Deducció per lloguer

19/02/2020
Fiscal

Les persones amb rendes inferiors a 24.107,20 euros i que siguin arrendatàries d'un habitatge des d'abans de 2015 poden gaudir d'una deducció en el seu IRPF.

Incentiu. Els arrendataris a una base imposable en l'IRPF inferior a 24.107,20 euros que van contractar el lloguer del seu habitatge abans de 2015 i que van gaudir de la deducció estatal per lloguer en 2014 o en anys anteriors poden continuar gaudint d'aquest incentiu (per a la resta de contribuents aquesta deducció ja no és aplicable). Anotació. La deducció és d'un 10,05% de les quantitats satisfetes, i la base de deducció màxima és de fins a 9.040 euros. Així, si una persona paga un lloguer de 700 euros al mes, la seva deducció pot ser de fins a 844 euros.

Dubtes. No obstant això, a l'hora d'aplicar aquest incentiu poden plantejar-se dubtes: quins conceptes poden gaudir de la deducció? Què ocorre si es prorroga el contracte de lloguer o se signa un nou? I si el propietari mor o ven l'habitatge? Atenció! Continuï llegint i trobi resposta a aquests dubtes...
Base de deducció
Despeses repercutides. A l'hora de calcular la base de deducció poden computar-se –a més dels lloguers satisfets– les despeses i tributs que corresponguin a l'arrendador però que, segons les condicions del contracte, vagin a càrrec de l'inquilí. Anotació. És el cas, per exemple, de l'IBI o de les quotes de la comunitat de veïns quan es repercuteixen a l'inquilí.

No s'inclouen. No poden incloure's dins d'aquesta base els subministraments de l'habitatge (ja que són despeses pròpies de l'inquilí), ni tampoc els següents conceptes:
La taxa per gestió de residus urbans (el subjecte passiu d'aquesta taxa és l'arrendatari, per la qual cosa no pot considerar-se una despesa repercutida).
Els costos anuals de l'aval bancari que l'arrendatari hagi hagut de subscriure per exigències de l'arrendador.
Manteniment de l'incentiu
Pròrrogues o novacions. Encara que el contracte de lloguer es prorrogui, sofreixi modificacions o es torni a signar un nou, la deducció no es perd. Per a continuar gaudint de l'incentiu és suficient que l'inquilí continuï residint en el mateix habitatge per la qual li ho va aplicar abans de 2015 (i que continuï complint el requisit de nivell de rendes). Anotació. L'incentiu es manté fins i tot encara que el propietari transmeti l'habitatge per venda, donació o herència. El canvi d'arrendador només suposa un canvi dels subjectes del contracte, però no afecta a l'incentiu.

Residència temporal a l'estranger. També es manté el dret a la deducció si durant l'any l'inquilí resideix una temporada a l'estranger sense perdre la seva condició de resident fiscal a Espanya. Anotació. Per exemple, si durant l'any el contribuent es trasllada cinc mesos a Alemanya i lloga un altre habitatge allí, mentre que el seu cònjuge i els seus fills continuen residint en l'habitatge llogat a Espanya.

Habitacions. Finalment, recordi que per a beneficiar-se d'aquest incentiu no és necessari haver arrendat la totalitat d'un habitatge, sent suficient amb haver llogat una habitació (sempre que sigui d'un habitatge permanent i no d'un hotel o d'una residència d'estudiants o similar). Anotació. Si l'inquilí ja gaudia de la deducció pel lloguer de l'habitació abans de 2015, ara mantindrà aquest dret.

L'inquilí pot continuar gaudint de la deducció per lloguer mentre resideixi en l'habitatge i compleixi el requisit de nivell de rendes. La pròrroga del contracte, la signatura d'un nou o el canvi de propietari de l'immoble no afecten l'incentiu.