Devolució de l'IVA suportat en 2019 en altres països de la Unió Europea.

02/09/2020
Fiscal

El 30 de setembre finalitza el termini per recuperar l'IVA suportat en altres països de la UE durant el 2019.

Si vostè ha estat uns dies a l'estranger visitant alguns clients què succeirà amb l'IVA de les factures que ha rebut? És possible sol·licitar una devolució, o ja no el podrà recuperar? Com que la despesa s’ha realitzat a l'estranger, no podem deduir l'IVA suportat fora d'Espanya en les declaracions tributàries espanyoles, el que sí que podem és sol·licitar que se'ns reintegri, encara que amb unes determinades condicions. Per demanar la devolució haurem de presentar el model 360 el termini de sol·licitud del qual finalitza el 30 de setembre de l'any següent a què correspon la factura.

Si com a empresa o autònom desenvolupa de vegades la seva activitat fora d'Espanya, pot implicar la necessitat de desplaçar-se per visitar clients o proveïdors situats a la Unió Europea o a l'estranger. Els viatges de negocis comporten despeses suportades fora d'Espanya i, moltes vegades un IVA satisfet a les hisendes europees.

En aquests casos es pot preguntar: Què succeirà amb l'IVA de les factures que ha rebut? És possible sol·licitar una devolució, o ja no el podrà recuperar?.

Perquè l'IVA suportat a l'estranger ens pugui ser reintegrat s'acudeix a una comparativa amb les condicions de deduïbilitat que hi ha a Espanya. És a dir, si aquesta despesa hagués estat deduïble a Espanya en les declaracions realitzades per l'IVA suportat a Espanya, es podrà recuperar mitjançant la sol·licitud de devolució l'IVA de les despeses realitzades a l'estranger.

D'altra banda, si aquest IVA no fos deduïble a Espanya, pel motiu que sigui però principalment per no poder justificar aquesta despesa com a necessària per a l'activitat empresarial realitzada, no serà possible obtenir el reemborsament d'aquest IVA suportat a l'estranger.

Dins de la Unió Europea

Si la seva empresa rep factures emeses en un país de la UE (amb IVA d'aquest país), podrà sol·licitar la devolució de l'IVA, però només podrà obtenir el reintegrament en la mesura en què aquest impost hagués estat deduïble en cas d'haver-se suportat a Espanya. Per exemple, la factura d'un hotel, el lloguer d'un cotxe o l'entrada a una fira comercial són despeses relacionades amb l'activitat, per la qual cosa l'IVA suportat és deduïble.

Presentació de la sol·licitud de devolució d'IVA de no establerts: model 360

Per demanar la devolució haurem de presentar el model 360, obligatòriament per mitjans telemàtics (via internet). 

Atenció. No haurà d'incloure l'IVA suportat a l'estranger en les declaracions trimestrals que presenti a Hisenda (model 303), ja que en aquest model només s'ha d'incloure l'IVA espanyol. Haurà de presentar obligatòriament el model 360. 

En el model 360 indicarem les dades del proveïdor (nom, domicili i NIF) i les dades de la factura (data, base imposable, quota de l'IVA i descripció de la despesa). Adjuntarem també còpia de les factures.

Si la quantia a retornar és d'almenys 400 euros, es pot presentar una sol·licitud trimestral. En cas contrari, se sol·licitarà la devolució anualment. L'import mínim de la devolució anual és de 50 euros. Presentarem una sol·licitud per cada país al qual vagin dirigides (aquells en els quals hem abonat despeses amb IVA).

El termini de presentació s'inicia una vegada transcorre el trimestre o l'any a què va referida aquesta sol·licitud, i finalitza el 30 setembre de l'any següent. Així doncs, el pròxim 30 de setembre finalitzarà el termini per sol·licitar la devolució de l'IVA suportat durant el 2019.

Fora de la Unió Europea

L'IVA suportat en països de fora de la Unió Europea també es pot recuperar, sempre que existeixi un acord de reciprocitat amb Espanya. Actualment existeixen acords amb el Canadà, el Japó, Mònaco, Suïssa, Israel o Noruega, entre altres. Alguns d'aquests països han limitat l'acord de devolució en funció de l'operació realitzada. La gestió es realitza directament amb el país en el qual l'impost va ser satisfet.