El 7 d'abril comença la campanya de renda i patrimoni de l'exercici 2020

31/03/2021
Fiscal

La campanya de la declaració de la renda i el patrimoni corresponent a l'exercici 2020 comença el 7 d'abril i s'estendrà fins al 30 de juny de 2021.

Malgrat l'estat d'alarma pel coronavirus COVID-19, un any més als contribuents ens arriba el moment de retre comptes de les nostres obligacions fiscals respecte a la renda i el patrimoni amb la hisenda, i per a això al BOE del 18 de març de 2021 s'ha publicat l'Ordre per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de l'impost sobre el patrimoni, exercici 2020.

El dia 7 d'abril comença la campanya de renda i patrimoni, una campanya en la qual, encara que no tenim gaires novetats, sí que hi ha alguns punts que convé tenir en compte, ja que les rendes de 2020 s'han generat en plena pandèmia per la COVID-19, la qual cosa, òbviament, afectarà moltes declaracions: quant als ERTO, la prestació per cessament dels treballadors autònoms, els mòduls en les activitats econòmiques, les rebaixes o moratòries del lloguer, les compensacions econòmiques satisfetes als treballadors a distància (teletreball), disponibilitat dels plans de pensions en cas de desocupació o cessament d'activitat derivats de la situació de la COVID-19, etc.

Atenció. La campanya de la declaració de la renda i el patrimoni corresponent a l'exercici 2020 comença el 7 d'abril i s'estendrà fins al 30 de juny de 2021, excepte en el cas de domiciliació bancària de les declaracions que serà des del 7 d'abril fins al 25 de juny de 2021, tots dos inclusivament.

Per tant, els contribuents podran accedir a Renda Web, per modificar i presentar l'esborrany de la seva declaració, des del 7 d'abril mitjançant algun dels sistemes d'identificació habituals.

Abans de fer les declaracions de renda i patrimoni de l'exercici 2020 ha de recopilar tots els documents que necessitarem i, especialment, obtenir les dades fiscals que ens proporciona l'AEAT. Recordi que és molt important revisar l'esborrany de la declaració amb atenció i, en el seu cas, modificar-lo abans de la seva confirmació. Deixi's assessorar per un professional expert.

Terminis, esborrany i autoliquidació

Terminis

Des del 7 d'abril fins al dia 30 de juny de 2021

Si s'efectua domiciliació bancària del pagament, el termini de confirmació finalitza el 25 de juny de 2021.

Esborrany de declaració

 • Com en la campanya anterior tots els contribuents, sigui quina sigui la naturalesa de les rendes que hagin obtingut durant l'exercici (de treball, de capital mobiliari o immobiliari, d'activitats econòmiques, guanys i pèrdues patrimonials, així com les imputacions de renda), podran obtenir l'esborrany de la declaració a través del Servei de tramitació de l'esborrany/declaració (Renda Web), després d'aportar, si escau, la informació que els serà sol·licitada a aquest efecte, o una altra informació que el contribuent pogués incorporar.
 • Es manté el mecanisme d'obtenció del número de referència per accedir a l'esborrany i/o a les dades fiscals, a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària, mitjançant el Servei de tramitació de l'esborrany/declaració, i per a això s'haurà de consignar el número d'identificació fiscal (NIF) de l'obligat tributari o obligats tributaris, la data d'expedició o de caducitat del seu document nacional d'identitat (DNI) i l'import de la casella 505 de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2019, "Base liquidable general sotmesa a gravamen".
 • També com en les passades campanyes es podrà accedir a l'esborrany o a les dades fiscals, a través del Servei de tramitació de l'esborrany/declaració del portal de l'Agència Tributària a internet (www.agenciatributaria.es) o bé directament  https://www.agenciatributaria.gob.es, utilitzant certificats electrònics reconeguts i el sistema Cl@ve PIN i mitjançant l'aplicació per a dispositius mòbils que es va posar en funcionament en la campanya anterior.

Presentació de les declaracions de l'IRPF 2020

 • A través del Servei de tramitació de l'esborrany/declaració el contribuent pot confeccionar la seva declaració de l'IRPF amb el producte Renda Web i procedir a la seva presentació per mitjans electrònics a través d'internet, a la seu electrònica de l'Agència Tributària, a través del telèfon, a les oficines de l'Agència Tributària prèvia sol·licitud de cita, així com a les oficines habilitades per les comunitats autònomes, ciutats amb Estatut d'autonomia i entitats locals per a la confirmació de l'esborrany de declaració; si la declaració fos a ingressar el contribuent podrà domiciliar l'ingrés o, en defecte d'això, obtenir una carta de pagament en el moment de la seva presentació que li permetrà ingressar l'import resultant.
 • Com en la campanya anterior ja no és possible obtenir la declaració en paper imprès generat a través del Servei de tramitació de l'esborrany/declaració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Es podrà obtenir en document per al seu ingrés en l'entitat col·laboradora que ha d'imprimir i acudir a una entitat financera per realitzar el pagament.

Renda Web (millores):

 • En relació amb els rendiments de capital immobiliari, a conseqüència de les modificacions introduïdes en el model de l'impost corresponent a l'exercici anterior, es millora per a aquest exercici notablement la informació que es posa a la disposició del contribuent, la qual cosa sens dubte facilitarà l'emplenament d'aquest apartat de la declaració. Aquesta millora és especialment important en el cas del càlcul de l'amortització, principal despesa deduïble quan el bé immoble hagi estat arrendat durant l'exercici. Enguany Renda Web mostrarà al contribuent la informació emplenada en la declaració de l'exercici anterior i li permetrà traslladar-la a la declaració de l'exercici 2020, en el seu cas modificar-la, i calcularà sense més operacions, l'import de l'amortització deduïble. L'Annex "D" del model de declaració, en el qual els contribuents poden consignar el NIF dels proveïdors de determinades despeses, així com el seu import, i d'aquesta manera agilitar la tramitació de les devolucions al fet que puguin tenir dret i reduir el nombre de requeriments, continua sent d'emplenament voluntari.
 • En l'apartat de rendiments d'activitats econòmiques en estimació directa, com a novetat molt destacable en aquest exercici 2020, es permetrà per primera vegada que els contribuents puguin incorporar les dades consignades en els llibres registre de l'IRPF.

Després de la publicació a la pàgina web de l'Agència Tributària d'un format de tipus de llibres de registre, amb la finalitat d'assistir al contribuent en el compliment de les obligacions tributàries formals registrals i donar-li seguretat jurídica i certesa en el contingut mínim que se'n pugui exigir, es fa un pas més en l'assistència als contribuents que realitzen activitats econòmiques.

D'aquesta manera, els contribuents que realitzin activitats econòmiques i estiguin obligats a portar llibres de registre d'acord amb el que es disposa en l'article 68 del Reglament de l'impost, podran traslladar el contingut del llibre de registre de vendes i ingressos i del llibre de registre de compres i despeses a la seva declaració, facilitant l'emplenament d'aquest apartat. Es tracta d'una mesura que s'enquadra dins del conjunt de millores en l'assistència al contribuent i que contribueix a simplificar l'emplenament de l'impost.

Pagament

 • Si la declaració de l'IRPF resulta a ingressar, el contribuent pot domiciliar l'ingrés o fer l'ingrés obtenint un número de referència complet (NRC) de la seva entitat bancària o bé podrà efectuar el pagament a través d'un document per a l'ingrés en una entitat col·laboradora que haurà d'imprimir i efectuar l'ingrés.
 • En el cas dels contribuents que confirmin i presentin l'esborrany de declaració a través de l'aplicació per a dispositius mòbils, el pagament de l'import del deute tributari resultant s'haurà de realitzar necessàriament en dos terminis, mitjançant domiciliació bancària de tots dos.
 • Fraccionament del pagament: els contribuents podran fraccionar, sense interès ni cap recàrrec, l'import del deute tributari resultant de la seva declaració de l'IRPF, en dues parts: la primera, del 60 per 100 del seu import, en el moment de presentar la declaració, i la segona, del 40 per 100 restant, fins al 5 de novembre de 2021, inclusivament.

Els contribuents que domiciliïn el pagament del primer termini podran domiciliar el segon termini fins al 22 de setembre de 2021 i si no domicilien el primer podran domiciliar el segon fins al 30 de juny de 2021.

En el cas dels contribuents que, en fraccionar el pagament, no desitgin domiciliar el segon termini en entitat col·laboradora, hauran d'efectuar l'ingrés d'aquest termini fins al dia 5 de novembre de 2021, inclusivament, mitjançant el model 102.

Dates clau de la declaració de la renda i patrimoni 2020

 • Obtenció de l'esborrany de la declaració de la renda por via electrònica: des del 7 de abril de 2021.
 • Termini de presentació de les declaracions de la renda i patrimoni: des del 7 d'abril i fins al 30 de juny de 2021, tots dos inclusivament.
 • Pagament fraccionat de l'IRPF: la primera, del 60% del seu import, en el moment de presentar la declaració, i la segona, del 40% restant, fins al 5 de novembre de 2021, inclusivament.
 • Pagament mitjançant domiciliació bancària: entre el 7 d'abril i el 25 de juny de 2021, tots dos inclusivament. No obstant això, si s'opta per domiciliar únicament el segon termini de l'IRPF, es podrà realitzar fins al 30 de juny de 2021, inclusivament. Els contribuents que, en fraccionar el pagament, no desitgin domiciliar el segon termini en entitat col·laboradora, hauran d'efectuar l'ingrés d'aquest termini, electrònicament o directament en qualsevol oficina situada en territori espanyol d'aquestes entitats (bancs, caixes d'estalvi o cooperatives de crèdit) fins al dia 5 de novembre de 2021, inclusivament, mitjançant el model 102. No obstant això, i sempre que s'hagi domiciliat el primer termini, els contribuents podran domiciliar el segon termini fins al 22 de setembre de 2021, inclusivament.

Principals novetats IRPF 2020

 1. Exempcions

1.1 Ingrés mínim vital (IMV): els titulars de l'ingrés mínim vital regulat en el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig i els integrants de la unitat de convivència estan obligats a presentar anualment la declaració corresponent a l'IRPF. No obstant això, amb efectes retroactius des de l'01-06-2020 tindran la consideració d'exemptes de l'IRPF fins a un import màxim anual conjunt d'1,5 vegades l'IPREM, la prestació de la Seguretat Social de l'IMV.

Atenció:

 1. L'ingrés mínim vital percebut de la Seguretat Social està exempt.
 2. En cas que percebés altres prestacions de les comunitats autònomes en concepte de renda mínima d'inserció i altres ajuts establerts per aquestes o per entitats locals per atendre col·lectius en risc d'exclusió social, situacions d'emergència social, necessitats residencials, necessitats d'alimentació, escolarització i altres necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitat a càrrec, estan exemptes en el seu conjunt si la suma no supera en 2020 els 11.279,39 euros (1,5 vegades l'IPREM).

                Si l'import conjunt de totes les prestacions percebudes supera la quantia exempta,            l'excés tindrà la consideració de rendiment de treball personal.

 1. En el cas que es fixi una única quantia per als membres de la unitat de convivència, la quantitat a atribuir a cada membre serà el resultat de dividir la prestació total entre el nombre de beneficiaris integrats en la unitat de convivència.
 2. El titular de l'ingrés mínim vital i tots els integrants de la unitat de convivència (menors o no) estan obligats a presentar declaració de l'IRPF tant si l'import percebut està exempt com si no i, amb independència que compleixin o no els requisits establerts en l'article 96 de la Llei d'IRPF relatiu a l'obligació de declarar.

                Per tant, fins i tot en aquells casos en què l'ingrés mínim vital estigui exempt       íntegrament i, el perceptor no hagi obtingut cap altra renda haurà de presentar la          declaració de l'IRPF 2020. En aquest cas, les caselles de la seva declaració apareixeran  amb import zero.

 1. L'ingrés mínim vital no genera dret a la deducció per maternitat ni a les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec.
 2. Als titulars de les unitats de convivència que han obtingut prestacions en concepte d'ingrés mínim vital, l'AEAT els remetrà una carta informativa en la qual se'ls informa de l'obligació de presentar declaració per al mateix titular i la resta dels membres de la unitat de convivència, així com els aspectes bàsics que permetin la presentació de la declaració de renda: terminis, serveis d'ajuda, sistemes d'identificació electrònica. Així mateix, es remetrà una carta als titulars de les unitats de convivència en les quals consti membres menors d'edat sense NIF, dirigides a facilitar la seva obtenció per part de l'AEAT.

1.2 Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes: estaran exempts per a l'exercici 2020 els premis l'import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 euros.

 1. Rendiments del treball

2.1 Rendiments del treball en espècie exempts. Menjador d'empresa aplicable en cas de teletreball: amb efectes retroactius des de l'01-01-2020, l'exempció en els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats en menjadors d'empreses o economats de caràcter social (inclosos els vals de menjar) la quantia dels quals no superi la quantitat que reglamentàriament es determini (els anomenats tiquets restaurant, estan exempts fins a 11,00 €/diaris), serà aplicable tant si el servei es presta al mateix local d'hostaleria o fora, prèvia recollida per l'empleat o lliurament al seu centre de treball o al lloc triat els dies en què realitzi l'activitat a distància o per teletreball.

2.2 Règim transitori de les reduccions sobre prestacions percebudes en forma de capital derivades de sistemes privats de previsió social: en 2020 ja no és possible aplicar aquest règim transitori de reducció a les prestacions percebudes en forma de capital derivades de plans de pensions, mutualitats de previsió social i plans de previsió assegurats per contingències esdevingudes en els exercicis 2011 o anteriors.

2.3 Expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO):

 • Les prestacions percebudes en concepte d'ERTO es qualifiquen de rendiment del treball subjectes a IRPF. No estan exemptes en cap cas.
 • Les prestacions per ERTO en principi no estan subjectes a retenció per part del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), sempre que les quanties pagades en 2020 no superin els 14.000 €, la qual cosa no impedeix que el contribuent hagi pogut sol·licitar que se li apliqui un determinat percentatge de retenció.
 • Si en 2020 només ha percebut ingressos procedents de prestacions per ERTO, no existirà obligació de declarar si la quantitat percebuda no supera els 22.000 €.
 • Si la percepció d'aquestes prestacions ha suposat que s'hagin obtingut rendiments de treball de dos o més pagadors diferents:
 • Si l'import percebut del segon i dels pagadors restants no supera els 1.500 euros, no existirà obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments del treball no supera els 22.000 euros.
 • Si l'import percebut del segon i dels pagadors restants supera els 1.500 euros, no existirà obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments del treball percebuts en l'exercici no supera els 14.000 euros.

La DGT en la CV0016-21, del 13-01-2021, ha assenyalat respecte a un contribuent que percep per error en 2020 pagaments del SEPE i que encara no ha rebut la comunicació corresponent per realitzar la devolució, que com que no s'ha declarat la percepció dels imports, ja que el seu cobrament és de l'exercici 2020, pendent de declaració, no cal realitzar cap actuació en relació amb l'IRPF, i que el seu reflex en la declaració del 2020 no procedeix una vegada declarats invàlids per l'entitat pagadora, ja que no té la naturalesa de renda d'acord amb la LIRPF.

Exemple 1: contribuent que en 2020 percep 21.000 €: de l'empresa 16.000 € i 5.000 del SEPE en concepte d'ERTO.

En ser dos pagadors, estarà obligat a declarar, ja que les quantitats per ERTO superen 1.500 € (segon pagador), i la quantia total excedeix de 14.000 €.

Exemple 2: contribuent que en 2020 percep 12.500 €: 10.000 del SEPE en concepte d'ERTO i de l'empresa 2.500 €.

Tot i ser dos pagadors, no estarà obligat a declarar, ja que les quantitats percebudes pel segon pagador que és l'empresa (2.500 €), si bé superen 1.500 €, la quantia total no excedeix de 14.000 €.

Exemple 3:contribuent que en 2020 percep ingressos de treball de diverses fonts:

 • Empresa A: 13.000 €
 • Empresa B: 200 €
 • Empresa C: 500 €
 • SEPE (prestacions ERTO): 700 €

Primer pagador en ordre de quantia és l'empresa A amb 13.000 €,

Segons i restants pagadors per ordre de quantia (SEPE, Empresa C i Empresa B)

Import total percebut del segon i restants pagadors: 700 +500 + 200 = 1.400 €

Com que l'import percebut del segon i restants pagadors és inferior a 1.500 euros i la suma de tots els pagadors és inferior a 22.000 euros, no estic obligat a declarar.

Exemple 4: contribuent que en 2020 percep ingressos de treball de diverses fonts:

 • Empresa A : 13.000 €
 • Empresa B: 200 €
 • Empresa C: 500 €
 • SEPE (prestacions ERTO): 1.000 €

Primer pagador en ordre de quantia és l'empresa A amb 13.000 €,

Segons i restants pagadors per ordre de quantia (SEPE, Empresa C i Empresa B)

Import total percebut del segon i restants pagadors: 1.000 +500 + 200 = 1.700 €

Com que l'import percebut del segon i restants pagadors és superior a 1.500 euros i la suma de tots els pagadors és superior a 14.000 euros, estic obligat a declarar.

Atenció. Una vegada cobrada la prestació per ERTO, de l'import total que ha obtingut ha d'efectuar la devolució de quantitats que s'han percebut en excés (REINTEGRAMENTS):

 • Si la devolució de quantitats percebudes en excés s'ha produït en 2020, el SEPE comunicarà a la Agència Tributària les quantitats efectivament satisfetes, que són les que figuren en les dades fiscals de la seva declaració de l'IRPF 2020.

La quantitat a declarar per aquest concepte figurarà correctament, per la qual cosa no serà necessari efectuar cap modificació en la seva declaració.

 • Si la devolució de quantitats percebudes en excés en 2020 s'ha produït o es produirà en 2021:

En aquest cas el SEPE haurà comunicat a la Agència Tributària una quantitat més gran de la que finalment percebrà el contribuent, que en el moment de presentar la seva declaració de l'IRPF pot donar lloc a diferents situacions:

 • Si el contribuent abans de presentar la seva declaració coneix que ha d'efectuar el reintegrament i l'import d'aquestes quantitats cobrades en excés, haurà d'incorporar a Renda Web com a rendiment de treball, la diferència entre la quantitat inicialment percebuda i l'import regularitzat a retornar al SEPE, i aquesta diferència és la que s'inclourà com a rendiment íntegre de treball personal.
 • Si el contribuent abans de presentar la seva declaració desconeix que ha d'efectuar el reintegrament i l'import d'aquestes quantitats cobrades en excés, i presenta la seva declaració, en aquest cas incorporarà com a rendiment íntegre de treball personal les quantitats inicialment percebudes.

Posteriorment, una vegada el SEPE li comuniqui l'inici d'un procediment de reintegrament i fixades les quantitats a retornar (reintegraments), haurà de presentar una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació, a fi que per l'AEAT es procedeixi a la devolució de l'impost corresponent a aquestes quantitats que ha hagut de reintegrar.

IMPORTANT. L'Agència Tributària manté contactes amb el SEPE per anar rebent fitxers amb dades actualitzades periòdicament, a mesura que el SEPE va gestionant expedients de reintegrament de quantitats abonades en excés. Cal tenir en compte que Renda Web permet actualitzar la informació disponible cada vegada que s'inicia la sessió al web, de manera que el contribuent podrà saber durant la campanya si la informació ha estat modificada.

En el supòsit de disposar de la informació facilitada pel SEPE:

 • L'AEAT posarà la informació a la disposició del contribuent en el moment d'accedir a Renda WEB o a les dades fiscals, mitjançant avisos i imputació de dades fiscals, en què se l'informarà del procediment a seguir i de l'import de les quantitats a reintegrar, se li oferirà al contribuent els càlculs resultants i l'opció, en cas de conformitat, d'incorporar l'import reduït a la casella de rendiments íntegres de treball personal.

Enviament de cartes informatives: per als perceptors de prestacions en concepte d'ERTO que han de presentar declaració de la renda 2020, i que l'anterior no la van presentar, l'AEAT els remetrà una carta informativa en la qual s'informa sobre els aspectes bàsics que permetin la presentació de la declaració de renda.

2.4 Compensació de despeses incorregudes en el desenvolupament de l'activitat laboral fruit del treball a distància (teletreball): és probable que durant, almenys, una part de l'any, hagi desenvolupat la seva activitat laboral a distància i que l'empresa li hagi abonat les despeses en què hagi incorregut per aquest motiu (llum, connexió a internet, etc.). En aquests casos, si tal compensació es limita a reemborsar als empleats per les despeses ocasionades per aquesta utilització en el desenvolupament de la seva feina no comportaria un supòsit d'obtenció de renda, és a dir, no s'entén produït el fet imposable de l'impost. Ara bé, si la quantitat satisfeta fos superior a l'import abonat pels empleats, l'excés constituiria renda gravable en l'IRPF amb la consideració de rendiment dinerari del treball.

 1. Rendiments del capital immobiliari (arrendaments)

3.1 Despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net. Saldo de dubtós cobrament: es redueix en els exercicis 2020 i 2021 de 6 a 3 mesos el termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament i es puguin deduir dels rendiments íntegres del capital immobiliari.

3.2 Moratòries i reduccions de lloguer per la COVID-19: durant l'estat d'alarma com a conseqüència de la COVID-19 molts arrendadors han pactat unes noves condicions amb el seu inquilí en el contracte d'arrendament. El propietari arrendador pot enfrontar tres possibles escenaris:

 • Reducció de la renda: l'arrendador reflectirà com a rendiment íntegre durant els mesos a què afecti la rebaixa en el preu del lloguer els nous imports acordats per les parts, sigui quin sigui el seu import. A més, ha de tenir present que continuaran sent deduïbles les despeses necessàries per al lloguer incorregudes durant el període al qual afecti la modificació i que no procedirà la imputació de rendes immobiliàries perquè l'immoble continua arrendat. Al seu torn, serà aplicable la reducció del 60% quan es tracti d'arrendaments de béns immobles destinats a habitatge.
 • Moratòria dels pagaments del lloguer: l'arrendador no ha de reflectir rendiment en els mesos en què s'ha diferit aquest pagament. Com en el supòsit anterior, continuaran sent deduïbles les despeses necessàries per al lloguer incorregudes durant el període al qual afecti la modificació i no procedirà la imputació de rendes immobiliàries perquè l'immoble continua arrendat. Al seu torn, serà aplicable la reducció del 60% quan es tracti d'arrendaments de béns immobles destinats a habitatge.
 • Condonació del deute: l'arrendador ha d'imputar renda immobiliària.

En aquest sentit es pronuncia la DGT V0985-20 de 21 d'abril de 2020.

Finalment, cal assenyalar que amb data de 19 de febrer de 2021, l'ICAC ha publicat una consulta important sobre el tractament comptable de les reduccions de rendes acordades en un contracte d'arrendament operatiu de local de negoci per causa de les mesures extraordinàries adoptades pel Govern per fer front a l'efecte de la crisi sanitària de la COVID-19, confirmant que el canvi en la postura de l'ICAC és molt important per als petits negocis, tant per a aquells que són petits tenidors i es dediquen al lloguer d'immobles, com per als que exerceixen la seva activitat en un establiment llogat.

 1. Rendiment d'activitats econòmiques

4.1 Criteris d'imputació temporal: Des de l'1 de gener de 2020 els ajuts públics per a la primera instal·lació de joves agricultors previstos en el Marc Nacional de Desenvolupament Rural d'Espanya es podran imputar per quartes parts, en el període impositiu en el qual s'obtinguin i en els tres següents.

4.2 Despeses fiscalment deduïbles: pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors de l'article 13.1 de la LIS: els contribuents que tinguin la consideració d'empreses de reduïda dimensió (ERD), podran deduir, en els exercicis 2020 i 2021, les pèrdues per deterioració derivades d'insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l'impost, el termini que hagi transcorregut des del venciment de l'obligació a què es refereix l'article 13.1.a) sigui de 3 mesos.

4.3 Règim d'estimació objectiva (REO): com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i amb la finalitat que la quantia del rendiment net determinat conformement al mètode d'estimació objectiva s'ajusti a la realitat de l'activitat econòmica provocada per aquesta situació, s'han adoptat per a aquest exercici 2020 les següents mesures:

 • Renúncia i conseqüències de la renúncia: s'ha suprimit la vinculació obligatòria que durant 3 anys s'estableix legalment per a la renúncia al mètode d'estimació objectiva de l'IRPF. La renúncia a REO per a l'exercici 2020, no impedeix tornar a aplicar aquest mètode en 2021, sempre que compleixin els requisits i el contribuent revoqui la renúncia anterior.

Per a això, es va donar la possibilitat als contribuents de renunciar a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva per a l'exercici 2020 presentant el pagament fraccionat conforme al mètode d'estimació directa (presentant, per tant, el model 130 en lloc del 131). En aquest cas tributen en 2020 en el mètode d'estimació directa.

Per a l'any 2021, la revocació de manera excepcional de la renúncia per tornar a tributar en el règim d'estimació objectiva es podrà realitzar durant el mes de desembre de 2020 o mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l'exercici 2021 en la forma disposada per al mètode d'estimació objectiva.

També es preveu la renúncia a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva per a l'exercici 2021 que tampoc vincula per a 2022.

 • Límits excloents: es prorroguen per a 2020 l'aplicació dels mateixos límits quantitatius excloents del mètode d'estimació objectiva fixats per als exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019: tant els relatius al volum de rendiments íntegres l'any immediat anterior derivat de l'exercici d'activitats econòmiques (250.000 euros per al conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals i 125.000 euros per a les operacions en les quals existeixi obligació d'expedir factura quan el destinatari sigui empresari) com al volum de compres en béns i serveis (250.000 euros, excloses les adquisicions d'immobilitzat).

Per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals s'aplica el límit excloent previst en l'article 31 de la Llei de l'IRPF per al volum de rendiments íntegres l'any immediat anterior (250.000 euros anuals, per al conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals desenvolupades pel contribuent) i, per al volum de compres en béns i serveis, la quantitat de 250.000 euros, excloses les adquisicions d'immobilitzat, prevista en la disposició transitòria trenta segona en la Llei de l'IRPF i l'aplicació del qual s'amplia a l'exercici 2020.

 • Determinació del rendiment net previ: l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30), manté per a l'exercici 2020 la quantia dels signes, índexs o mòduls de l'exercici anterior.

Ara bé, per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls del mètode d'estimació objectiva de l'IRPF, a l'efecte del càlcul del rendiment anual, l'article 11 del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària, ha tingut en compte la incidència dels estats d'alarma decretats en 2020, establint que no es computaran com a període en el que s'hagués exercit l'activitat, tant els dies en què va estar declarat l'estat d'alarma en el primer semestre de 2020, com els dies del segon semestre de 2020 en els quals, amb l'estat d'alarma declarat o sense, l'exercici efectiu de l'activitat econòmica s'hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l'autoritat competent per corregir l'evolució de la situació epidemiològica derivada de la COVID-19 (també denominat SARS-CoV-2).

En particular, per a la quantificació dels mòduls "personal assalariat" i "personal no assalariat" no es computaran com a hores treballades les corresponents als dies a què es refereix el paràgraf anterior i per a la quantificació dels mòduls «distància recorreguda» i «consum d'energia elèctrica» no es computaran els quilòmetres recorreguts ni els quilowatts/hora que proporcionalment corresponguin als dies a què es refereix el primer paràgraf.

 • Determinació del rendiment net de l'activitat. Reduccions aplicables:
 • S'eleva el percentatge de reducció a aplicar, amb caràcter general, al rendiment net de mòduls en la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2020, del 5% al 20%. Percentatge que s'incrementa fins al 35% per a les activitats vinculades al sector turístic, l'hostaleria i el comerç.
 • Es mantenen la reducció del 20% del rendiment net per a activitats econòmiques desenvolupades al terme municipal a Lorca (Múrcia).

4.4 Prestació extraordinària per cessament de l'activitat dels autònoms que s'han vist afectats per la COVID-19:

 1. Prestació extraordinària per cessament d'activitat concedida per la Seguretat Social

D'acord amb la CV 0071/2021 de la DGT, l'art.17 del RD Llei 8/2020 (mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19) estableix un ajut per als empresaris o professionals inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, en el seu cas, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, consistent en un 70% de la base reguladora, o de la base mínima de cotització quan no s'acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, que les seves activitats quedin suspeses, en virtut del RD 463/2020 (declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19), o, en un altre cas, quan la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

Es tracta, per tant, d'una prestació extraordinària de la Seguretat Social per als treballadors autònoms, que la seva naturalesa és anàloga a la prestació econòmica per cessament total, temporal o definitiu, de l'activitat. En conseqüència, la qualificació d'aquesta prestació seria la de rendiments del treball, de conformitat amb l'art.17.1.b) de la Llei de l'IRPF que inclou entre els rendiments íntegres del treball les prestacions per desocupació, entès d'una forma àmplia i no sols comprensiu de la situació de cessament d'activitat corresponent als treballadors per compte d'altri. S'ha de tenir en compte que el temps de percepció de la prestació extraordinària "...s'entendrà com a cotitzat, no existirà obligació de cotitzar i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur."

En la mateixa consulta, s'analitza l'exclusió total o parcial del pagament de les quotes del RETA, que com que no correspon a cap dels supòsits d'obtenció de renda establerts en l'art. 6 de la Llei de l'IRPF, no tenen la naturalesa de rendiment íntegre ni correlativament la de despesa deduïble per a la determinació dels rendiments.

 1. Subvenció d'una comunitat autònoma per fer front a la suspensió de l'activitat

Com un supòsit similar a l'anterior, hem volgut destacar l'analitzat en la consulta vinculant V0105/2021 de la DGT, que, malgrat la seva similitud en el supòsit de fet, el tractament fiscal és totalment diferent. Perquè una subvenció percebuda d'una comunitat autònoma per a autònoms en dificultats, que inclou entre altres contingències, la suspensió de l'activitat o la caiguda d'ingressos com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, té en l'àmbit de l'IRPF, la qualificació de rendiments d'activitats econòmiques, conforme a l'art. 27.1 Llei IRPF.

Quant a la seva imputació temporal, l'art.14.1.b) de la Llei IRPF disposa que "els rendiments d'activitats econòmiques s'imputaran conforme al que es disposa en la normativa reguladora de l'impost sobre societats", -arts. 10 i 11 de la Llei de l'impost sobre societats-, i que sense normes específiques en la normativa de l'IS, resulta d'aplicació la Norma de valoració 18a del Pla General de Comptabilitat, relativa a subvencions, donacions i llegats rebuts, que estableix la seva imputació a resultats en funció de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció.

Si els ajuts s'apliquen a compensar despeses de l'exercici o la pèrdua d'ingressos, tindran el tractament de subvencions corrents: ingressos de l'exercici. Per contra, els destinats a afavorir inversions en immobilitzat o despeses de projecció plurianual es tractaran com a subvencions de capital: imputació en la mateixa mesura en què s'amortitzin les inversions o es produeixin les despeses realitzades a càrrec seu. No obstant això, quan els béns no siguin susceptibles d'amortització, la subvenció s'imputarà íntegrament en l'exercici en què es produeixi l'alienació o la baixa en l'inventari de l'actiu finançat amb aquesta subvenció.

En aquest cas, com que la subvenció percebuda té per objecte compensar la pèrdua d'ingressos en l'activitat, s'haurà d'imputar a l'exercici en què es concedeixi.

 1. Reduccions de la base imposable general

5.1 Disponibilitat dels plans de pensions en cas de desocupació o cessament d'activitat derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19: des del 14 de maig al 14 de novembre de 2020 amb caràcter excepcional es podien fer efectius els drets consolidats en els plans de pensions en la situació de desocupació que sigui conseqüència de:

- Un expedient de regulació temporal d'ocupació

- El cessament d'activitat o

- De la reducció en un 75 per 100 o més de la facturació de treballadors per compte propi que es produeixin com a conseqüència de la COVID-19.

Les quantitats percebudes que excedeixin de l'import de les aportacions realitzades, incloses, en el seu cas, les contribucions imputades pel promotor, tributaran com a rendiment del treball en el període impositiu en què es percebin.

 1. Mínim del contribuent

A Catalunya en l'exercici de les seves competències normatives, i amb efectes des de l'1 de gener de 2020, s'estableix per als contribuents residents al seu territori i que la suma de les bases liquidables general i de l'estalvi sigui igual o inferior a 12.450 euros, un mínim del contribuent de 6.105 euros anuals.

 1. Deduccions de la quota íntegra

7.1 Per incentius i estímuls a la inversió empresarial en activitats econòmiques en estimació directa

 1. Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles (art. 36.1 LIS): s'incrementen els incentius fiscals relacionats amb la producció cinematogràfica elevant els percentatges de deducció i l'import màxim de la deducció. A més, s'amplien els supòsits en els quals es fixen límits superiors al 50% del cost de producció.
 2. Deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals (article 36.2 LIS): s'eleven també els percentatges de deducció i l'import màxim de la deducció.

A més, s'integren les mesures de la Comunicació de la Comissió Europea sobre ajut estatal a les obres cinematogràfiques i altres produccions del sector audiovisual. En aquest sentit, s'incorpora la fase de producció per a l'aplicació de l'incentiu en les produccions d'animació i es manté l'aplicació d'aquest incentiu a l'execució a Espanya de la part de les produccions internacionals relacionada amb els efectes visuals, sempre que l'import d'aquesta deducció no superi la quantia establerta en el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

 1. Reserva per a inversions a Canàries

Es modifica la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries, per ampliar en un any els terminis per efectuar la materialització de la reserva per a inversions a Canàries dotada amb beneficis obtinguts en períodes impositius iniciats l'any 2016 i la dotació a aquesta reserva relativa a les inversions anticipades realitzades en 2017 i considerades com a materialització d'aquesta, pels greus efectes que la pandèmia ha produït en la realització de les inversions i els resultats econòmics l'any 2020.

 1. Deduccions per donatius i altres aportacions

S'ha incrementat en 5 punts el percentatge de deducció dels donatius efectuats a les entitats beneficiàries del mecenatge. Així, els primers 150 euros donaran dret a una deducció del 80% (abans del 75%); l'import que superi aquesta quantia tindrà dret a una desgravació addicional del 35% (abans del 30%), i, amb l'objectiu de premiar l'habitualitat, qui hagi donat durant els dos anys anteriors a la mateixa entitat un import igual o superior al de l'any anterior i que excedeixi de 150 euros anuals, es beneficia d'una deducció del 40% (abans del 35%).

Els  donatius per a suport enfront de la COVID-19 realitzats a les entitats beneficiàries del mecenatge, entre les que trobem, entre altres, l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, tenen dret a la deducció per donatius en els percentatges indicats. Aquestes donacions estaran, a més, afectades, d'acord amb l'article 47 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, al finançament exclusiu de les despeses derivades de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i es podran destinar a atendre despeses com ara equipaments i infraestructures sanitàries, material, subministraments, contractació de personal, recerques i qualsevol altre que pugui contribuir a reforçar les capacitats de resposta enfront d'aquesta crisi sanitària.

 1. Altres qüestions d'interès

8.1 IPREM, interès legal, interessos de demora i salari mitjà anual del conjunt dels declarants de l'IRPF

 • L'import de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a 2020 es manté en 7.519,59 euros.
 • Igualment, en prorrogar-se els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, l'interès legal dels diners en l'exercici 2020 s'ha fixat en el 3 per 100.
 • El salari mitjà anual del conjunt dels declarants de l'IRPF es manté en 22.100 euros per a l'exercici 2020.
 1. Guia de les deduccions autonòmiques de l'IRPF en l'exercici 2020 
 1. Andalusia
 2. Aragó
 3. Principat d'Astúries
 4. Illes Balears
 5. Canàries
 6. Cantàbria
 7. Castella-la Manxa
 8. Castella i Lleó
 9. Catalunya
 10. Extremadura
 11. Galícia
 12. Comunitat de Madrid
 13. Regió de Múrcia
 14. La Rioja
 15. Comunitat Valenciana

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

De cara a aquest exercici 2020, hem de tenir present les següents qüestions: 

 • Estan obligats a declarar els subjectes passius que la seva quota tributària, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €. Les persones mortes l'any 2020 abans del 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost.
 • Es manté el límit de l'exempció de l'habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 €. Convé recordar que aquest import és per a cada contribuent, per la qual cosa un matrimoni que posseeixi un habitatge adquirit en societat de guanys no tributarà per l'habitatge habitual si el seu valor no excedeix de 600.000 €.
 • La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que no hagués aprovat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 700.000 €.
 • Tarifes: en general s'aplica l'estatal, amb 8 trams i tipus des del 0,2 al 2,5%, excepte en algunes comunitats, com per exemple Astúries, Illes Balears, Cantàbria, Catalunya, Extremadura, Galícia, Múrcia i Comunitat Valenciana, que tenen la seva pròpia tarifa.
 • Tingui present també les bonificacions en la quota de l'impost aprovades per cada comunitat autònoma. Per exemple, Madrid té una bonificació del 100% i La Rioja del 75%.

El que no podem oblidar...

Abans de fer la declaració de renda de l'exercici 2020 ha de recopilar tots els documents que necessitarem i, especialment, obtenir les dades fiscals que ens proporciona l'AEAT. Recordi que és molt important revisar l'esborrany de la declaració amb atenció i, en el seu cas, modificar-lo abans de la seva confirmació.

Tingui en compte les següents alertes per revisar-les: 

 • Titularitat de rendes: és freqüent que uns interessos o guanys i les seves respectives retencions tinguin una titularitat formal (en l'entitat financera o en la gestora) que no es correspon amb la titularitat jurídica i fiscal. Per exemple pot estar a nom d'un dels cònjuges i pertànyer a tots dos (a la societat a guanys) o pot ser que estigui a nom d'un cònjuge i el seu fill i ser només l'altre cònjuge.
 • Circumstàncies personals i familiars: naixement de fills, matrimoni, separació, adopció, defunció d'algun membre de la família, anualitats per aliments, la discapacitat que tinguem reconeguda des de 2020, etc.
 • Forma de tributació: hem d'examinar si ens convé més la tributació conjunta o individual.
 • Rendiments del treball: l'esborrany no resta les despeses de quotes sindicals, ni col·legials o de despeses de defensa jurídica.
 • Conferències i cursos: és relativament freqüent que el pagador d'aquestes rendes les imputi com a activitats professionals i s'hagin obtingut com a rendes del treball. L'error, entre altres efectes, ens impedirà declarar a través de l'esborrany. També és possible que s'esdevingui a l'inrevés, que siguin rendiments d'activitats i ens els imputin com a treball.
 • Administradors de societats: pot ser que, com que el règim de la Seguretat Social en el qual s'enquadren, és el de treballadors autònoms, l'esborrany no contempli aquests pagaments a la Seguretat Social com a deduïbles de les rendes del treball obtingudes de la societat.
 • Aportacions a partits polítics: existeix dret a una deducció i l'AEAT no té aquesta dada controlada.
 • Imputacions de rendes immobiliàries: pot succeir que els immobles en proindivís s'imputin al 100% a un sol dels copropietaris i que no consti el percentatge real de titularitat de cada contribuent.
 • Places de garatge o traster: com que tenen referència cadastral diferent, pot ser que, encara que l'hàgim adquirit amb l'habitatge, se'ns imputi una renda per la seva utilització.
 • Deducció per adquisició d'habitatge, sobre la qual l'esborrany segurament no contemplarà els aspectes següents:
 1. Despeses inherents a l'adquisició: notaria, registre, comissions, impostos, etc.
 2. Quantitats satisfetes a promotor o constructor. Deducció dels pagaments mentre està en construcció el futur habitatge habitual.
 3. Recordi que des de l'exercici 2013 se suprimeix la deducció per adquisició d'habitatge, si bé es manté un règim transitori per a les adquisicions realitzades amb anterioritat a l'01-01-2013.
 • Deduccions autonòmiques:

                Circumstàncies personals i familiars: naixement, etc.

                Adquisició de llibres de text

                Inversions mediambientals

                Lloguer per a joves

                Dones o joves emprenedors

                Adquisició de segona residència al medi rural (joves)

No obligats a presentar declaració amb resultat a ingressar (per error en les retencions).

 • Si som empresaris o professionals, caldrà quadrar els ingressos i despeses de l'activitat econòmica amb altres models presentats com ara els de l'IVA, retencions, declaració d'operacions amb tercers, etc.
 • Hem de comprovar si hem realitzat operacions vinculades en l'exercici, la qual cosa pot succeir si som socis o administradors de societats o si som cònjuges o parents de socis o administradors. Hem de tenir bona cura de valorar les operacions realitzades amb les societats a les quals estiguem vinculats a valor de mercat.
 • Comprovar el règim econòmic del matrimoni, situació civil del declarant, identificar els membres de la unitat familiar així com altres persones que donin dret a reduccions, deduccions o a l'aplicació del mínim familiar.
 • També comprovar les declaracions d'exercicis anteriors, o en el seu cas, sol·licitud de devolucions.
 • Cal comprovar també si es té o no obligació de declarar per IRPF, i si constitueix unitat familiar optar per declaració individual o conjunta.
 • Si estiguéssim obligats a declarar l'impost sobre el patrimoni, hem de preveure que aquesta declaració només es podrà presentar per internet i, en aquest cas, també l'IRPF només es pot presentar per via telemàtica.

A més s'ha de tenir en compte la següent documentació:

 • Certificats: de treball, desocupació, invalidesa, de retencions emès pels inquilins de locals llogats, rendiments i retencions de comptes bancaris, dipòsits, assegurances, dividends o compres de bons i pagarés, d'ingressos i retencions d'activitats agràries i professionals, de compravenda de valors, de premis, d'aportacions a plans de pensions, mutualitats o de préstecs.
 • Llibres registres d'activitats empresarials i professionals.
 • Si se'n porten, llibres de comptabilitat.
 • Si és comuner en una comunitat de béns que realitza activitats econòmiques o les seves rendes superen els 3.000 € / any, la notificació que hagi emès aquesta comunitat en la qual s'ha d'incloure informació sobre la renda de l'entitat que se li atribueix, especificant diferents tipus d'ingressos, les bases de les deduccions que li corresponen i l'import de les retencions atribuïbles.
 • Si realitza una activitat econòmica, convé tenir a la vista les declaracions tributàries de l'exercici 2020: IVA, declaracions trimestrals i resum anual; retencions, autoliquidacions trimestrals i resum anual; model 347, model 720, etc.
 • Justificants d'ingressos i despeses corresponents als rendiments del capital immobiliari.
 • Rebuts de l'impost sobre béns immobles, en ells trobarem un justificant de la despesa de tributs de l'immoble llogat, o de despeses en l'activitat professional si hi està afecte l'immoble o, almenys, el número de referència cadastral que l'Administració ens exigirà consignar per a l'habitatge habitual i altres immobles.
 • Justificants de l'adquisició i alienació de béns que ens poden haver originat guanys o pèrdues patrimonials.
 • Declaracions d'exercicis anteriors.

Atenció. No oblidi aquesta documentació a l'hora de recopilar la seva documentació:

 • Dades fiscals subministrades per l'AEAT
 • Dades d'identificació: DNI, NIF, dades familiars, etc.
 • Certificat de retencions sobre salaris (treball).
 • Certificat de prestacions i retencions (pensions i desocupació).
 • Certificat dels comptes bancaris (comptes corrents, llibretes i dipòsits a terminis).
 • Certificat d'ingressos en compte habitatge
 • Rebut de l'impost sobre béns immobles (cases, locals, garatges).
 • Factures i rebuts de compra d'habitatge (habitatge habitual).
 • Certificat de préstec per a habitatge (habitatge habitual o en lloguer).
 • Rebuts de lloguers cobrats i factura de despeses (cases, locals, garatges).
 • Certificat de retencions sobre lloguers de locals (locals comercials donats en lloguer).
 • Escriptura de venda o donació d'immobles (venda de cases, locals, garatges).
 • Certificat de valors cotitzats (accions, deute públic o privat).
 • Certificat de valors no cotitzats (accions i participacions socials).
 • Certificat o "estat de posició" de fons d'inversió (FIM, FIAMM, SIM, SICAV).
 • Certificat d'assegurances de vida, jubilació i malaltia (inclosos els subscrits per obtenir un préstec hipotecari per la compra d'habitatge habitual).
 • Certificats d'invalidesa i d'acreditació de la necessitat d'obres d'adequació en l'habitatge de minusvàlids.
 • Certificat del pla de pensions.
 • Llibres comptables (empresaris i professionals).
 • Impresos de les declaracions fiscals obligatòries (empresaris i professionals).
 • Certificats de retenció de professionals.
 • Rebut de donatius a entitats benèfiques.

Amb la finalitat de poder-li oferir un millor servei, li preguem que prepari com més aviat millor la documentació necessària per poder-la analitzar conjuntament.