COVID-19. Pròrroga de les ajudes a les hipoteques, al lloguer i als subministraments bàsics.

15/07/2020

COVID-19. Aprovada la pròrroga de les ajudes a les hipoteques, al lloguer i als subministraments bàsics fins al 30 de setembre de 2020

Al BOE del 8 de juliol de 2020 s'ha publicat el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge, amb efectes des del 9 de juliol, que entre altres mesures, prorroga la moratòria hipotecària, sobre crèdits no hipotecaris i crèdits al consum, contractes d'arrendament d'habitatge habitual i el bo social sobre subministraments bàsics (aigua, llum i gas) fins al 30 de setembre de 2020.

Al BOE del dia 8 de juliol de 2020 s'ha publicat el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge, i amb efectes des del 9 de juliol de 2020, que entre altres mesures, es prorroga la moratòria hipotecària, sobre crèdits no hipotecaris i crèdits al consum, contractes d'arrendament d'habitatge habitual i el bo social sobre subministraments bàsics (aigua, llum i gas) fins al 30 de setembre de 2020.

Aquesta norma, en les seves disposicions finals vuitena i novena permet la pròrroga de diverses mesures de contingut social regulades durant la pandèmia de la Covid-19 per ajudar a les persones més vulnerables. Es tracta principalment de tres paquets, el primer pretén alleujar les càrregues financeres de la hipoteca; el segon està relacionat amb el lloguer; i el tercer, amb els subministraments bàsics (aigua, llum i gas).

Aquestes ajudes ja figuraven en el denominat "escut social" posat en marxa pel Govern durant la fase més aguda de la pandèmia, però amb una vigència programada, que acabava el 21 de juliol, un mes després de la fi de l'estat d'alarma.

Pròrroga de la moratòria hipotecària, sobre crèdits no hipotecaris i crèdits al consum

L'ampliació del termini de sol·licitud de la moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual o d'immobles afectes a l'activitat econòmica que desenvolupin empresaris i professionals es podrà sol·licitar fins al 29 de setembre i tindrà una durada de tres mesos.

Una vegada concedida la moratòria, l'entitat creditora comunicarà al Banc d'Espanya la seva existència i durada. Els imports que serien exigibles al deutor, si no s'apliqués la moratòria, no es consideraran vençuts. Durant el període de suspensió no es reportarà interès.

L'aplicació de la suspensió no requerirà acord entre les parts, ni cap novació contractual, perquè faci efecte, però s'haurà de formalitzar en escriptura pública i inscriure's en el Registre de la Propietat.

L'ajornament legal i l'ofert pel sector bancari es podran gaudir consecutivament, de manera que les persones que s'acullin a totes dues moratòries es beneficiaran de tres mesos més sense obligacions de pagament de cap mena i d'altres 9 mesos sota les condicions del mercat, això és, probablement sense perdó dels interessos.

Quan l'entitat financera concedeixi, simultàniament o successiva, una moratòria legal i una moratòria convencional, l'acord de moratòria convencional subscrit amb el deutor recollirà expressament el reconeixement de la moratòria legal, i se suspendran els efectes de la moratòria convencional fins al moment de la seva finalització.

Lloguers

La pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre amb una durada de 6 mesos i sota les mateixes condicions pactades inicialment.

En els contractes d'arrendament d'habitatge habitual subjectes a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, en els quals, dins del període comprès des de 9 de juliol fins al 30 de setembre de 2020, finalitzi el període de pròrroga obligatòria o el període de pròrroga tàcita, es podrà aplicar, prèvia sol·licitud de l'arrendatari, una pròrroga extraordinària del termini del contracte d'arrendament per un període màxim de sis mesos, durant els quals es continuaran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor. Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l'arrendador, tret que es fixin altres termes o condicions per acord entre les parts.

Serà també l'últim dia del mes de setembre el que marcarà la data límit per demanar un ajornament extraordinari en el pagament de la renda quan es tracti d'arrendadors considerats com a grans tenidors d'habitatges o empreses públiques, entenent com a tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, exclosos garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m². 

Subministraments

Excepcionalment, fins al 30 de setembre de 2020, no es podrà suspendre el subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli, inclosos els gasos manufacturats i els gasos liquats del petroli, gas natural i aigua als consumidors persones físiques en el seu habitatge habitual, per motius diferents de la seguretat del subministrament, de les persones i de les instal·lacions, encara que consti aquesta possibilitat en els contractes de subministrament o accés subscrits pels consumidors de conformitat amb la normativa sectorial que els resulti d'aplicació en cada cas.

Per acreditar davant el subministrador que el subministrament es produeix en l'habitatge habitual, el consumidor podrà emprar qualsevol mitjà documental que acrediti de manera fefaent aquesta circumstància.

Crèdits

Es dona llum verda a la suspensió de les obligacions derivades dels contractes de crèdit sense garantia hipotecària.

Una vegada realitzada la sol·licitud de la suspensió i acreditada la situació de vulnerabilitat econòmica, el creditor procedirà a la suspensió automàtica de les obligacions derivades del crèdit sense garantia hipotecària. L'aplicació de la suspensió no requerirà acord entre les parts perquè faci efecte, ni cap novació contractual. No obstant això, si el crèdit o préstec estigués garantit mitjançant algun dret inscriptible diferent de la hipoteca o hagués accedit al Registre de venda a terminis de béns mobles, serà necessària la inscripció de l'ampliació de termini que suposi la suspensió,

Una vegada aplicada la suspensió el creditor comunicarà al Banc d'Espanya la seva existència i durada. Els imports que serien exigibles al deutor si no s'apliqués la moratòria no es consideraran vençuts. La suspensió tindrà una durada de tres mesos ampliables mitjançant acord del Consell de Ministres.

Bo social

D'altra banda, amb la finalitat d'homogeneïtzar la durada de les mesures socials i que la seva retirada no es produeixi de manera desordenada, es prorroga de manera automàtica fins al 30 de setembre la vigència del bo social per a aquells beneficiaris als quals els venci amb anterioritat a aquesta data