COVID-19. Quan es comença a cobrar la prestació per ERTO?

22/04/2020
Laboral

Respecte als treballadors afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19, entre moltes de les qüestions que actualment es poden plantejar és quan, de quina forma, i quina quantitat podran cobrar de la prestació.

Respecte als treballadors afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19, entre moltes de les qüestions que actualment es poden plantejar és quan i de quina forma podran cobrar la prestació, si han d’estar donats d'alta en la desocupació per cobrar la prestació, la quantia a la qual tenen dret i la compatibilitat amb altres ingressos.

Com ja l'hem informat, després de l'entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, han estat multitud d'empreses les que han optat per realitzar un ERTO.

Els treballadors afectats per un ERTO, després de la pèrdua involuntària, temporal del seu ús o després de la reducció de la jornada diària de treball acordada en el procediment, poden sol·licitar la prestació per desocupació però amb algunes particularitats.

Doncs bé, respecte als treballadors afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19, entre moltes de les qüestions que actualment es poden plantejar és quan i de quina forma podran cobrar la prestació, si han d'estar donats d'alta en la desocupació per cobrar la prestació, la quantia a la qual tenen dret i la compatibilitat amb altres ingressos, etc. Molts cobren les prestacions amb retard i, en alguns casos, sense el plus pels fills que tenen a càrrec perquè l'Administració no disposava de les dades actualitzades. Des del Ministeri de Treball s'assegura que s'estan solucionant els problemes.

A continuació li ho expliquem. 

  1. Cal estar donat d'alta en la desocupació per cobrar la prestació?

En principi, no. Però dependrà de la comunitat autònoma del treballador. Si bé s'ha establert que sigui l'empresa qui comuniqui i sol·liciti la desocupació en nom dels treballadors, facilitant totes les dades necessàries, hi ha regles particulars. Alguna comunitat autònoma, com és el cas de Catalunya, estan exigint addicionalment que el treballador es troba d'alta com a demandant d'ocupació si no ho havia estat amb anterioritat.

  1. M'he d'inscriure com a demandant d'ocupació per sol·licitar la prestació o subsidi per desocupació si no estic en un ERTO?

Els serveis autonòmics d'ocupació estan adoptant mesures per permetre la inscripció telefònica o per canal web. És necessari comprovar les instruccions del servei públic d'ocupació (SEPE) de la seva comunitat autònoma per a la renovació o l'alta de la demanda d'ocupació.

  1. S'ha de comunicar l'aprovació de la prestació?

Si el treballador està afectat per un ERTO, la gestió de la prestació es tramitarà entre la seva empresa i l'entitat gestora.

Per regla general, el SEPE hauria de comunicar l'aprovació o denegació de la desocupació. No obstant això, els afectats poden consultar l'estat de la seva prestació a través de la seu electrònica del SEPE. Segons calcula l'organisme, es reconeix un 90% de les prestacions que actualment tramiten.

  1. Quan es cobra la prestació?

Normalment, les prestacions es paguen entre el dia 10 i 15 del mes següent al qual es genera el dret. No obstant això, el col·lapse del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) va impedir que tots els pagaments del mes de març es poguessin efectuar el 10 d'abril.

Per aquest motiu, la ministra de Treball, ha indicat que el mes de maig s'avançarà el pagament al dia 3 de maig, data en la qual també s'abonaran els endarreriments. És a dir, el pendent del mes de març i el corresponent al mes d'abril.

El motiu que una part dels afectats per expedients presentats al març no cobrés abans del 10 d'abril obeeix a dos motius: a errors en la tramitació (respecte a les causes de l'ERTO o a les dades que ha facilitat l'empresa dels seus treballadors) o que l'autoritat laboral i el SEPE no l'han tramitat a temps.

Cal tenir en compte, que el treballador tindrà dret a cobrar la desocupació des de la data d'execució de l'ERTO. Aquesta data és la que ha de comunicar a la plantilla afectada. En els ERTO convencionals, s'executaran en el moment en què l'empresa comuniqui la seva decisió final després del període de negociacions.

Es poden demanar interessos pel retard només en cas que no es rebi el cobrament en els tres mesos següents al del reconeixement de la desocupació.

  1. Quina és la quantia de la prestació?

Tal com estableix l'article 339 del Reial decret legislatiu 8/2015, de la Llei General de la Seguretat Social, l'import de la prestació equival al 70% de la base reguladora (la mitjana de les bases per les quals ha cotitzat el treballador en els 12 últims mesos), encara que s'estableixen uns topalls.

La quantia màxima serà de 1.098,09 euros, que correspon al 175% de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM). Si el treballador té un fill o més d'un, se li aplicarà el 200% i el 225%, respectivament, que suposen 1.254,86 euros i 1.411,83 euros.

La quantia mínima serà del 107% o del 80% de l'IPREM en funció de si el treballador té fills a càrrec seu o no, que equival a 671,40 i 501,98 euros, respectivament.

Per tant, els imports oscil·len entre un mínim de 501,98 euros i un màxim de 1.411,83 per als treballadors que tingui dos fills o més. La prestació mitjana s'estima en 860 euros.

També podran accedir a la prestació els treballadors que no hagin cotitzat el període mínim reglamentari, tal com contempla el Reial decret llei 8/2020, del passat 17 de març.

  1. Què passa amb les pagues extres?

Depèn de si es tracta d'un ERTO de suspensió del contracte o un ERTO de reducció de jornada. En el primer cas no es reporten, per la qual cosa es "restaria" aquest temps de la pròxima extra; i en el segon "es cobraria la part proporcional que es treballa".

  1. Fins quan es cobra?

La prestació per desocupació es cobrarà fins que finalitzi l'ERTO pel qual el treballador s'ha vist afectat.