El Govern aprova la reforma de les pensions

17/03/2023
Fiscal

Culmina la reforma del sistema públic de pensions mitjançant el reforç dels seus ingressos i la millora de la seva equitat i sostenibilitat

El Consell de Ministres ha aprovat el ‘Reial decret llei de mesures urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l'establiment d'un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions’, a proposta del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

El text, fruit d'un acord amb els sindicats CCOO i UGT, part de les recomanacions del Pacte de Toledo de 2020 i està emmarcat en el Component 30 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Amb ell es culmina la modernització del sistema públic de pensions que reforça els principis de suficiència, equitat i sostenibilitat.

Les mesures garanteixen el poder adquisitiu de totes les pensions i s'estableixen pujades addicionals per als pensionistes més vulnerables, reforça els ingressos del sistema públic, especialment en els anys en què el sistema ha de suportar un major repte demogràfic, i dissenya un model més just per a les persones que han tingut una carrera professional no lineal, una situació que fins ara suposava un minvament desproporcionat al seu dret de pensió.

Reforç d'ingressos
En concret, per a blindar el poder adquisitiu dels pensionistes actuals i futurs, es reforcen els ingressos de la Seguretat Social amb diferents mesures. En primer lloc, amb l'increment gradual de les bases màximes i de les pensions màximes.

En segon lloc, amb la creació d'una quota de solidaritat per als salaris més alts que quedin per sobre de la base màxima. Aquesta mesura tindrà també un component distributiu, es desplegarà gradualment, partint de quotes d'al voltant de l'1% en 2025, fins a aconseguir valors al voltant del 6% en 2045.

I també es reforça el Mecanisme d'Equitat Intergeneracional: a partir de 2024, creixerà una dècima cada any fins a aconseguir 1,2 punts percentuals en 2029. Aquest mecanisme substitueix al Factor de Sostenibilitat que va establir la reforma de 2013 i que suposava una important retallada de la pensió inicial, especialment dels més joves.

Respecte al reforçament del principi d'equitat, la nova norma establirà un règim dual del període de còmput per als pròxims 20 anys, pel qual s'aplicarà als treballadors que es jubilin la més beneficiosa d'aquestes possibilitats: els 29 últims anys de carrera, descartant els 24 mesos (2 anys) pitjors; i el període de còmput actual (25 últims anys). La primera possibilitat es desplegarà progressivament durant 12 anys a partir de 2026. Això beneficiarà especialment als treballadors amb carreres irregulars.

Reduir la bretxa de gènere
També es reforcen les mesures per a reduir la bretxa de gènere en pensions. D'una banda, el complement de bretxa es pujarà en els dos pròxims exercicis (2024 i 2025) un 10% addicional a l'IPC. Per l'altre, es millora la cobertura de llacunes amb enfocament especial per a dones, de manera que es cobriran fins a cinc anys de buit de cotització amb el 100% de la base mínima, enfront dels quatre actuals. El sisè i el setè any sense cotitzar es cobrirà amb un 80% de la base mínima, enfront del 50% actual.

La norma inclou una senda de pujades de les pensions més baixes, mínimes i no contributives, inspirada en l'evolució del salari mínim. En el cas de les pensions mínimes amb cònjuge a càrrec, la senda és cap a la convergència amb el 60% de la renda mitjana d'una llar amb dos adults en 2027, mentre que les pensions no contributives convergiran en aquest mateix any amb el 75% del llindar de la pobresa d'una llar unipersonal.

Així mateix, s'inclou en el sistema de Seguretat Social als alumnes que realitzin pràctiques formatives i acadèmiques incloses en programes de formació. Es tracta de les pràctiques realitzades per alumnes universitaris, tant les dirigides a l'obtenció de titulacions oficials de grau, màster i doctorat, com les dirigides a l'obtenció d'un títol propi de la universitat, ja sigui un màster de formació permanent, un diploma d'especialització o un diploma d'expert. També s'inclouen les realitzades per alumnes de formació professional, sempre que les mateixes no es prestin en el règim de formació professional intensiva. A les quotes a la Seguretat Social per contingències comunes se'ls aplicarà una reducció del 95%.

Mesures equilibrades
El conjunt de mesures de reforç de la sostenibilitat aportarà ingressos addicionals al sistema en les dècades de 2030 i 2040, quan es farà front al major repte demogràfic.

La reforma preveu a més un mecanisme semiautomàtic que garanteix la sostenibilitat del sistema a partir de les dades dels Informes trianuals d'envelliment de la Comissió Europea, amb la participació dels agents socials i les Corts, i que dota de nous ingressos al sistema en cas que no hi hagi consens sobre les mesures a adoptar.

Enfront dels advertiments de la CEOE, Escrivá ha negat que aquesta reforma vagi a posar en risc "en cap cas l'extraordinària" evolució de l'ocupació, amb gairebé un milió d'ocupacions més que en prepandèmia i un primer trimestre de l'any que presentarà xifres rècord, amb entorn de 250.000 ocupacions més.