Deduïbilitat de les despeses abonades fora de la temporada d'activitat d'un negoci o empresa

13/04/2022
Fiscal

La Direcció General de Tributs (DGT) fa poc que ha resolt que és despesa deduïble en IRPF i en l’IVA, l’abonament del lloguer del local d’un restaurant obert al públic set mesos i tancat els altres cinc mesos.

L'informem que la Direcció General de Tributs (DGT) ha reiterat doctrina sobre la deduïbilitat de les despeses abonades fora de la temporada d'activitat d'un negoci o empresa.

Com sabem, existeixen negocis que no romanen oberts durant tot l'any. Un clar exemple poden ser els serveis d'oci, allotjament i restauració radicats en zones turístiques que depenen de manera directa de l'època de l'any.

Aquest tipus de negocis, com la resta, disposen de locals, eines o maquinària que queden inutilitzats durant bona part de l'any. En concret, per la seva rellevància econòmica respecte de la resta, és important determinar si el local, malgrat que no sigui utilitzat durant una part de l'any pot continuar generant despeses deduïbles pel lloguer pagat.

Criteri de la DGT

El criteri de la DGT és que aquest lloguer haurà de complir, independentment de si estem parlant d'un empresari o professional en estimació directa o d'una societat, els requisits generals de deduïbilitat d'una despesa en l'impost sobre societats:

  1. Correcta inscripció comptable.
  2. Correcta imputació temporal.
  3. Deguda justificació.
  4. Correlació entre la despesa i l'obtenció d'ingressos.

Les tres primeres són relatives a obligacions més formals que materials, és a dir, portar de manera correcta la comptabilitat i disposar d'un suport justificatiu -preferentment factura- per a la seva justificació.

És l'última d'elles la que genera més dificultat, ja que un local tancat on no es duu a terme cap activitat econòmica durant una part de l'any, té relació amb l'obtenció d'ingressos?

Doncs bé, fa poc un contribuent (el rendiment net de l'activitat del qual es determina pel mètode d'estimació directa i tributa pel règim general de l'IVA) ha consultat a la DGT si com a empresari que exerceix l'activitat de restaurant que roman obert al públic durant set mesos a l'any, però el lloguer del local l'abona durant tot l'any:

1a- Si pot deduir com a despesa l'import del lloguer durant el temps que roman tancat el restaurant.

2a- Si pot deduir les quotes d'IVA suportades del lloguer durant el temps que roman tancat el restaurant.

Doncs bé, la DGT respon a través de la consulta vinculant (V0262-22), de 14 de febrer de 2022, on tracta aquesta problemàtica de manera específica:

«D'acord amb l'anterior, la deduïbilitat de les despeses està condicionada pel principi de la seva correlació amb els ingressos, de tal manera que aquelles respecte de les quals s'acrediti que s'han ocasionat en l'exercici de l'activitat seran deduïbles, en els termes previstos en els preceptes legals abans assenyalats, mentre que quan no existeixi aquesta vinculació o no es provés prou no podrien considerar-se com fiscalment deduïbles de l'activitat econòmica.

En el cas plantejat, l'import del lloguer del local satisfet en el període de temps en què l'activitat està tancada, donat el seu caràcter estacional, s'ha de considerar que té correlació amb el desenvolupament de l'activitat de restaurant, perquè s'efectuen amb la intenció de tornar a reiniciar l'activitat a la temporada següent.

Sense perjudici de l'anterior, cal recordar que la deduïbilitat d'una despesa està condicionada a més, entre altres requisits, al fet que quedi convenientment justificat mitjançant l'original de la factura normal o simplificada o, en cas que no se n'emeti per tractar-se d'un títol oficial, pel document que justifiqui la despesa, i registrat en els llibres registre que, amb caràcter obligatori, han de portar els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques, que en determinin el rendiment net en el mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats».

De la mateixa manera, assenyala que referent a l'IVA, en entendre's que aquesta despesa té la consideració de deduïble, també ho seran les quotes suportades pel lloguer del local:

«Cinquè.- Així doncs, d'acord amb tot l'anterior, atès que el consultant realitza l'arrendament de l'immoble amb la intenció de destinar-lo a l'activitat empresarial de la restauració, cal concloure la deduïbilitat de les quotes suportades pel consultant durant el període d'inactivitat, sempre que es compleixin els altres requisits establerts per la normativa.

En aquest mateix sentit s'ha pronunciat aquest centre directiu en un supòsit similar en la contestació vinculant de 12 de juny de 2019, número V1394-19, relativa a un empresari que desenvolupa l'activitat d'hostalatge en hostals durant els mesos de juny a setembre, incorrent en serveis de reparació en l'hostal en els mesos en què roman inactiu i que les seves conclusions serien extrapolables a la present contestació».