Criteris per a assignació d'ajuts directes a autònoms i empreses per la COVID-19

21/04/2021

Fins al 31 de desembre de 2021 podrà sol·licitar ajuts directes per al seu negoci. Hi té dret? Quins requisits ha de complir? Quants diners rebrà? Pot sol·licitar-les en totes les comunitats autònomes on operi?

Fins al 31 de desembre de 2021 podrà sol·licitar ajuts directes per al seu negoci. Hi té dret? Quins requisits ha de complir? Quants diners rebrà? Pot sol·licitar-les en totes les comunitats autònomes on operi? I si pertany a un grup de societats o a una comunitat de béns?

L'informem que al BOE del dia 14 d'abril s'ha publicat l'Ordre HAC/348/2021, de 12 d'abril, per la qual es concreten els criteris per a l'assignació d'ajuts directes a autònoms i empreses en aplicació del que es disposa al Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Cal recordar que l'article 1 d'aquest Reial decret llei estableix que la línia compta amb una dotació total de 7.000 milions d'euros i s'articula en dos compartiments. Un primer compartiment, amb una dotació de 5.000 milions d'euros, per a totes les comunitats autònomes, excepte Balears i Canàries, i per a les ciutats de Ceuta i Melilla; i un segon compartiment, amb una dotació de 2.000 milions d'euros, per a les comunitats autònomes de Balears i Canàries.

L'article 3 regula el marc bàsic dels requisits d'elegibilitat i dels criteris per a la fixació de la quantia l'ajut.

L'apartat 3 de l'article 2 preveu que la quantia de la distribució definitiva entre les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla dels recursos de tots dos compartiments, en aplicació dels criteris establerts en l'apartat 2 d'aquest article, es determinarà per Ordre del titular del Ministeri d'Hisenda. Aquesta quantia tindrà caràcter limitatiu a l'efecte de les convocatòries que realitzin les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla. A més, l'apartat preveu que en l'Ordre ministerial es podran concretar les qüestions necessàries per a l'aplicació del Títol I.

La distribució dels recursos de la Línia COVID s'ha efectuat mitjançant l'Ordre HAC/283/2021, de 25 de març, per la qual es concreten els aspectes necessaris per a la distribució definitiva, entre les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, dels recursos de la Línia COVID d'ajuts directes a autònoms i empreses prevista en el Títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Ara, mitjançant la present Ordre HAC/348/2021, de 12 d'abril, es concreten les qüestions necessàries per a l'aplicació del Títol I especialment en relació amb els requisits d'elegibilitat i dels criteris per a la fixació de la quantia de l'ajut, amb entrada en vigor el dia 14 d'abril de 2021.

Qui es pot beneficiar d'aquests ajuts?

Empresaris, professionals i pimes.

Es consideren destinataris els empresaris o professionals i entitats que:

 • Desenvolupin una activitat inclosa en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques -CNAE 09- i continuïn exercint-la en el moment de la sol·licitud.

Quan es tracti de grups, l'entitat dominant, o bé qualsevol de les entitats dominades, haurà hagut de realitzar i continuar desenvolupant almenys una de les activitats previstes en els codis de la CNAE com a activitat principal.

 • Tinguin un volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'impost sobre el valor afegit (IVA) o tribut indirecte equivalent en 2020 a una caiguda de més d'un 30% respecte a 2019.

Quan el sol·licitant de l'ajut tingui el seu domicili fiscal a les ciutats de Ceuta o Melilla o que realitzi exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica d'IVA i no apliqui el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques en 2019 i 2020, s'entendrà que el volum d'operacions en 2019 i 2020 el constitueix:

 1. a) Per a contribuents de l'impost sobre la renda de les persones físiques, la informació sobre la totalitat dels ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica inclosos en la seva declaració de l'impost en 2019, així com la suma dels ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica inclosos en les seves autoliquidacions de pagaments fraccionats corresponents a 2020.
 2. b) Per a contribuents de l'impost sobre societats o de l'impost de la renda de no residents amb establiment permanent, la informació sobre la base imposable prèvia declarada en l'últim pagament fraccionat dels anys 2019 i 2020 respectivament en el cas que aquests pagaments fraccionats es calculin segons el que es disposa en l'article 40.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.
 • Apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques. El beneficiari directe de l'ajut quan s'apliqui el règim d'atribució de rendes de l'IRPF serà l'entitat sol·licitant i no els seus socis, comuners, hereus o partícips.

Què es considera grup consolidat?

Per al cas de grups consolidats que tributin en l'impost sobre societats en el règim de tributació consolidada, s'entendrà com a destinatari a l'efecte del compliment dels requisits d'elegibilitat i transferències, el citat grup com un contribuent únic, i no cadascuna de les entitats que l'integren, per la qual cosa el volum d'operacions a considerar per determinar la caiguda de l'activitat serà el resultat de sumar tots els volums d'operacions de les entitats que conformen el grup.

La sol·licitud serà presentada per la societat representant del grup i inclourà totes les entitats que n'hagin format part en 2020.

Les entitats que hagin format part d'un grup en 2019, però no en 2020, seran considerades com a independents i podran sol·licitar els ajuts sempre que compleixin els requisits de manera individualitzada.

Exclusions

En cap cas es consideren destinataris aquells empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals hagués aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o, en el seu cas, hagi resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l'impost sobre societats o de l'impost de la renda de no residents, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

Quina és la quantitat dels ajuts?

L'ajut màxim que es concedirà serà de:

 1. a) 000 € quan es tracti d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques, amb independència que realitzi altres activitats en règim d'estimació directa, fins i tot quan s'hagi renunciat al règim d'estimació objectiva per a 2021.

Quan el beneficiari hagi aplicat el règim d'estimació objectiva en 2019 o 2020 no serà necessari complir el requisit d'elegibilitat de caiguda de més del 30% en l'impost sobre el valor afegit o tribut indirecte equivalent en 2020 respecte a 2019.

 1. b) Per a aquells empresaris i professionals el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració dels quals, en l'impost sobre el valor afegit o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte a l'any 2019, l'ajut màxim que es concedirà serà de:
 • El 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'impost sobre la renda de les persones físiques, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats. Ordre HAC/348/2021, de 12 d'abril.
 • El 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.

El nombre d'empleats es calcularà tenint en compte el nombre mitjà de perceptors de rendiments dineraris del treball consignats en les declaracions mensuals o trimestrals, de retencions i ingressos a compte en 2020 (model 111)

Presentació de les sol·licituds

Es podrà concórrer a convocatòries realitzades per diferents comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla per a l'assignació dels ajuts directes excepte quan es tracti d'empresaris, professionals o entitats:

 • Amb un volum d'operacions en 2020 inferior o igual a 10 milions d'euros
 • Que no apliquin el règim de grups en l'impost sobre societats

Aquests només podran concórrer a la convocatòria realitzada per la comunitat autònoma o, en el seu cas, les ciutats de Ceuta i Melilla, on se situï el seu domicili fiscal.

La resta de grups i empresaris, professionals o entitats amb un volum d'operacions en 2020 superior a 10 milions d'euros que desenvolupin la seva activitat econòmica en més d'un territori autonòmic o en més d'una ciutat autònoma, podran participar en les convocatòries que es realitzin en tots els territoris.

La distribució de la caiguda del volum d'operacions entre els territoris en els quals operin els sol·licitants dels ajuts s'efectuarà a partir de les retribucions del treball personal consignades en la declaració informativa resum anual de retencions i ingressos a compte, les quals seran atribuïdes a cada territori en funció de la residència dels perceptors.