COVID-19. Quarta línia d'ajuts per a establiments d'oci nocturn tancats

21/07/2021
Ajuts i Subvencions

El dia 19 de juliol es va publicar al DOGC la quarta línia d'ajuts per a establiments d'oci nocturn a Catalunya.

El dia 19 de juliol es va publicar al DOGC la quarta línia d'ajuts per a establiments d'oci nocturn a Catalunya. Amb aquesta quarta línia es vol donar continuïtat a l'ajut públic per al manteniment dels negocis davant la disminució dràstica de la facturació derivada dels tancaments.

L'informem que al DOGC del de juliol s'ha publicat la RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats d'oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats d'oci nocturn, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats, davant la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 en el territori de Catalunya, resolució que obliga al sector de l'oci nocturn, a suspendre la seva activitat en espais tancats.

Beneficiaris

Els professionals autònoms i pimes titulars d'un establiment d'oci nocturn, donats d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligats al tancament dels seus espais tancats sobre la base de la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 en el territori de Catalunya, Resolució que obliga al sector de l'oci nocturn, a suspendre la seva activitat en espais tancats.

A l'efecte d'aquestes bases s'entenen com a establiments dedicats a l'oci nocturn, els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut.

Requisits per obtenir la condició de beneficiari

 1. a) En el cas d'empreses amb 50 treballadors o més, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, que regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 treballadors o més i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.
 2. b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

Els sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, han d'aportar la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.

 1. c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
 2. d) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir en els seus centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb el que estableix l'article 11.1 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre dones i homes.
 3. e) Complir els requisits establerts en els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 4. f) No haver estat sancionats, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionats, que hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 5. g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts en els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 6. h) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com, d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
 7. i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol mena de discriminació laboral entre homes i dones, respectant allò que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
 8. j) Per a aquelles activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no haver estat condemnats en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l'execució de l'activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, inclosa la pornografia, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.
 9. k) No trobar-se en situació de crisi (concurs de creditors).
 10. l) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
 11. m) En cas que els beneficiaris siguin persones físiques empresàries fa falta estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques.
 12. n) En cas que la realització de l'activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.
 13. o) Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat.
 14. p) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

Quantia de l'ajut

Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d'infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única amb una quantia màxima de (l'ajut atorgat té el caràcter d'import màxim i consistirà en una aportació única per beneficiari):

 • 8.000 € per a establiments de menys de 10 treballadors.
 • 30.000 € per a establiments de 10 treballadors o més i aforament de menys de 1.300 persones.
 • 50.000 € per a establiments de 10 treballadors o més i aforament de 1.300 persones o més.

A l'efecte d'aquesta Resolució, es tindrà en compte el nombre de treballadors que han tingut de mitjana en 2019.

En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat el 2020 o 2021, es tindrà en compte el nombre de treballadors que han tingut de mitjana des de la data d'inici de la seva activitat fins a l'entrada en vigor de la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol.

Termini per fer la sol·licitud

La convocatòria encara no està oberta, però es preveu que ho faci aviat.

Cal presentar la sol·licitud per a aquesta quarta convocatòria, encara que s'hagi sol·licitat la primera, segona o tercera convocatòria de subvencions per a l'oci nocturn i parcs infantils privats. La sol·licitud s'ha de realitzar telemàticament al web de Canal Empresa.