El Govern i els interlocutors socials tanquen un text en la mesa del diàleg social sobre pensions

30/06/2021
Fiscal

L'informem que la mesa tècnica de pensions formada pels responsables del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i dels interlocutors socials CEOE, Cepime, CCOO i UGT ha conclòs amb un text, que ha de ser ratificat pels interlocutors socials.

Fixa un marc estable de revaloració de les pensions amb l'IPC mitjà de l'any anterior; es flexibilitzen les condicions per a la jubilació anticipada i es creen més incentius per a la demorada; planteja la substitució de l'actual factor de sostenibilitat de 2013 per un nou mecanisme d'equitat intergeneracional, que es dissenyarà en cinc mesos i preveu la implantació gradual d'un sistema de cotització per rendiments reals per als treballadors autònoms.

L'informem que la mesa tècnica de pensions formada pels responsables del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i dels interlocutors socials CEOE, Cepime, CCOO i UGT ha conclòs amb un text, que ha de ser ratificat pels òrgans corresponents dels interlocutors socials. L'acord definitiu, que trasllada les recomanacions aprovades pel Pacte de Toledo la passada tardor, també recollides en part en el component 30 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es formalitzarà una vegada que els òrgans corresponents dels agents socials el ratifiquin.

En aquests compromisos es dóna compliment a la recomanació 2a del Pacte de Toledo, garantint el manteniment del poder adquisitiu de les pensions, i corregint definitivament la fórmula introduïda en 2013, l'aplicació de la qual està suspesa des de 2018. D'aquesta manera, es fixa un mecanisme estable de revaloració i a 1 de gener de cada any s'incrementaran les pensions d'acord amb la inflació mitjana anual registrada al novembre de l'exercici anterior. En el cas que es produeixi un any d'IPC negatiu, les pensions quedaran inalterades.

El text inclou a més una avaluació periòdica d'aquest nou mecanisme de revaloració de les pensions, que es realitzarà en el marc del diàleg social cada cinc anys.

En segon lloc, seguint la recomanació 12a, s'incorporen diverses previsions dirigides a acostar voluntàriament l'edat efectiva a l'edat ordinària de jubilació. En aquest aspecte s'inclouen quatre mesures: la revisió de la jubilació anticipada tant voluntària com involuntària i per raó de l'activitat, la jubilació demorada, la jubilació activa i la jubilació forçosa.

Respecte a la jubilació anticipada voluntària, els coeficients passaran a ser mensuals per donar més flexibilitat als futurs pensionistes i fomentar el desplaçament voluntari de l'edat d'accés a la jubilació. A més, es donarà un tractament més favorable a les carreres de cotització més llargues. En la majoria dels casos, a més, els coeficients seran més baixos que els actualment vigents amb la finalitat d'incentivar petites demores en la sortida del mercat laboral.

A més, per millorar les pensions de les persones que accedeixen a la jubilació per causa no imputable al treballador, s'aplicaran els coeficients de la jubilació anticipada voluntària en aquells supòsits en els quals qui es jubila anticipadament de manera voluntària estigui percebent el subsidi de desocupació des de fa, almenys, tres mesos.

Un altre dels elements del text en aquesta matèria és la supressió dels aspectes regressius del sistema, de manera que s'eliminarà gradualment la regulació per a persones amb ingressos superiors a la pensió màxima. Aquesta eliminació es farà de manera progressiva durant un termini de deu anys a partir de l'1 de gener de 2024.

Quant a la jubilació anticipada involuntària, es milloren dos aspectes: d'un costat, s'estableixen coeficients mensuals, en lloc de trimestrals; i, d'un altre, en relació amb els dos anys immediatament anteriors a l'edat de jubilació ordinària s'apliquen en la determinació de la pensió de jubilació anticipada involuntària els mateixos coeficients que en la modalitat voluntària en aquells supòsits en els quals el nou coeficient és més favorable que el fins ara vigent, entre altres.

Pel que fa a la jubilació anticipada per raó de l'activitat, es modificarà el procediment de sol·licitud i es concretaran amb més detall els indicadors de perillositat o penúria que determinen l'accés a aquesta modalitat de jubilació anticipada de manera que la seva aplicació pugui ser efectiva.

Nous incentius a la jubilació demorada

En el cas de la jubilació demorada, s'establirà l'exoneració de cotitzar per contingències comunes, excepte per incapacitat temporal, a partir del compliment de l'edat ordinària de jubilació que correspongui. Però com a mesura més destacable, es reforcen significativament els incentius, que seran de tres tipus per cada any de demora:

  • Un percentatge addicional del 4%
  • Una quantitat a tant alçat en funció de la quantia de la pensió i premiant les carreres de cotització més llargues
  • Una combinació de totes dues opcions

Respecte a la jubilació activa, s'exigirà com a condició per accedir a aquesta modalitat el transcurs d'almenys un any des del compliment de l'edat ordinària de jubilació i es revisarà en el marc del diàleg social aquesta modalitat en el termini màxim de dotze mesos.

Sobre la jubilació forçosa, s'ha acordat prohibir les clàusules convencionals que prevegin la jubilació forçosa del treballador abans dels seixanta-vuit anys. Aquest límit es podrà rebaixar en alguns sectors (CNAE) amb la condició que s'incrementi la participació de la dona en aquests sectors. Les clàusules que s'haguessin inclòs en els convenis segons la normativa vigent podran ser aplicades mentre segueixin en vigor.

Finalment, dins d'aquesta línia que persegueix afavorir la permanència dels treballadors de més edat en el mercat de treball, s'estableix una reducció del 75% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes durant la situació d'incapacitat temporal d'aquells treballadors que haguessin complert l'edat de seixanta-dos anys.

Sistema en equilibri a partir de 2023

Un altre aspecte molt destacable és l'enfortiment de l'estructura d'ingressos del sistema. Seguint la recomanació 1a, s'ha inclòs en el document la culminació de les despeses no contributives de la Seguretat Social en 2022 i 2023, inclosos uns altres 7.600 milions d'euros, com a garantia de l'equilibri del sistema per part de l'Estat.

Conforme a la recomanació 5a del Pacte de Toledo, el document preveu la implantació gradual a partir de l'1 de gener de 2022 d'un sistema de cotització per rendiments reals per part dels treballadors autònoms. El nou sistema s'aprovarà en 2022, sense produir efectes econòmics fins a 2023, amb un desplegament progressiu durant un màxim de nou anys. Cada tres anys, es farà una revisió periòdica en la qual els interlocutors socials i les associacions d'autònoms, juntament amb el Govern, podran decidir l'acceleració d'aquest calendari.

Nou mecanisme d'equitat intergeneracional a novembre

A més, per preservar l'equilibri i l'equitat intergeneracional, i en compliment del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, els signants es comprometen a negociar la substitució del factor de sostenibilitat per un nou mecanisme d'equitat intergeneracional que operarà a partir de 2027. El procés de negociació s'obrirà immediatament després de la signatura d'aquest text en el marc del diàleg social de manera que la regulació del nou mecanisme pugui incorporar-se al projecte de llei abans del 15 de novembre de 2021. Si en aquest procés de negociació en el marc del diàleg social no s'aconseguís un acord, el Govern regularia el citat mecanisme perquè pugui estar definit en el moment d'entrada en vigor de la llei.

Finalment, es preveu el compliment de la recomanació 8a del Pacte de Toledo mitjançant la creació de l'Agència Estatal de la Seguretat Social, amb el compromís de presentar un projecte de llei en un termini de sis mesos. En aquest mateix termini, i en compliment de la recomanació 13a s'abordarà en el marc del diàleg social una revisió del marc regulador de les pensions de viduïtat de les parelles de fet per equiparar les seves condicions d'accés a la dels matrimonis.

Així mateix, la clàusula de salvaguarda es mantindrà en la seva regulació actual amb caràcter indefinit i es realitzarà, en un termini de tres mesos, el desenvolupament reglamentari per a la inclusió en la Seguretat Social de les persones que realitzin pràctiques, encara que no tinguin caràcter remunerat. En aquests casos, s'establirà una reducció de cotització del 75%.