El que hem de saber de la reforma de les pensions 2022

31/12/2021
Laboral

Al BOE del dia 29 de desembre s’ha aprovat, amb efectes des de l’1 de gener de 2022, la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions (que inclou la primera reforma del sistema de pensions).

Al BOE del dia 29 de desembre s’ha aprovat, amb efectes des de l’1 de gener de 2022, la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions (que inclou la primera reforma del sistema de pensions). Les mesures afecten matèries tan rellevants com la revaloració de les pensions, la jubilació anticipada, el foment de l’envelliment actiu, la prestació per viduïtat, la jubilació forçosa i l’increment d’un 0,6 % de la cotització amb la finalitat de preservar l’equilibri entre generacions.

L'informem que al BOE del dia 29 de desembre s'ha publicat la primera reforma del sistema de pensions, mitjançant la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d'altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions, que conté importants i rellevants novetats en matèria de Seguretat Social i que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2022.

Principals novetats

 1. Nova fórmula de revaloració per al manteniment del poder adquisitiu de les pensions

Es fixa una nova fórmula per a la revaloració i garantia de manteniment del poder adquisitiu de les pensions. Concretament es preveu que les pensions mantindran el seu poder adquisitiu. Així, les pensions contributives es revaloraran al començament de cada any en el percentatge equivalent al valor mitjà de les taxes de variació interanual expressades en tant per cent de l'índex de preus al consum dels dotze mesos previs a desembre de l'any anterior.

Cada cinc anys el Govern i els interlocutors socials faran una avaluació periòdica dels efectes de la revaloració a fi de fer una proposta d'actualització, si ho consideressin necessari, per mantenir el poder adquisitiu de les pensions.

 1. Mesures per afavorir l'acostament voluntari de l'edat efectiva de jubilació a l'edat ordinària

La Llei 21/2021 contempla mesures destinades a l'aproximació de l'edat efectiva de jubilació a l'edat ordinària.

 1. Jubilació anticipada voluntària

Es revisen els coeficients reductors a aplicar a l'import de la pensió resultant en cas de jubilació anticipada voluntària per afavorir una vida professional més llarga. Aquests coeficients s'aplicaran a cada mes o fracció que, en el moment del fet causant, li falti al treballador per complir l'edat de jubilació ordinària en funció el període de cotització acreditat. Els coeficients reductors oscil·laran d'un màxim del 21 % -en els casos en els quals la jubilació s'anticipa el màxim de vint-i-quatre mesos- a un mínim del 2,81 % -quan tan sols s'avança un mes-.

A partir de l'1 de gener de 2024, si la pensió resultant és superior al límit màxim de la pensió de la Seguretat Social, els coeficients reductors s'aplicaran sobre la pensió respectant la limitació màxima prevista cada any en la Llei de pressupostos generals de l'Estat. Es regula un període transitori de deu anys computats des de l'1 de gener de 2024 (sotmès al compliment de determinats requisits).

El règim indicat no serà aplicable als treballadors la relació laboral dels quals s'hagi extingit abans de l'1 de gener de 2022 (sempre que amb posterioritat no tornin a estar inclosos, en qualsevol règim de la seguretat social, per un període superior a dotze mesos), ni tampoc en els supòsits en els quals els treballadors han resultat afectats per un acomiadament col·lectiu o en virtut d'un conveni col·lectiu, acord col·lectiu d'empresa o un procediment concursal, aprovats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la nova llei; això és, abans de l'1 de gener de 2022.

No obstant això, per al reconeixement del dret a pensió en els supòsits anteriors, l'entitat gestora aplicarà la legislació vigent en la data del fet causant, quan resulti més favorable a aquests treballadors.

 1. Jubilació anticipada per causa no imputable al treballador

S'incorporen com a causes addicionals d'extinció contractual totes les causes per raons objectives i la resolució voluntària per part del treballador derivada dels supòsits previstos en els casos de mobilitat geogràfica, modificació substancial i extinció del contracte a instàncies del treballador per incompliments greus previst en l'article 50 de l'Estatut dels Treballadors.

Igualment, es fixa un coeficient reductor a aplicar a l'import de la pensió resultant amb caràcter mensual i no trimestral i es modifiquen també les quanties d'aquests coeficients. El coeficient a aplicar estarà determinat per dues variables: (i) cada mes o fracció que, en el moment del fet causant, li falti al treballador per complir l'edat de jubilació ordinària i (ii) el període de cotització acreditat. Els coeficients reductors oscil·laran d'un màxim del 30 % -en els casos en els quals la jubilació s'anticipa quaranta-vuit mesos- a un mínim del 0,5 % -per al supòsit que el fet causant s'avanci un mes-.

 1. Jubilació anticipada per raó de l'activitat i discapacitat

En primer lloc, en relació amb la jubilació per raó d'activitat es modifica el procediment de la seva sol·licitud i la fixació dels indicadors de perillositat, penúria o toxicitat que permetin l'acreditació d'aquestes circumstàncies, una qüestió que serà objecte de desenvolupament reglamentari i que permetrà l'aprovació de decrets que estipulin coeficients reductors de l'edat en determinats sectors d'activitat.

Els coeficients reductors de l'edat aplicables es revisaran com a màxim cada deu anys.

Aquests coeficients reductors no donaran lloc al fet que l'interessat pugui accedir a la jubilació amb una edat inferior a cinquanta-dos anys, ni seran tinguts en compte a l'efecte d'acreditar l'edat exigida per accedir a la jubilació parcial, el complement econòmic regulador en l'article 210.2 del TRLGSS i qualsevol altra modalitat de jubilació anticipada. Aquestes limitacions seran també aplicades als coeficients reductors de l'edat en els casos de jubilació per discapacitat.

 1. Jubilació demorada

S'estableixen mesures per incentivar la prolongació de la vida activa més enllà de l'edat legal ordinària de jubilació que resulti aplicable en cada cas.

 • Es preveu l'exempció de cotitzar per contingències comunes -a excepció de la incapacitat temporal derivada d'aquestes contingències- respecte dels treballadors per compte d'altri que hagin assolit l'edat d'accés a la pensió de jubilació. L'exempció també inclourà les cotitzacions per desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació professional. Els períodes en els quals resulti aplicació aquesta exempció seran computats com cotitzats a l'efecte d'accés i determinació de la quantia de les prestacions.
 • Així mateix, els treballadors per compte propi amb una edat igual o superior a seixanta-cinc anys quedaran exempts de cotitzar a la Seguretat Social, excepte per incapacitat temporal i per contingències professionals.
 • S'estipula l'abonament d'un complement econòmic per a aquells treballadors que continuïn en actiu tot i que, en el moment d'arribar a l'edat de jubilació ordinària, complissin els requisits de cotització que els permetria accedir a la pensió de jubilació. Aquest complement no resultarà compatible amb l'accés a l'envelliment actiu i es podrà percebre de qualsevol de les següents formes, a elecció de l'interessat:
 • Un 4 % addicional sobre cada any complet cotitzat entre la data en què es va complir l'edat de jubilació i el fet causant a la pensió.
 • Una quantitat a tant alçat per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir aquesta edat i l'edat del fet causant de la pensió conforme a una fórmula que depèn dels anys cotitzats.
 • Una combinació de les dues anteriors (pendent de desenvolupament per via reglamentària).
 1. Jubilació activa

La principal novetat resideix en el fet que haurà de transcórrer almenys un any des del compliment de l'edat ordinària de jubilació. El treball compatible es podrà realitzar per compte d'altri, a temps complet o a temps parcial, o per compte propi.

No serà exigible que les empreses no hagin adoptat decisions extintives improcedents en els sis mesos anteriors a aquesta compatibilitat per poder optar per aquesta opció. Ni tampoc caldrà que, una vegada iniciada, la compatibilitat entre pensió i feina, l'empresa hagi de mantenir, durant la vigència del contracte de treball del pensionista de jubilació, el mateix nivell d'ocupació existent abans del seu inici.

 1. Jubilació forçosa

Els convenis col·lectius només podran imposar-la quan (i) el treballador tingui una edat igual o superior a seixanta-vuit anys; (ii) compleixi els requisits per accedir al 100 % de la pensió ordinària de jubilació; i (iii) la mesura estigui vinculada al relleu generacional a través de la contractació indefinida i a temps complet, d'almenys, un nou treballador.

Excepcionalment, aquesta edat de jubilació es podrà rebaixar fins a l'edat ordinària de jubilació en els supòsits en els quals la taxa d'ocupació femenina, en alguna de les activitats econòmiques corresponent a l'àmbit funcional del conveni, sigui inferior al 20 %, amb l'obligació de contractar en aquests supòsits, simultàniament, una dona de manera indefinida i a temps complet. En el CNAE al qual estigui adscrit l'afectat ha de concórrer una taxa d'ocupació d'empleades inferior al 20 % sobre el total de treballadors a la data d'efectes de la decisió extintiva.

La decisió extintiva de la relació laboral a través d'aquesta modalitat haurà de ser comunicada, amb caràcter previ, tant als representants legals dels treballadors com al mateix treballador.

Amb caràcter transitori, les clàusules en vigor pactades en els convenis col·lectius subscrits abans de l'1 de gener de 2022 mantindran la seva validesa fins tres anys després de la finalització de la vigència inicial pactada en el conveni col·lectiu de què es tracti. I resultarà d'aplicació íntegra als convenis col·lectius que se subscriguin a partir d'aquesta data.

 1. Reducció de la cotització per a treballadors més grans de seixanta-dos anys en processos d'incapacitat temporal

Es redueixen en un 75 % les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes durant la situació d'incapacitat temporal dels treballadors més grans de seixanta-dos anys.

 1. Mecanisme d'equitat intergeneracional

Amb l'esperit d'enfortir l'equilibri entre generacions i enfortir la sostenibilitat de la Seguretat Social en el llarg termini, s'estableix un mecanisme d'equitat intergeneracional.

Com a primer component d'aquest mecanisme, a partir de 2023 s'incrementarà la cotització en 0,6 punts percentuals, seguint l'estructura de l'actual distribució entre empresa i treballador. Aquesta cotització es mantindrà fins a 2032.

 1. Altres mesures previstes en la Llei 21/2021
 • Es manté l'actual clàusula de salvaguarda per a l'aplicació de les condicions de jubilació prèvies a la Llei 27/2011. Així, es manté aplicables a les legislacions anteriors per a causar dret a la pensió de jubilació a les persones que: (i) hagin extingit el seu contracte abans l'1 d'abril de 2013; o (ii) hagin vist suspesa o extingida la seva relació laboral com a conseqüències d'expedients de regulació d'ocupació o convenis col·lectius de qualsevol àmbit per decisions de procediment concursals. En tots dos casos, i des de llavors, no s'hauran d'haver reincorporat al mercat laboral.
 • S'estableix un complement econòmic per a aquelles persones que hagin accedit a una pensió de jubilació de forma anticipada entre l'1 de gener de 2002 i el 31 de desembre 2021, en determinats supòsits de llargs períodes de cotització.