Covid-19 Recordatori abril 2021

24/03/2021
Fiscal

COVID-19: Recordatori abril 2021: Declaracions d'IVA, retencions, pagaments fraccionats, Renda i Patrimoni

Recordi que el mes d'abril (el termini acaba el 20 d'abril) haurà de fer la presentació de l'IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de societats i renda corresponent al primer trimestre del 2021. També li recordem que podrà presentar les declaracions de l'IRPF i patrimoni per via electrònica a través d'internet, entre els dies 7 d'abril i 30 de juny de 2021, tots dos inclusivament (amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 25 de juny). Per als ajornaments d'ingressos del deute tributari corresponents a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021, s'amplia de tres a quatre mesos el període en el qual no es reportaran interessos de demora.

Li recordem que el mes d'abril ha de fer la presentació de l'IVA, de les retencions a compte de renda i societats, i del pagament fraccionat de societats (exercici en curs) i renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva), sense oblidar-nos que també podran presentar les declaracions de l'IRPF i patrimoni per via electrònica a través d'internet, entre els dies 7 d'abril i 30 de juny de 2021, tots dos inclusivament (amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 25 de juny).

Hem de recordar que si es presenten fora de termini, els autònoms i empreses s'exposen a un recàrrec del 5% si el realitzen de manera voluntària, o amb una sanció d'entre el 50% i el 150% de l'import de la declaració a pagar, si és per requeriment de l'Agència Tributària.

IVA, RETENCIONS I PAGAMENTS FRACCIONATS

En concret el pròxim dia 20 d'abril s'ha de presentar i si escau procedir a l'ingrés del 1r TRIMESTRE 2021 corresponent a l'IVA i al pagament fraccionat de l'IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l'ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 20 d'abril finalitza el termini per presentar el primer pagament fraccionat de 2021 de l'impost sobre societats.

Referent a això, i en les circumstàncies actuals, resulta d'especial interès analitzar les partides comptables (i les seves implicacions en la determinació de la base imposable de l'impost sobre societats) relacionades amb, entre altres, els següents conceptes:

 • Les deterioracions de participacions en empreses del grup, multigrup i associades, d'actius financers mantinguts per negociar, d'existències, o de l'immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries; o bé de les inversions mantingudes fins al venciment.
 • Les deterioracions de préstecs i partides a cobrar o les provisions per execució d'avals.
 • Les quitacions i descomptes ordinaris i extraordinaris concedits en el marc d'operacions comercials.
 • Les pèrdues per venda de crèdits.
 • Les provisions que puguin derivar de reorganitzacions laborals (ERO, ERTO, modificació de condicions de treball) o d'una altra mena de reestructuracions de l'activitat.
 • Les provisions que pogués ser necessari comptabilitzar per reflectir possibles indemnitzacions per incompliments contractuals.
 • Moratòries i reduccions per arrendaments d'habitatges i locals comercials.
 • Les provisions per operacions comercials (devolucions de vendes i garanties) o per contractes onerosos.
 • Tot això, sense oblidar la necessària atenció a una correcta periodificació comptable d'ingressos i despeses.

Aquelles societats que tinguin la condició de gran empresa (volum d'operacions superior a 6.010.121,04 € durant els 12 mesos anteriors a l'inici del període impositiu a compte del qual es realitzen els pagaments fraccionats), han de presentar obligatòriament el model 202, amb independència que no hagin d'efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat.

Aquest model 202 s'ha de presentar obligatòriament per via telemàtica (encara que en conseqüència fos "quota zero"), sempre observant el termini màxim de presentació, que finalitza el pròxim 20 d'abril (tret que es domiciliï el pagament, i en aquest cas el termini de presentació finalitza el pròxim 15 d'abril).

AJORNAMENTS DE DEUTES TRIBUTARIS

L'informem que també s'ha aprovat un nou ajornament de deutes tributaris de fins a sis mesos, dels quals els quatre primers seran sense interessos. Com recordarà l'article 8 del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, va concedir en l'àmbit de les competències de l'administració tributària de l'Estat, la possibilitat d'ajornar l'ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data siguin de quantia inferior a 30.000 euros.

L'ajornament també s'aplicava als següents deutes tributaris que en principi no poden ser objecte d'ajornament de conformitat amb l'article 65. 2 de la LGT:

 • Les corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l'obligat a realitzar l'ingrés a compte.
 • Les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits.
 • Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l'obligat a realitzar pagaments fraccionats de l'impost sobre societats.

Era requisit necessari per a la concessió de l'ajornament:

 • Persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 en 2020.

Les condicions de l'ajornament eren:

 • Termini: 6 mesos.
 • No meritació d'interessos de demora durant els 3 primers mesos de l'ajornament.

Doncs bé, la disposició addicional tercera del RDL 5/2021 torna a regular novament la possibilitat d'ajornar l'ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021, amb els mateixos requisits i amb els mateixos deutes ajornables, modificant únicament el termini de no meritació d'interessos de demora que passa de 3 a 4 mesos i sense modificar el termini de 6 mesos de concessió de l'ajornament. Per a això deroga l'esmentat article 8 del Reial decret llei 35/2020 (disposició derogatòria única RDL 5/2021).

DECLARACIÓ DE RENDA I PATRIMONI. EXERCICI 2020

També li recordem que al BOE del dia 18 de març de 2021 s'ha publicat l'Ordre HAC/248/2021, de 16 de març que aprova els models de declaració de l'IRPF i de l'impost sobre el patrimoni, exercici 2020, coincidint amb l'arrencada de la campanya de presentació de les declaracions de renda i patrimoni 2020. 

Les declaracions de l'IRPF i patrimoni s'han de presentar, per via electrònica a través d'internet, entre els dies 7 d'abril i 30 de juny de 2021, tots dos inclusivament. En el cas de domiciliació bancària de la declaració de l'IRPF/IP: des del 7 d'abril fins al 25 de juny de 2021, tots dos inclusivament. En cas de fraccionar el pagament de l'IRPF en dos terminis, el segon s'ha d'ingressar, com a màxim, el dia 5 de novembre de 2021.

En aquest exercici 2020 haurem de tenir en compte, entre altres, les següents novetats:

 • Novetats que afecten la gestió i a la distribució del model de l'IRPF sobre immobles (informació per calcular l'amortització de capital immobiliari) i activitats econòmiques (es podran importar les dades dels llibres-registre).
 • Rendes en espècie: cessió de vehicles i compensacions econòmiques satisfetes als treballadors a distància. Exempció de menjador d'empresa aplicable en cas de teletreball.
 • Consideració com a renda exempta de l'ingrés mínim vital (IMV)
 • Despeses de subministrament generats pel desenvolupament de l'activitat en l'habitatge habitual amb motiu de la COVID-19
 • Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament.
 • Prestacions percebudes com a conseqüència d'un ERTO.
 • Indemnitzacions per acomiadament.
 • Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a treballadors autònoms.
 • Baixa per malaltia i incapacitat temporal (IT) COVID-19.
 • Règim d'estimació objectiva "mòduls".
 • Activitats econòmiques. Pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors.
 • Guanys patrimonials exempts: reinversió en habitatge habitual i reinversió en rendes vitalícies per contribuents més grans de 65 anys. Terminis afectats per l'estat d'alarma COVID-19
 • Novetats en l'impost sobre societats aplicables als empresaris i professionals en estimació directa.
 • Arrendament d'immobles. Moratòries i reduccions de lloguer per COVID-19.
 • Imputació de rendes immobiliàries.
 • Rescat de plans de pensions.
 • Deducció per maternitat o paternitat en cas d'ERTO.
 • Subvencions i ajuts COVID-19.
 • Donatius.
 • Es prorroga el restabliment de l'impost sobre el patrimoni també a 2020. No obstant això caldrà tenir en compte la potestat normativa de les comunitats autònomes, que tenen les seves pròpies bonificacions i escales de gravamen. 
 •  (...)

Per aquest motiu, els preguem que es posin en contacte amb nosaltres per poder solucionar el lliurament de documentació i dades que necessitarem per poder realitzar la confecció i presentació d'aquestes declaracions.