Els afectats per ERTO en 2020 poden fraccionar en 6 mesos el pagament de l'IRPF sense interessos

08/04/2021
Fiscal

Els contribuents afectats per un ERTO durant el 2020 podran fraccionar en 6 pagaments amb venciments periòdics en el dia 20 de cada mes, amb el primer pagament el 20 de juliol de 2021, l'import a ingressar derivat de la presentació de l'IRPF.

Al BOE del 7 d'abril s'ha publicat l'Ordre HAC/320/2021 per la qual els contribuents afectats per un ERTO durant el 2020 podran fraccionar en 6 pagaments amb venciments periòdics en el dia 20 de cada mes, amb el primer pagament el 20 de juliol de 2021, l'import a ingressar derivat de la presentació de l'IRPF. L'últim pagament es realitzaria al desembre de 2021.

Al BOE del 7 d'abril s'ha publicat l'Ordre HAC/320/2021 per la qual s'estableix un fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l'IRPF per a beneficiaris durant l'any 2020 de prestacions vinculades a expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), i que va entrar en vigor el mateix dia 7 d'abril.

Fins ara era possible dividir el pagament de l'IRPF, però només en dos: el primer pagament era del 60% de l'import i s'efectuava en el moment de presentar la declaració, i el 40% restant a principis de novembre.

Cal tenir en compte que els contribuents de l'IRPF que hagin estat perceptors de prestacions del SEPE per haver estat immersos en un ERTO en 2020, poden veure's obligats a presentar la declaració de la renda perquè en tenir dos pagadors, el límit econòmic que determina l'obligació de declarar, disminueix a 14.000 euros si s'han cobrat més de 1.500 euros del segon pagador. Això, unit a les baixes retencions que s'hagin efectuat en percebre les prestacions del SEPE, pot donar lloc al fet que la declaració d'aquests contribuents surti a ingressar.

En la línia amb diverses mesures adoptades per al fraccionament de deutes tributaris amb motiu de la COVID-19, aquesta Ordre HAC/320/2021, aprova la possibilitat de fraccionar el pagament de l'IRPF per als contribuents que haguessin estat en ERTO en 2020.

Requisits per acollir-se a aquest fraccionament extraordinari

S'ha de tractar d'un contribuent de l'IRPF:

  • Que el contribuent o qualsevol dels membres de la unitat familiar, en cas de tributació conjunta, hagi estat inclòs durant 2020 en un expedient de regulació temporal d'ocupació
  • Que hagi rebut alguna prestació per aquest motiu.
  • Que el resultat de la quota tributària corresponent a la declaració de l'IRPF resulti a ingressar.
  • Aplicable a tributació individual i a tributació conjunta.

No es poden acollir a aquest fraccionament els contribuents als quals s'aplica el règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol als quals es refereix l'article 93 de la LIRPF.

Límits econòmics per sol·licitar el fraccionament

No pot excedir de 30.000 euros l'import en conjunt pendent de pagament per al sol·licitant, tant en període voluntari com en període executiu, dels deutes de dret públic gestionades per l'AEAT i pels òrgans o organismes de la Hisenda Pública Estatal.

A l'efecte de la determinació de l'import de deute assenyalat, s'acumularan, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes a què es refereix la mateixa sol·licitud, com qualssevol altres del mateix deutor per als quals s'hagi sol·licitat i no resolt l'ajornament o fraccionament, així com l'import dels venciments pendents d'ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantits.

Els deutes acumulables seran aquells que constin en les bases de dades de l'òrgan de recaptació competent, sense que sigui necessària la consulta a altres òrgans o organismes a l'efecte de determinar-ne el conjunt. No obstant això, els òrgans competents de recaptació computaran aquells altres deutes acumulables que, no constant en les seves bases de dades, els hagin estat comunicats per altres òrgans o organismes.

Moment per sol·licitar el fraccionament

Es pot sol·licitar el fraccionament si la declaració de l'IRPF es presenta dins del termini voluntari d'autoliquidació i ingrés, sense que es pugui fraccionar l'ingrés derivat d'autoliquidacions complementàries presentades amb posterioritat al 30 de juny de 2021, o dia immediat hàbil posterior, per al cas de ser inhàbil.

Termini del fraccionament

El pagament del fraccionament sol·licitat s'efectuarà en 6 fraccions, amb venciment els dies 20 de cada mes. El primer serà el dia 20 de juliol de 2021.

No es meriten interessos de demora

El fraccionament extraordinari regulat en aquesta Ordre HAC/320/2021, és incompatible amb el previst en el article 62.2 del RIRPF, i amb el règim general d'ajornament o fraccionament del pagament previst en l'article 65 de la LGT i articles 44 i següents del RD 939/2005, que implicaria la meritació d'interessos de demora.

Per tant, ni es meritaran interessos de demora durant el fraccionament ni serà necessària l'aportació de garantia.

Caràcter optatiu

El disseny del mecanisme extraordinari s'articula sobre la figura del fraccionament del pagament del deute tributari derivat de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2020, i és totalment optatiu per al contribuent. La norma permet una possibilitat addicional en aquest sentit, per tractar d'establir un disseny que s'acomodi a l'import resultant de l'autoliquidació presentada.