El pròxim dia 20 d'abril s’acaba el termini per presentar davant l’AEAT les declaracions d'IVA.

06/04/2020
Fiscal

Important: El 20 d'abril s'acaba el termini per presentar les declaracions d'IVA, retencions i pagaments fraccionats.

El pròxim dia 20 d'abril s’acaba el termini per presentar davant l’AEAT les declaracions d'IVA, de les retencions a compte de renda / societats i del pagament fraccionat de societats i renda corresponent al primer trimestre del 2020. Aquest termini no s'ha modificat malgrat la situació generada per la COVID-19 i la declaració de l'estat d'alarma el passat 14 de març, com succeeix amb la resta d'autoliquidacions de tributs estatals. La possibilitat d'ajornar l'import que resulti a pagar, sense garanties i amb interessos bonificats només està prevista per a PIMES i autònoms.

Li recordem que l'obligació de presentar el mes d'abril (el termini s'acaba el 20 d'abril) les declaracions d'IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de societats (exercici  en curs) i renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva) corresponent al primer trimestre 2020, no s'ha modificat malgrat la situació generada per la COVID-19 i la declaració de l'estat d'alarma el passat 14 de març, com succeeix amb la resta d'autoliquidacions de tributs estatals.

Atenció. Ara existeix la possibilitat d'ajornar l'import que resulti a pagar de les declaracions, sense garanties fins a sis mesos (tres mesos sense interessos), que li ho expliquem més endavant.

Cal recordar que si es presenten fora de termini, els autònoms i empreses s'exposen a un recàrrec del 5% si el realitzen de manera voluntària, o amb una sanció d'entre el 50% i el 150% de l'import de la declaració a pagar, si és per requeriment de l'Agència Tributària. 

IVA, RETENCIONS I PAGAMENTS FRACCIONATS

En concret, excepte canvis d'última hora per part del Govern, el pròxim dia 20 de abril s'ha de presentar i si escau procedir a l'ingrés del 1r TRIMESTRE 2020 corresponent a l'IVA i al pagament fraccionat de l'IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l'ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 20 d'abril finalitza el termini per presentar el primer pagament fraccionat del 2020 de l'Impost de societats.

Atenció. Enguany, els comptes de les empreses poden presentar elements nous, derivats precisament d'aquesta situació, que està conduint a l'alentiment de l'activitat de les empreses i/o a la reducció dels seus ingressos i la seva liquiditat, al mateix temps que es veuen obligades a assumir despeses extraordinàries.

Referent a això, i en les circumstàncies actuals, resulta d'especial interès analitzar les partides comptables (i les seves implicacions en la determinació de la base imposable de l'impost de societats) relacionades amb, entre altres, els següents conceptes:

 • Les deterioracions de participacions en empreses del grup, multigrup i associades, d'actius financers mantinguts per negociar, d'existències, o de l'immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries; o bé de les inversions mantingudes fins al venciment.
 • Les deterioracions de préstecs i partides a cobrar o les provisions per execució d'avals.
 • Les quitacions i descomptes ordinaris i extraordinaris concedits en el marc d'operacions comercials.
 • Les pèrdues per venda de crèdits.
 • Les provisions que puguin derivar de reorganitzacions laborals (EROs, ERTOs, modificació de condicions de treball) o d'una altra mena de reestructuracions de l'activitat.
 • Les provisions que pogués ser necessari comptabilitzar per reflectir possibles indemnitzacions per incompliments contractuals.
 • Les provisions per operacions comercials (devolucions de vendes i garanties) o per contractes onerosos.
 • Tot això, sense oblidar la necessària atenció a una correcta periodificació comptable d'ingressos i despeses.

Aquelles societats que tinguin la condició de gran empresa (volum d'operacions superior a 6.010.121,04 euros durant els 12 mesos anteriors a l'inici del període impositiu a compte del qual es realitzen els pagaments fraccionats), han de presentar obligatòriament el model 202, amb independència que no hagin d'efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat.

Aquest model 202 s'ha de presentar obligatòriament per via telemàtica (encara que en conseqüència fos "quota zero"), sempre observant el termini màxim de presentació, que finalitza el pròxim 20 d'abril (tret que es domiciliï el pagament, i en aquest cas el termini de presentació finalitza el pròxim 15 d'abril).

AJORNAMENTS DE DEUTES TRIBUTARIS

L'article 14 del Reial decreti llei 7/2020, permet l'ajornament de pagament dels deutes tributaris corresponents a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament.

La durada de l'ajornament és de 6 mesos, dins dels quals no es reportaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l'ajornament.

Requisits (sense necessitat de presentar garanties): 

 • Que es tracti de deutes el termini de presentació i ingrés dels quals finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020.
 • Que els qui ho sol·licitin siguin persones o entitats la xifra d'operacions de les quals l'any 2019 hagi estat inferior a 6.010.121,04 €.
 • Que les sol·licituds d'ajornament no superin 30.000,00 €. Aquest import inclou no sols les noves sol·licituds sinó també, la resta d'ajornaments i fraccionaments pendents sobre els quals no s'hagin aportat garanties.

En la pràctica, atès que les PIMES ja podien ajornar determinats deutes tributaris per import de 30.000,00 €, sense aportació de garanties les novetats introduïdes són les següents:

 • Durant els tres primers mesos de l'ajornament sol·licitat en aplicació d'aquest Reial decret llei no es reportaran interessos.
 • S'obre la possibilitat d'ajornar els deutes derivats de retencions i ingressos a compte i els pagaments fraccionats de l'impost sobre societats.

EXEMPLE

Una autoliquidació a ingressar amb una quota de 25.000 euros. Amb el RD llei 7/2020, es concedeix ajornament a 6 mesos, dels quals no es reporten interessos els tres primers.

 • Amb el RD llei 7/2020: l'import a ingressar serà de 25.000 euros si s'ingressa dins dels tres primers mesos.
 • Sense el RD llei 7/2020. L'import a ingressar era de 25.233,09 euros si s'ingressa a tres mesos.
 • Amb el RD llei 7/2020: si s'ingressa a quatre mesos, l'import serà de 25.078,13 euros.
 • Sense el RD llei 7/2020. L'import a ingressar era de 25.312,50 euros si s'ingressa a quatre mesos.
 • Amb el RD llei 7/2020: si s'ingressa a cinc mesos, l'import serà de 25.156,25 euros.
 • Sense el RD llei 7/2020. L'import a ingressar era de 25.391,91 euros si s'ingressa a cinc mesos.
 • Amb el RD llei 7/2020: si s'ingressa al venciment de l'ajornament (sis mesos), l'import serà de 25.234,38 euros.
 • Sense el RD llei 7/2020. L'import a ingressar era de 25.468,75 euros si s'ingressa a sis mesos.

A causa de la situació excepcional que estem patint, i prenent en consideració les mesures preventives per evitar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19, és possible que hàgim de suspendre  temporalment la recepció de documentació en paper.

Per aquest motiu ens poden facilitar la informació de les seves factures, pels mitjans següents:

 • Fotografia o escaneig d'aquestes.
 • Relació en un full de càlcul excel.
 • Estimació del resultat del trimestre.

En  qualsevol dels mitjans citats, poden remetre la documentació al nostre correu electrònic. En cas que no pugui facilitar la documentació per aquesta via, li preguem que es posi en contacte amb el nostre despatx professional a fi de concretar la millor mesura per poder tramitar en el termini les autoliquidacions citades.

Per aquest motiu, els preguem que es posin en contacte amb nosaltres per poder solucionar el lliurament de documentació i les dades que necessitarem per poder realitzar la confecció i presentació d'aquestes declaracions.