COVID-19. Presentació de l'impost sobre societats el 30 de novembre

24/11/2020
Fiscal

El pròxim dia 30 de novembre finalitza el termini per presentar la segona declaració de l'impost sobre societats per als contribuents que el passat 27 de juliol encara no tenien aprovats els comptes anuals.

El pròxim dia 30 de novembre finalitza el termini per presentar la segona declaració de l'impost sobre societats per als contribuents que el passat 27 de juliol encara no tenien aprovats els comptes anuals. En cas que la nova declaració surti a ingressar el pagament haurà de realitzar-lo mitjançant NRC (número de referència complet) que és el codi generat per l'entitat bancària com a justificant, per identificar un ingrés tributari

Com ja l'informàrem al seu moment, el Reial decret llei 19/2020 pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19, va establir la novetat que si a 25 de juliol de 2020 l'entitat no hagués aprovat comptes -fet que es pot esdevenir sense incomplir cap termini segons el vist en les modificacions mercantils- aquesta declaració es realitzarà amb els "comptes anuals disponibles" que, en cotitzades, seran els comptes auditats i, per a totes les altres, seran els comptes auditats -si és el cas- o els comptes formulats però, si encara no han estat formulats -que també és possible perquè el termini finalitza el 1 de setembre- amb la comptabilitat portada d'acord amb el Codi de Comerç.

Però, si els comptes aprovats fossin diferents dels utilitzats en la declaració, l'entitat en presentarà una de nova, fins al 30 de novembre de 2020 com a màxim.

Característiques de la nova autoliquidació:

  • Si en resulta una quantitat a ingressar més gran o una quantitat a retornar menor que en la primera, es considera complementària, i per aquest import es reportaran interessos de demora des que va acabar el termini de la "normal" -en general des del 25 de juliol-.
  • Si en resultés menys import a ingressar o més a retornar es considerarà rectificació de la primera però sense els efectes de les autoliquidacions rectificatives -sense meritació d'interessos de demora pel diferencial des de la data de presentació i sense aplicar el procediment establert per a elles dels articles 126 i següents del Reglament d'aplicació dels tributs-.
  • En la nova autoliquidació es podran modificar les opcions o exercir les opcions com en qualsevol declaració presentada en termini. Per exemple, encara que en la presentada al juliol no s'hagin compensat bases negatives, sí que es podran compensar en la de novembre i l'Administració no podrà discutir-ho.
  • El termini de 6 mesos a partir del qual es reporten interessos de demora, si la quantitat que resulti a retornar per la presentació de l'autoliquidació no s'ha fet efectiva, es comptarà a partir del 30 de novembre de 2020. Per tant, en cas que resulti una quantitat a retornar d'aquesta segona autoliquidació, la meritació d'interessos de demora començarà l'1 de juny de 2021.
  • Com a excepció a l'anterior, si en la segona declaració es produeix una rectificació de la primera amb un resultat a retornar perquè es va ingressar efectivament en aquesta primera, els interessos de demora sobre la devolució es reportaran des del primer termini -en general, el 25 de juliol-.
  • S'aclareix que tant una declaració com l'altra podran ser comprovades per l'Administració.

El pagament l'haurà de realitzar mitjançant NRC

En cas que la nova declaració surti a ingressar el pagament l'haurà de realitzar mitjançant NRC (número de referència complet) que és el codi generat per l'entitat bancària com a justificant, per identificar un ingrés tributari.

No es pot domiciliar perquè, d'acord amb el que es preveu en l'article 3 de l'OM HAC/565/2020 de 12 de juny, l'opció de pagament mitjançant domiciliació només està habilitada per a contribuents el període impositiu dels quals finalitzi el 31 de desembre del 2019, i en aquest cas el termini de declaració enguany ha estat el comprès entre l'1 i el 27 de juliol.

Atenció. No haurà de presentar aquesta segona declaració en el cas que l'autoliquidació de l'impost que hagi de resultar, conformement als comptes anuals aprovats, no difereixi de la ja presentada el 27 de juliol.