Declaració de la Renda o IRPF

30/04/2019
Fiscal

Coneix les raons per les quals és molt convenient la consulta amb un assessor fiscal abans de presentar la declaració de la Renda.

És important, destacar determinats suposats en els quals pot ser convenient consultar amb un assessor fiscal o revisar la declaració de la renda abans de presentar-la, ja que hi ha determinades dades que no són tinguts en compte per l'Agència Tributària en confeccionar esborrany.

Realització d'una activitat econòmica

En el cas que es realitzi una activitat econòmica, ja sigui en estimació directa, simplificada o en mòduls, l'esborrany no recull els rendiments obtinguts en aquesta, ni té en compte les despeses deduïbles ni les amortitzacions que puguin ser deduïbles en l'activitat.

Canvi de residència habitual

• Si es produeix un canvi de residència i es té una hipoteca, constituïda amb anterioritat a l'1 de gener de 2013, per la qual s'apliquen deduccions, en perdre l'habitatge el caràcter d'habitual, no es podran continuar aplicant aquestes deduccions, per la qual cosa, si apareixen en l'esborrany de Renda Web, hauran d'eliminar-se.

Acceptació d'un treball fora del municipi de residència habitual

• Existeix una reducció creada de manera específica per a les persones que hagin canviat de residència a un altre municipi per motius laborals, sent necessari per a la seva aplicació que el treballador hagi estat inscrit en el passat en una oficina de desocupació i que el trasllat de residència sigui a un nou municipi.
• No obstant això, queden exclosos els qui hagin estudiat una oposició i es traslladin per a exercir un lloc de treball com a funcionari.

Venda d'actius financers i immobles
• Les dades fiscals només reflecteixen el preu de venda, però no el benefici o pèrdua obtingut, que es calcula com la diferència entre el preu de venda i el d'adquisició.
• A més, no es tenen en compte els coeficients d'actualització dels valors, així com, en el cas de l'habitatge habitual, l'exempció del benefici obtingut per reinversió

No es tenen en compte totes les reduccions

• Els rendiments íntegres es computaran íntegrament, excepte que els sigui aplicable alguna de les reduccions següents, que han de ser tingudes en compte:
o Rendiments irregulars: reducció del 30 per 100
o Prestacions de determinats sistemes de previsió social: reducció del 30 per 100
o Reduccions del Règim transitori: assegurances col·lectives, i determinats sistemes de previsió social
 

No es tenen en compte totes les deduccions
• La pròpia declaració ja t'avisa que es revisin les deduccions autonòmiques.

Anualitats per aliments satisfetes als fills i pensions compensatòries al cònjuge

• Aquest tipus d'ingressos no es reflecteixen en l'esborrany, per la qual cosa en cas de percebre's han de ser declarats.

Arrendaments d'habitatges vacacionals i rendes immobiliàries imputades

• L'Agència Tributària només tenen en compte els ingressos per lloguers que estan sotmesos a retenció i sempre que l'inquilí hagi ingressat la mateixa, per la qual cosa el contribuent ha de declarar els ingressos obtinguts pel lloguer d'un habitatge vacacional, així com deduir-se les despeses necessàries per a realitzar l'activitat.
• L'Agència Tributària aquesta focalitzant aquest tipus d'activitats per a detectar ingressos no declarats, fins al punt que aquest any per sorpresa han obligat a incloure els NIF de dos dels arrendataris, per a poder guardar les dades relatives als ingressos i despeses deduïbles.
• D'altra banda, un habitatge buit generarà rendes immobiliàries imputades, igual que un habitatge que no es llogui tot l'any i es trobi part d'aquest a la disposició dels seus titulars. També els garatges i altres tipus d'immobles generen aquest tipus de rendes.

Elecció de la forma de tributació

• L'esborrany no sempre calcula la millor opció de tributació per al subjecte passiu, sent en molts casos més avantatjosa la tributació conjunta que la individual.

Quotes a sindicats, col·legis professionals o despeses en defensa jurídica abonats pel contribuent.

• Les despeses de defensa jurídica per acomiadament del treballador no apareixeran en la declaració.

Encara que hàgim presentat la declaració de la renda, encara som a temps de consultar amb el nostre assessor fiscal i si aquest detecta que hem de realitzar alguna modificació, Renda Web permet fer algunes modificacions, i si no sempre podem recórrer als procediments habituals.