El Govern acorda amb els agents socials prorrogar els ERTO fins al 31 de maig

21/01/2021
Laboral

Govern i agents socials han arribat a un acord per prorrogar els ERTO fins al 31 de maig de 2021.

Govern i agents socials han arribat a un acord per prorrogar els ERTO fins al 31 de maig de 2021. Les condicions del compromís són similars a les vigents actualment, protegint els treballadors i les empreses, mantenint la flexibilitat del model actual d'ERTO i simplificant la tramitació. La salvaguarda de l'ocupació es prorroga en els termes que regeixen en l'actualitat. Aquest acord està pendent de plasmar-se en el Reial decret que sortirà publicat al BOE.

L'informem que el Govern ha arribat a un nou acord amb els agents socials per prorrogar els ERTO des del 1 de febrer fins al 31 de maig, que es plasmarà en el corresponent Reial decret per a la seva publicació al BOE.

Les condicions del compromís són similars a les vigents actualment, protegint els treballadors i les empreses, mantenint la flexibilitat del model actual d'ERTO i simplificant la tramitació. La salvaguarda de l'ocupació es prorroga en els termes actuals.

Manteniment de la protecció

L'acord contempla la pròrroga de tots els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) basats en causes relacionades amb la COVID-19.

Dins d'aquests ERTO, es reconeixen de nou exoneracions a empreses que en siguin titulars i que pertanyin a sectors amb una elevada taxa de cobertura per l'expedient i una reduïda taxa de recuperació d'activitat, si bé s'utilitzen criteris objectius més generosos per determinar aquests sectors, la qual cosa dóna lloc a la incorporació de nous CNAE, que impliquen que es protegeixi empreses que donen ocupació a gairebé 50.000 treballadors més.

Els ERTO mantenen la flexibilitat en la seva aplicació.

Nous ERTO

Es preveu expressament la possibilitat que aquelles empreses que es vegin afectades per restriccions que impedeixin o limitin la seva activitat sol·licitin a l'autoritat laboral un ERTO de limitacions o impediment en idèntics termes de tramitació i requisits que els del III Acord Social en Defensa de l'Ocupació.

Els ERTO Covid basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) es podran continuar beneficiant tant de la simplificació de tràmits prevista en l'article 23 del Reial decret llei 8/2020 com de la possibilitat, inexistent en la seva regulació ordinària, de tramitar una pròrroga presentant davant l'autoritat laboral un acord en aquest sentit amb la representació unitària o sindical.

Simplificació de tràmits

Les empreses que siguin titulars d'un ERTO per impediment o per limitacions, autoritzat abans o durant la vigència d'aquesta norma, no hauran de sol·licitar i tramitar un nou expedient davant l'autoritat laboral per a passar de l'un a l'altre per a accedir a les exoneracions derivades d'una modulació de les restriccions sanitàries que els facin situar-se en impediment d'activitat des d'una limitació a aquesta, o viceversa.

N'hi haurà prou si remeten una comunicació en aquest sentit a l'autoritat laboral que hagi dictat la resolució corresponent a l'ERTO del qual és titular, i a la representació dels treballadors, per accedir als beneficis. Tampoc serà necessari que remetin una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE.

Mesures d'acompanyament

Es manté el compromís de manteniment de l'ocupació, en els termes en els quals el recollia el Reial decret llei 30/2020, que implica que les empreses, una vegada complert el període de 6 mesos de salvaguarda derivat de les normes prèvies a aquesta disposició i el que respon als beneficis referits en aquest Reial decret llei (un altre període de 6 mesos), es comprometen, en contrapartida amb els beneficis per les exoneracions regulades en la nova norma, al manteniment de l'ocupació durant un nou període de 6 mesos de durada.

Es mantenen els límits al repartiment de dividends i la transparència fiscal, els límits a la realització d'hores extraordinàries i externalitzacions de l'activitat, la prohibició de l'acomiadament i la interrupció dels contractes temporals.

Mecanismes de protecció

Es continuarà aplicant l'exempció del període de carència, el comptador a zero, l'augment del 50% al 70% del percentatge de càlcul de la base reguladora per als qui hagin consumit 180 dies de prestació, els beneficis aplicables als treballadors fixos discontinus (inclosa la prestació extraordinària) i la millora de protecció de les persones afectades per ERTO amb contracte a temps parcial.

Exoneracions aplicables

Les tipologies d'ERTO amb exoneracions fins al 31 de maig inclouen:

  • Sectors ultraprotegits. Aquests sectors, indicats a la llista de codis CNAE adjunta i la seva cadena de valor, tindran unes exoneracions del 85% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les que en tenen 50 o més. Les exoneracions seran les mateixes tant per als treballadors suspesos com per als que es reincorporin als seus llocs de treball. Aquesta llista es va ampliar el passat 22 desembre i ara hi entren nous sectors (5530 -càmpings i aparcament de caravanes-, 7734 - lloguer de mitjans de navegació- 9604 -activitat de manteniment físic-), mentre que en surten tres (1393 -fabricació de catifes-, 2431 -Estiratge en fred- i 3220 - Fabricació d'instruments musicals-).

En aquest llistat s'han inclòs aquelles empreses que la seva CNAE entre finals d'abril i finals de desembre no han recuperat l'activitat en percentatge inferior al 70% i amb un percentatge d'afiliats coberts pels ERTO més gran del 15%.

  • Les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball com a conseqüència de les restriccions administratives per lluitar contra la pandèmia podran sol·licitar un "ERTO d'impediment". Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins al 31 de maig de 2021, que serà del 100% de l'aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de maig si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si en tenen 50 o més.
  • ERTO de limitació. Les empreses o entitats que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats podran sol·licitar a l'autoritat laboral un "ERTO per limitacions". En aquest cas, les exoneracions seran decreixents fins al 31 de maig destacant, a més, que començaran pel 100% al febrer per a empreses de menys de 50 treballadors i del 90% per a aquelles de 50 treballadors o més.

Actualment, hi ha 704.000 treballadors en ERTO, dels quals 450.000 estan en alguna de les modalitats que comporten exoneracions a la Seguretat Social. Uns 193.000 estaven en ERTO de sectors ultraprotegits, mentre que 49.800 de la seva cadena de valor estaven protegits per aquest mecanisme.

En ERTO d'impediment hi ha 32.000 treballadors protegits i uns altres 175.000 estaven a 18 de gener sota la figura de l'ERTO de limitació. En aquests casos, s'aprecia una oscil·lació del nombre de treballadors protegits, lògica, ja que es van adaptant a les restriccions administratives que es van aprovant. Fora de les modalitats del RD 30/2020, ja sense exoneracions a la Seguretat Social, es mantenen uns altres 254.000 treballadors. Aquestes modalitats es troben en un descens continu.