Els treballadors en general tenen permís retribuït per anar a vaccinar-se?

17/05/2021
Laboral

Els treballadors en general tenen permís retribuït per anar a vaccinar-se? I els efectes secundaris, es consideren baixa per IT?

 

La Unió Sindical Obrera ha remès un escrit al Ministeri de Treball i Economia Social perquè promogui les modificacions legislatives necessàries i urgents per garantir l'assistència a la vaccinació contra la COVID-19 com un permís retribuït. D'altra banda, si algun dels treballadors agafa la baixa pels efectes secundaris que li ha ocasionat el vaccí del coronavirus, la IT no s'assimila a accident de treball i serà una baixa per contingències comunes ordinària.

Segons el calendari proposat (en contínua modificació, que en aquests moments va per ordre invers d'edat), una vegada vaccinats els grups de més risc, aviat començarà la vaccinació massiva contra la COVID-19 de tots els treballadors en general. I és obvi que sorgirà un problema que encara no s'ha tractat políticament ni fins i tot públicament, ja que els treballadors en general no tenen dret a un permís retribuït per vaccinar-se.

Els permisos retribuïts comuns per a tots els treballadors són els indicats en l'article 37 de l'ET, però entre ells no hi ha permís retribuït per vaccinar-se contra la COVID-19. És cert que existeix permís retribuït "pel temps indispensable, per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal". Però no val per a aquest cas perquè aquests deures són només aquells l'incompliment dels quals implica responsabilitat civil, penal o administrativa. Si la vacuna fos obligatòria llavors sí que seria aplicable en aquest cas.

Molts convenis col·lectius amplien els permisos comuns de l'ET. Per exemple, alguns convenis sí que inclouen el permís retribuït per a consulta mèdica, encara que normalment només amb el metge especialista que tampoc valdria per aquest cas. Però l'habitual és que el conveni no digui res sobre aquest tema.

Tampoc es pot acollir, en general, a una suposada obligació de l'empresa en matèria de prevenció de riscos laborals, perquè aquesta obligació està referida textualment a "les malalties, patologies o lesions sofertes amb motiu o ocasió del treball". Sí que podria ser aplicable aquest concepte en el cas, per exemple, de personal sanitari en contacte amb contagiats per la COVID-19.

Per tot això, ens trobarem davant un problema laboral greu perquè cal vaccinar milions de treballadors, i haurà de ser el Govern el qui modifiqui la norma per incloure un permís retribuït per rebre la vacuna. 

En aquest sentit, els sindicats estan demanant al Govern que els treballadors que falten diverses hores a la feina per vaccinar-se tinguin permís laboral retribuït. La vaccinació no és obligatòria i a això s'acullen les empreses per a descomptar hores.

Així, per exemple, la Unió Sindical Obrera (USO) ha demanat al Ministeri de Treball que legisli que el temps indispensable per vaccinar-se contra la COVID-19 es consideri amb caràcter general un permís retribuït. USO, ha remès un escrit al Ministeri de Treball i Economia Social perquè promogui les modificacions legislatives necessàries i urgents per garantir l'assistència a la vaccinació contra la COVID-19 com un permís retribuït. USO ho té clar: és permís retribuït.

Arran d'aquesta mena de cites en horari laboral, ha sorgit la controvèrsia. Per això, "USO ha demanat al Ministeri que doni cobertura legal a tots els treballadors per acudir a la seva cita o doble cita. No han de ser penalitzats recuperant hores fora de la jornada laboral. Diversos afiliats ja ens han notificat aquest tipus de comportaments per part d'algunes empreses. No obstant això, a USO considerem que el vaccí no és només un dret individual, sinó un deure col·lectiu que ha de ser atès sense obstacles", exposa Sara García, secretària d'Acció Sindical i Salut Laboral d'USO.

El principal problema es dóna "quan la cita no és al seu centre de salut habitual o el més pròxim al centre de treball. Moltes cites es donen en espais habilitats per a la vaccinació massiva. En aquest cas, no poden sol·licitar un justificant d'assistència. I, de vegades, aquests centres es troben més lluny del lloc de feina, que requereix un temps addicional per al trasllat", explica García.

La secretària d'Acció Sindical i Salut Laboral d'USO recorda que "les persones que es vacunaran no tenen opció de triar ni horari ni lloc. Per això, acudir en hora i lloc que els determinin no ha de suposar un menyscapte per a elles".

Vaccí i baixa per IT

Si un dels seus treballadors inicia una IT o ha de romandre en aïllament pel coronavirus, aquesta situació es considera assimilada a accident de treball exclusivament per a la prestació econòmica d'IT.

En canvi, si agafa la baixa pels efectes secundaris que li ha ocasionat el vaccí del coronavirus, aquesta IT no tindrà la mateixa consideració i serà una baixa per contingències comunes ordinària. 

Les diferències entre totes dues situacions són les següents:

  • En el primer cas (si la IT s'assimila a accident de treball), la prestació és d'un 75% de la base reguladora des de l'endemà al de la baixa. En aquests casos la seva empresa no s'ha de fer càrrec de la prestació, encara que sí que assumeix el sou del dia de la baixa. Això sí: com que no és un accident (sinó una situació assimilada), no cal abonar cap complement a què la seva empresa pugui estar obligada (encara que el seu conveni obligui a complementar la prestació d'accident).
  • En el segon cas (en una IT ordinària), la prestació és inferior per als afectats. S'abona a raó del 60% des del quart fins al vintè dia, i del 75% a partir del vint-i-unè. Ara bé, en aquest cas la seva empresa assumeix el cost des del quart fins al quinzè dia de la prestació.