Dubtes amb les vacances?

10/07/2018

Aviat els seus treballadors començaran les vacances, i es possible tenir dubtes. Vegeu les mes freqüents i com heu d'actuar.

Els seus treballadors tenen 30 dies naturals de vacances, sempre que el conveni no amplie la seva duració. El període cal fixar-ho d'acord comú, i el treballador deu tenir coneixement al menys dos mesos abans de l'inici.

Si agafa la baixa durant les vacances, una vegada es reincorpori a la feina te dret als dies que han coincidit amb la IT. El mateix succeeix si la baixa s'inicia abans de començar les vacances però coincideix total o parcialment amb aquestes. A més:

  1. Si a causa de la IT les vacances no es poden fer a l'any natural al que corresponen, l'afectat a de gaudir-les dins els 18 mesos següents al fi de aquest any natural.
  2. Si la IT hi esta relacionada amb l'embaràs, part o lactància, o si es baixa per maternitat o paternitat, no hi ha limit temporal per fer-les.

Si va perdre dies, les vacances devengen de forma proporcional al temps treballat, per el que poden reduir-se en cas d'absències no justificades. No totes les absències permeten reducció.

Si ha canviat la seva jornada, si un treballador ha tingut diferents coeficients de jornada durant l'any, no pot reduir la durada de les seves vacances. Però sí es pot ajustar la nòmina del mes de vacances el percentatge de dia guanyat.