impost sobre el patrimoni (IP) conforme al que es disposa en l'article 5 de la Llei 19/1991 de l'IP.

Els subjectes passius que no siguin residents en un altre estat membre de la Unió Europea estaran obligats a nomenar, abans de la fi del termini de declaració de l'impost, una persona física o jurídica amb residència a Espanya, perquè els representi davant l'Administració Tributària en relació amb les seves obligacions per aquest impost.

Els béns i drets s'atribuiran als subjectes passius segons les normes sobre titularitat jurídica aplicables en cada cas i en funció de les proves aportades per aquells o de les descobertes per l'Administració. Referent a això, s'aplicaran les regles sobre titularitat dels elements patrimonials i sobre béns o drets adquirits amb preu ajornat o reserva de domini establertes en la Llei 19/1991 de l'IP.

Base imposable i liquidable

La base imposable és el valor del patrimoni net del subjecte passiu, que es determina per diferència entre el valor dels béns i drets que sigui titular i les càrregues i gravàmens de naturalesa real, quan disminueixin el valor dels respectius béns o drets, i els deutes o obligacions personals de les quals hagi de respondre el subjecte passiu.

En el cas d'obligació personal i en concepte de mínim exempt la base imposable es redueix en 700.000 euros.

Tarifa de l'impost

A la base liquidable s'aplicaran els tipus de gravamen de la següent escala:

Base liquidable

-

Fins a euros

Quota

-

Euros

Resta base liquidable

-

Fins a euros

Tipus aplicable

-

Percentatge

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

2.347.998,03

1,7

5.347.998,03

39.915,97

5.347.998,03

2,1

10.695.996,06

152.223,93

En endavant

3,5

S'assenyala que la quota íntegra d'aquest impost conjuntament amb les quotes de l'IRPF i de l'IP, no pot excedir, del 60% per als subjectes passius per obligació personal.

Existeixen deduccions i bonificacions en la quota?

S'estableix que resulta aplicable la deducció per impostos satisfets a l'estranger en els mateixos termes que els establerts en l'article 32 de la Llei 19/1991 de l'IP, en el cas d'obligació personal de contribuir.

Així mateix, als béns o drets situats o que haguessin d'exercir-se a Ceuta i Melilla els és aplicable la bonificació regulada en l'article 33 de la Llei 19/1991 de l'IP.

Finalment, es permet deduir la quota de l'IP de l'exercici efectivament satisfeta.

Quines seran les normes de gestió?

S'estableix l'obligació de presentar declaració, a practicar autoliquidació i, si és el cas, a ingressar el deute tributari en el lloc, forma i terminis que determini el titular del Ministeri d'Hisenda, que podrà establir els supòsits i condicions de presentació de les declaracions per mitjans telemàtics.

S'hauran d'emplenar la totalitat de les dades que els afectin contingudes en les declaracions, acompanyar els documents i justificants que s'estableixin i presentar-los en els llocs que determini el titular del Ministeri d'Hisenda.

Quin és el seu període de vigència?

Es determina que s'aplicarà en els 2 primers exercicis en els quals es reporti a partir de la seva entrada en vigor. No obstant això, s'introdueix una clàusula de revisió, per efectuar una avaluació per valorar els resultats de l'impost i proposar, si és el cas, el seu manteniment o supressió, al final del període de vigència.