Deduïbilitat de l'IVA dels vehicles d'ús mixt cedits als empleats.

29/02/2024
Fiscal

El Tribunal Supremo determina que la cesión de uso de vehículo a trabajador sin contraprestación no está sujeta al IVA, aunque haya deducción por renting.

El Tribunal Suprem fixa com a doctrina que la cessió pel subjecte passiu de l'ús d'un vehicle afectat a l'activitat no desvirtuada per l’AEAT, al seu empleat per al seu ús particular, a títol gratuït, quan aquest empleat no efectua cap pagament ni deixa de percebre una part de la seva retribució com a contraprestació i el dret d'ús d'aquest vehicle no està vinculat a la renúncia d'altres avantatges, és una operació no subjecta a l'IVA, encara que per aquest bé s'hagués deduït, també en aquest percentatge, IVA suportat pel rènting del vehicle.

L'informem que en relació amb la deduïbilitat de l'IVA dels vehicles d'ús mixt cedits als empleats, el Tribunal Suprem en la seva sentència de 29 de gener de 2024 ha fixat com a doctrina que no està subjecta a l'IVA la cessió de l'ús d'un vehicle afectat a l'activitat empresarial a un empleat per al seu ús particular a títol gratuït quan aquest empleat no efectua cap pagament ni deixa de percebre una part de la seva retribució com a contraprestació ni està vinculat a la renúncia d'altres avantatges. A més, en tractar-se d'una cessió no subjecta no és exigible que l'empresa repercuteixi l'IVA als seus treballadors per aquesta cessió encara que per aquests vehicles s'hagués deduït l'IVA suportat (en un 50% per aplicació de la presumpció establerta en l'article 95.3.2a de la Llei de l'IVA).

La tributació relacionada amb la cessió de vehicles a empleats, especialment quan aquests vehicles poden ser usats per a fins particulars, ha estat un tema de constant debat i controvèrsia en l'àmbit de la inspecció tributària. Aquest assumpte ha generat nombrosos pronunciaments administratius i jurisprudencials tant en relació amb l'impost sobre el valor afegit (IVA) com amb l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Històricament, la inspecció tributària ha intervingut en la regulació de la tributació de l'IVA en la cessió de vehicles a empleats, elevant a vegades la deduïbilitat de l'IVA suportat en l'adquisició dels vehicles del 50% al 100%. No obstant això, simultàniament liquidava un IVA reportat, considerant la cessió del vehicle com una operació onerosa subjecta a IVA, específicament per la part d'ús privatiu.

No obstant això, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 20 de gener de 2021 (assumpte C-288/19) va aclarir que una cessió de vehicle no es pot considerar una operació onerosa subjecta a IVA si el treballador no efectua cap pagament, ni renuncia a una part de la seva retribució, i si el dret a l'ús del vehicle no està vinculat a la renúncia a altres avantatges.

Arran de l'esmentada sentència del TJUE, tant l'Audiència Nacional com el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) van adoptar un nou criteri jurisprudencial. En diverses resolucions, es va determinar que si no es provava que el treballador efectués un pagament o renúncia de retribució per l'ús privatiu del vehicle, la cessió no era una operació onerosa subjecta a IVA.

L'Administració Tributària (AEAT), d'acord amb aquest canvi de criteri, va emetre l'agost de 2023 una Nota sobre qüestions relatives als vehicles cedits a empleats, adoptant el criteri del TJUE.

Sentència del Tribunal Suprem de 29 de gener de 2024

Ara el Tribunal Suprem ha resolt aquesta qüestió en la seva sentència de 29 de gener de 2024, on es va debatre si la cessió de l'ús d'un vehicle a un empleat, sense contraprestació econòmica i havent deduït l'IVA suportat en l'adquisició del vehicle, constituïa una operació subjecta a IVA. La sentència va confirmar que, en absència de contraprestació econòmica per part dels treballadors, la cessió de vehicles a empleats no constitueix una operació subjecta a IVA.

En virtut de l'esmentada jurisprudència i el criteri establert pel TJUE i el Tribunal Suprem, s'estableix que la cessió gratuïta de vehicles a empleats per a ús particular no constitueix una operació subjecta a IVA, sempre que no existeixi contraprestació econòmica per part dels empleats i el dret a l'ús del vehicle no estigui vinculat a la renúncia a altres avantatges.

Ens trobem davant una operació a títol gratuït, no subjecta a l'IVA, i en conseqüència no cal repercutir-ne l'IVA, amb independència que les quotes d'IVA suportades en l'adquisició del vehicle hagin estat deduïdes per l'empresa ocupadora o no.

Finalment, cal advertir que la cessió d'ús del vehicle a l'empleat per a fins privats sí que és objecte d'imputació en l'IRPF de l'empleat com a renda en espècie amb independència que en considerar-se una cessió gratuïta no s'hagi de repercutir IVA.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,