El sistema de mòduls continuarà en 2020

16/12/2019
Fiscal

Per a l'any 2020 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit, queda prorrogat durant un any més el Sistema de Mòduls.

Després de tres anys de pròrrogues sembla que 2020 si que serà l'últim en el qual els professionals per compte propi podran acollir-se a aquesta modalitat. Fins que aquest canvi sigui una realitat, l'Ordre Ministerial manté l'estructura de l'Ordre HAC/1264/2018, per la qual es va desenvolupar per a aquest any 2019 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit.

En relació amb l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es mantenen per a l'exercici 2020 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d'aplicació. Així mateix, es manté la reducció del 5 per cent sobre el rendiment net de mòduls derivada dels acords aconseguits en la Mesa del Treball Autònom.

Pel que fa a l'Impost sobre el Valor Afegit, la present Ordre també manté, per a 2020, els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat l'any immediat anterior.Termini de renúncia o revocació del mètode d'estimació objectiva

En l'Ordre Ministerial s'estableixen els terminis per a aquells que desitgin renunciar o revocar la seva renúncia per a l'any 2020. Aquests disposaran fins al 31 de desembre de l'any 2019.

També s'entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en el termini reglamentari la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l'any natural en què hagi de fer efecte en la forma disposada per al mètode d'estimació directa .

En cas d'inici de l'activitat, també s'entendrà efectuada la renúncia quan s'efectuï en el termini reglamentari el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre d'exercici de l'activitat en la forma disposada per al mètode d'estimació directa.Terminis de renúncies o revocacions al règim especial simplificat.

Els subjectes passius que desenvolupin activitats a les quals sigui aplicable el règim especial simplificat i desitgin renunciar a ell o revocar la seva renúncia per a l'any 2020, disposaran per a exercitar aquesta opció fins al 31 de desembre de l'any 2019.

També s'entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en termini la declaració-liquidació corresponent al primer trimestre de l'any natural en què hagi de fer efecte aplicant el règim general .

En cas d'inici de l'activitat, també s'entendrà efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar el subjecte passiu després del començament de l'activitat es presenti en termini aplicant el règim general .
 
Reducció del rendiment net calculat pel mètode d'estimació objectiva.

Els contribuents que determinin el rendiment net de les seves activitats econòmiques pel mètode d'estimació objectiva, podran reduir el rendiment net de mòduls obtingut en 2020 en un 5% . Aquest percentatge es durà a terme quan es tracti d'activitats incloses en l'annex I de l'Ordre.

Aquesta reducció es tindrà en compte per a quantificar el rendiment net a l'efecte dels pagaments fraccionats corresponents a 2020.