Deducció en l'IRPF

11/11/2020
Fiscal Comptable

CATALUNYA. Nova deducció en l’IRPF per als qui passin a tenir més d'un pagador i ajornament de l'increment de les tarifes de l'impost sobre les estades en establiments turístics

Per pal·liar els efectes de la pandèmia, amb efectes des de l'1 de gener de 2020, els contribuents que, com a conseqüència de tenir més d'un pagador de rendiments del treball, resultin obligats a presentar la declaració de l'impost, es poden aplicar una deducció en la quota íntegra autonòmica per l'import que resulti de restar de la quota íntegra autonòmica la quota íntegra estatal, sempre que la diferència sigui positiva. A més, es posposa fins a l'1 de juny del 2021, l'entrada en vigor de l'increment de les tarifes de l'impost i l'aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona.

L'informem que al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 5 de novembre de 2020 s'ha publicat el Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, pel qual s'ajorna l'increment de l'impost sobre les estades en establiments turístics i es crea una nova deducció en la quota de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per als treballadors afectats per ERTO o acomiadats en el 2020.

Impost sobre les estades en establiments turístics

El Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària, va ajornar fins al 1 de gener de 2021 l'entrada en vigor de l'increment de les tarifes de l'impost i l'aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona, que havien d'entrar en vigor inicialment el 1 de juliol de 2020. No obstant això, avui dia (atès que la situació sanitària fa difícil preveure que a 1 de gener de 2021 els establiments turístics funcionin amb normalitat) s'estima necessari posposar una vegada més l'entrada en vigor de les tarifes i del recàrrec, fins al 1 de juny de 2021.

IRPF. Deducció per obligació de presentar la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques per raó de tenir més d'un pagador

La situació econòmica derivada de la pandèmia ha conduït al fet que molts treballadors (i) hagin estat o estiguin afectats en el 2020 per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), o (ii) hagin perdut la seva feina, passant a tenir dos pagadors (l'empresa amb la qual tenen o tenien la relació laboral i el Servei Públic d'Ocupació Estatal). Com a conseqüència d'aquesta circumstància, es pot donar el cas que els qui fins ara no estaven obligats a presentar la declaració de l'IRPF per tenir un únic pagador, ara l'hagin de presentar, tributant d'acord amb la normativa autonòmica (que pot portar a pagar impostos, a l'ésser els gravàmens superiors a les retencions practicades).

Per pal·liar aquest efecte, s'introdueix, amb efectes des del 1 de gener de 2020, una deducció en la quota íntegra autonòmica de l'IRPF, per l'import que resulti de restar de la quota íntegra autonòmica la quota íntegra estatal, sempre que la diferència sigui positiva. La deducció serà aplicable per aquells contribuents que, com a conseqüència de tenir més d'un pagador de rendiments del treball, resultin obligats a presentar la declaració de l'impost.

Aquesta deducció no resultarà aplicable als contribuents que s'hagin acollit o es puguin acollir al procediment especial de retencions aplicable a contribuents perceptors de prestacions passives.