COVID-19. S'estén la prestació per IT a treballadors essencials en situació de confinament total.

06/04/2020
Laboral

El Reial decret llei 11/2020, en vigor des del 2 d'abril, adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

El Reial decret llei 11/2020, en vigor des del 2 d'abril, adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Entre les mesures laborals podem destacar la regulació de la prestació d'incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total, que amb caràcter excepcional, i amb efectes des de l'inici de la situació de confinament, i mitjançant el corresponent comunicat de baixa, s'estendrà a aquells treballadors obligats a desplaçar-se de localitat i que tinguin l’obligació de prestar els serveis essencials. L'acreditació de l'acord de confinament de la població on té el domicili i la denegació de la possibilitat de desplaçament es realitzarà mitjançant certificació expedida per l'ajuntament del domicili davant el corresponent òrgan del servei públic de salut.

Com ja l'hem informat, al BOE del dia 1 d'abril s'ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

La norma inclou una sèrie de mesures laborals, amb efectes des del 2 d'abril, entre les quals volem destacar la regulació de la prestació d'incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total, que amb caràcter excepcional, i amb efectes des de l'inici de la situació de confinament, i mitjançant el corresponent comunicat de baixa, s'estendrà a aquells treballadors obligats a desplaçar-se de localitat i que tinguin l'obligació de prestar els serveis essencials.

Les mesures de confinament i restricció de la mobilitat han portat aparellades en alguns municipis d'Espanya, una situació de confinament agreujada en la qual no es permeten els desplaçaments fora del perímetre d'aquests municipis, ni activitat econòmica, més enllà d'aquells serveis considerats essencials, en la qual els treballadors per compte d'altri i per compte propi, no es poden desplaçar fins al seu lloc de treball fora d'aquest perímetre des del dia 12 de març, resultava necessari adoptar una mesura que aclarís com aplicar la prestació per incapacitat temporal. 

Doncs bé, ara la norma estableix amb caràcter excepcional, i amb efectes des de l'inici de la situació de confinament, i mitjançant el corresponent comunicat de baixa, s'estendrà aquesta protecció a aquells treballadors obligats a desplaçar-se de localitat i que tinguin l'obligació de prestar els serveis essencials a què es refereix el Reial decret llei 10/2020, sempre que s'hagi acordat el confinament de la població on tingui el seu domicili i li hagi estat denegada de manera expressa la possibilitat de desplaçar-se per l'autoritat competent, no pugui fer la seva feina de manera telemàtica per causes no imputables a l'empresa per a la qual presti els seus serveis o al treballador i no tingui dret a percebre cap altra prestació pública.

L'acreditació de l'acord de confinament de la població on té el domicili i la denegació de la possibilitat de desplaçament es realitzarà mitjançant certificació expedida per l'ajuntament del domicili davant el corresponent òrgan del servei públic de salut.

Igualment, la impossibilitat de realització de la feina de manera telemàtica s'acreditarà mitjançant una certificació de l'empresa o una declaració responsable en el cas dels treballadors per compte propi davant l'òrgan del servei públic de salut.