COVID-19. Tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts per autònoms.

27/11/2020
Laboral

Tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. Catalunya.

ORDRE TSF/201/2020, de 26 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.  Catalunya. (DOGC 27-11-2020)

El Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, estableix un ajut puntual i extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic per a persones donades d'alta al Règim especial de treball autònom de la Seguretat Social (RETA) o bé en règims alternatius a aquest, tant si exerceixen l'activitat econòmica com a persona física com si ho fan dins d'una empresa amb personalitat jurídica, i han de complir el requisit de tenir una dimensió màxima de sis persones entre persones treballadores autònomes i persones contractades. A més, en el cas de les empreses amb personalitat jurídica i cooperatives, el nombre màxim de persones sòcies és de tres. 

 

 Per altra banda, el  Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer, regula el règim jurídic dels ajuts extraordinaris i, respecte de la regulació actual del procediment de concessió d'ajuts, incorpora un tràmit potestatiu previ al procediment de concessió d'ajuts en situacions de caràcter excepcional, com els que es requereixen en la situació actual de pandèmia originada per la COVID-19 i que tenen com a característica primordial el fet de tenir un nombre de potencials beneficiaris molt rellevant. Aquest tràmit s'estableix amb la finalitat de definir amb claredat els termes en els quals s'ha de produir l'ajut i per tal que l'Administració disposi de les dades que siguin rellevants per a la definició de les bases i de la respectiva convocatòria.  

 

Així mateix, la lletra c) de l'apartat 1 de l'article 1 del citat Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, estableix que la regulació de la inscripció prèvia s'ha d'establir mitjançant una Ordre en la qual també hi han de constar l'objecte dels ajuts, les condicions que han de complir les persones interessades, el contingut de la informació que s'ha de facilitar, el termini i el mecanisme de presentació de la informació necessària a aquests efectes.  

 

Per aquest motiu, davant la previsió d'una nova convocatòria dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores que formin part d'una microempresa, es publica la present Ordre mitjançant la qual s'obre, respecte de les persones que puguin tenir el caràcter de beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts extraordinaris i que compleixin els requisits mínims que s'hi estableixen, un termini per inscriure-s'hi amb caràcter previ a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria. Així mateix, la inscripció prèvia permetrà a les persones inscrites, una vegada publicada la convocatòria i sense cap altre tipus d'actuació, tenir el caràcter de sol·licitants de l'ajut, els quals en podran resultar beneficiaris si a més compleixen els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria.  

 

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, en ús de les facultats que m'atorga l'article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 

   

Ordeno: 

 

Article 1. Objecte 

 

1.1  L'objecte d'aquesta Ordre és obrir el tràmit d'inscripció prèvia  per  als ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19, adreçat a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. 

 

1.2  A aquests efectes, la present Ordre determina l'objecte dels ajuts, els requisits  que han de complir les persones interessades, el contingut de la informació que s'ha de facilitar, així com el termini i el mecanisme de presentació de la informació necessària a aquests efectes. 

 

Article 2. Inscripció prèvia 

 

2.1  La presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l'ajut extraordinari, sempre que es compleixen els requisits que es fixin per a la seva concessió tant en les bases reguladores com en les convocatòries.  La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut.

 

2.2  Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris i sense cap altre tràmit per part la persona interessada, la presentació del formulari d'inscripció prèvia, omplert amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut.  El dret de la persona interessada a percebre l'ajut no neix fins al  moment que es dicti la resolució d'atorgament corresponent. 

 

2.3 Les bases reguladores poden establir que la inscripció prèvia es  pot mantenir vigent en el supòsit d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria o en el cas de convocar-se posteriors ajuts amb el mateix objecte i característiques, en el termini d'un any des de la primera convocatòria. 

 

Article 3. Finalitats dels ajuts extraordinaris 

 

És tracta d'un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica, l'import del qual es determina a la convocatòria i a les bases reguladores, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persones físiques, i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració d'estat d'alarma. 

 

Article 4. Persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia 

 

4.1 La inscripció prèvia  poden fer-la les persones interessades següents:  

 

 1. a) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d'altri de la unitat de negoci nopot sersuperior a sis, i es pren com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria. 

 

 1. b) Les persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compted'altri de la unitat de negoci  no pot  ser superior a sis, i es pren com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria. 

 

 1. c) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. El nombre de socis no pot ser superior a tres, i es pren com a referència la mitjana de socis de l'any anterior de la convocatòria. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte d'altri no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria. 

 

 1. d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior de la convocatòria. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores no sòcies no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria. 

 

4.2 No es poden inscriure  les persones treballadores autònomes col·laboradores. 

 

Article 5. Requisits per accedir a la inscripció prèvia 

 

Per accedir a la inscripció, les persones interessades han de complir els requisits següents:  

 

a) Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 

 

 1. b) Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020. 

 

 1. c) La base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta. 

 

 1. d) El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 125 euros. 

 

e) Complir  els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altre normativa aplicable. 

 

 1. f) No tenir ajuts atorgats, d'acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

 

Article 6. Termini per efectuar la inscripció prèvia 

 

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del primer dia hàbil a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i fins al 7 de desembre de 2020 a les 15.00 hores.

 

Article 7. Procediment d'inscripció prèvia 

 

7.1  La inscripció prèvia s'ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

 

7.2 Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per aquests ajuts han d'omplir el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), i aquest formulari específic és el que s'ha d'utilitzar per presentar la sol·licitud

 

7.3 Un cop emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament a través de Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). Cada persona treballadora autònoma pot presentar un únic formulari normalitzat d'inscripció prèvia i per a una sola activitat econòmica, ja sigui com a persona física, com a sòcia d'una microempresa o com a sòcia d'una cooperativa. 

 

7.4 En el cas que la mateixa persona interessada presenti diversos formularis d'inscripció prèvia, únicament es considera vàlid el darrer dels presentats. 

 

7.5 S'admeten els sistemes d'identificació i signatura establerts en el Protocol d'identificació i signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol.  Concretament s'admeten:

 

 1. a) Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya.
 2. b) Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, les relacions dels quals es poden consultar a la secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica (http://seu.gencat.cat).

 

 1. c) Sistema IdCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/) i també es pot obtenir presencialment a diverses oficines (https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-em-puc-donar-dalta/).

 

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Suport a la tramitació de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

 

Article 8. Dades i contingut del formulari d'inscripció prèvia 

 

Les persones interessades han d'emplenar les dades que conté el formulari d'inscripció prèvia, que són les següents:  

 

 1. a) Dades d'identificació de la persona, institució o entitat sol·licitant: nom, cognoms i/o raó comercial i d'altres.
 2. b) Adreça 
 3. c) Dades bancàries 

d) Dades complementàries de la persona sol·licitant 

-Naturalesa jurídica de la persona sol·licitant. 

-Nombre de persones treballadores autònomes col·laboradores del seu negoci 

-Nombre de persones treballadores contractades en el seu negoci 

-NIF/CIF 

-Nom de l'empresa o cooperativa 

-Nombre de socis, inclosa la persona sol·licitant de l'ajut  

-Nombre de persones treballadores contractades per l'empresa o cooperativa 

-Data d'alta al RETA o mutualitat 

-Import de la base imposable de l'impost de la renda de les persones físiques del darrer exercici, que ha de ser igual o inferior a 35.000 euros. 

-Rendiment net de l'activitat durant els tres primers trimestres de l'exercici 2020, o període equivalent, que ha de ser igual o inferior a 13.125 euros. 

e) Altres dades complementàries de la persona sol·licitant: 

-Data de naixement 

-Codi IAE (secció/divisió/agrupació/grup/epígraf): 

-Règim fiscal 

 1. f) Domicili fiscal de la persona sol·licitant. 
 2. g) Declaracions responsables en relació amb el compliment dels requisits  

 

Article 9. Verificació de les dades  

 

9.1 D'acord amb els apartats g) i h) de l'article 1.1 de l'esmentat Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, les dades subministrades per les persones interessades en el tràmit d'inscripció prèvia es fan en concepte de declaració responsable.  

 

9.2 La presentació d'aquestes declaracions responsables faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables pot determinar la baixa de l'afectat del registre, l'exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, i ser causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer. 

 

9.3 La verificació de les dades i compliment dels requisits que estableixen aquests ajuts extraordinaris, en aquests casos i ateses les circumstàncies, s'ha de fer per sistema de mostreig i durant un termini màxim de dos anys des de la data d'atorgament de l'ajut. 

 

Article 10. Dades de caràcter personal de les persones interessades

 

Les dades facilitades mitjançant el formulari d'inscripció prèvia poden ser incorporades al Registre administratiu de tractament de dades per a la sol·licitud d'ajut per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o membres d'una microempresa que pugui crear el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb la finalitat d'incorporar les dades obtingudes per l'Administració en ocasió dels procediments d'ajuts extraordinaris, el qual li correspondrà gestionar, i seran emprades exclusivament per als procediments de concessió d'aquests ajuts extraordinaris.

 

Disposició final. Aquesta ordre entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.