COVID-19. Noves mesures laborals aprovades pel Reial decret llei 15/2020

23/04/2020
Laboral

Al BOE del dia 22 d'abril s'ha publicat el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació, que entre altres, incorpora una sèrie de mesures laborals i socials.

Al BOE del dia 22 d'abril s'ha publicat el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació, que entre altres, incorpora una sèrie de mesures laborals i socials, com la cobertura de la prestació per desocupació als treballadors acomiadats durant el període de prova d'una feina nova; ampliació de l'àmbit d'aplicació dels ERTO per causa de força major per cobrir caigudes significatives d'activitat en aquells sectors considerats essencials; es prorroga dos mesos el caràcter preferent del teletreball i el dret d'adaptació de l'horari i reducció de la jornada; es reforça la protecció dels treballadors fixos discontinus; la sol·licitud de cessament d'activitat per a autònoms sense mútua, etc.

L'informem que al BOE del dia 22 d'abril s'ha publicat el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació, que reforça, complementa i amplia les decisions adoptades des de la segona setmana de març per contrarestar l'impacte de la COVID-19, que amb caràcter general va entrar en vigor el dia 23 d'abril.

La norma incorpora més de 30 mesures que reforcen el finançament de les empreses, ofereixen suport en l'àmbit fiscal, faciliten l'ajust de l'economia i protegeixen l'ocupació i als ciutadans.

A continuació, els informem de les principals mesures laborals i socials que incorpora aquest Reial decret llei 15/2020.

 1. S'amplia la cobertura de la prestació per desocupació als treballadors acomiadats durant el període de prova d'una feina nova

S'amplia la cobertura de la prestació als treballadors que els seus contractes s'hagin extingit durant el període de prova d'una feina nova des del 9 de març o aquells que l'hagin extingit voluntàriament des de l'1 de març per tenir una oferta laboral en ferm que hagi decaigut.

En concret la norma estableix que l'extinció de la relació laboral durant el període de prova a instàncies de l'empresa, produïda a partir del dia 9 de març de 2020, tindrà la consideració de situació legal de desocupació amb independència de la causa per la qual s'hagués extingit la relació laboral anterior.

Així mateix, es trobaran en situació legal de desocupació i en situació assimilada a l'alta, els treballadors que haguessin resolt voluntàriament la seva última relació laboral a partir del dia 1 de març de 2020, per tenir un compromís ferm de subscripció d'un contracte laboral per part d'una altra empresa, si l'empresa n'hagués desistit com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19. La situació legal de desocupació s'acreditarà mitjançant una comunicació escrita per part de l'empresa al treballador desistint de la subscripció del contracte laboral compromès com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID 19.

 1. S'incrementa l'àmbit d'aplicació dels ERTO per causa de força major per cobrir caigudes significatives d'activitat en aquells sectors considerats essencials

Es modifica la regulació dels ERTO per causa de força major, per a cobrir les reduccions significatives d'activitat en aquells sectors considerats essencials, però que s'han vist afectats per les mesures de reducció de la mobilitat i han vist minvats els seus ingressos.

Les empreses de sectors essencials podran diferenciar els treballadors que realitzen les labors imprescindibles dels que no, per poder accedir a sol·licitar un ERTO.

Les empreses que desenvolupen activitats qualificades d'essencials es poden acollir a un ERTO per la part d'activitat que no estigui afectada per aquest caràcter essencial. D'aquesta forma, la nova regulació només afecta a aquella part de les activitats essencials que les autoritats sanitàries hagi permès reduir (per exemple, odontòlegs, oftalmòlegs, fisioterapeutes, respecte d'aquella part de la plantilla que no atengui els serveis requerits per sanitat, etc.).

En concret la norma estableix que:

"Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat com a conseqüència de la COVID-19, inclosa la declaració l'estat d'alarma, que impliquin la suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d'una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven de l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

En relació amb les activitats que s'hagin de mantenir d'acord amb la declaració de l'estat d'alarma, altres normes de rang legal o les disposicions dictades per les autoritats delegades en virtut del que es preveu en l'article 4 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, s'entendrà que concorre la força major descrita en el paràgraf anterior respecte de les suspensions de contractes i reduccions de jornada aplicables a la part d'activitat no afectada per les citades condicions de manteniment de l'activitat".

 1. Es reforça la protecció dels treballadors fixos discontinus

S'amplia la cobertura establerta en el Reial decret llei 8/2020 als treballadors fixos discontinus que no s'hagin pogut reincorporar a la seva activitat en les dates previstes com a conseqüència de la COVID-19 i que no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o no poden accedir a la prestació per desocupació per falta del període de cotització necessari.

Amb les noves modificacions s'amplia la cobertura establerta en el Reial decret llei 8/2020 a treballadors fixos discontinus i als qui fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes, en els següents termes:

 1. a) En el supòsit de suspensió o reducció de jornada per ERTO d'un contracte fix discontinu (arts. 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020), o aquells supòsits en els quals es troben a l'espera de l'arribada de la data en la qual procediria la seva crida i reincorporació efectiva en cas de no haver-hi la crisi de la COVID-19, es podran beneficiar de les mesures genèriques fixades:

- El reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació, regulada en el títol III del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, als treballadors afectats, encara que no tinguin el període d'ocupació mínim necessari cotitzat per a això.

- No computar el temps en què es percebi la prestació per desocupació de nivell contributiu que porti la seva causa immediata de les citades circumstàncies extraordinàries, a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

 1. b) Els treballadors que, sense estar en la situació de l'apartat anterior, vegin interrompuda la seva prestació de serveis com a conseqüència de l'impacte de la COVID-19 durant períodes que, en cas de no haver concorregut aquesta circumstància extraordinària, haguessin estat d'activitat, i com a conseqüència d'això passin a ser beneficiaris de la prestació per desocupació, podran tornar a percebre-la, amb un límit màxim de 90 dies, quan es tornin a trobar en situació legal de desocupació.

Per determinar el període que, en cas de no haver concorregut aquesta circumstància, hagués estat d'activitat laboral, s'estarà al treballat efectivament pel treballador durant l'any natural anterior sobre la base del mateix contracte de treball. En cas de ser el primer any, s'estarà als períodes d'activitat d'altres treballadors comparables en l'empresa. Aquesta mesura s'aplicarà al mateix dret consumit, i es reconeixerà d'ofici per l'entitat gestora quan l'interessat sol·liciti la seva represa.

 1. c) Els treballadors que acreditin que, com a conseqüència de l'impacte de la COVID-19, no s'han pogut reincorporar a la seva activitat en la data que estava prevista i fossin beneficiaris de prestacions en aquell moment, no veuran suspès el dret a la prestació o al subsidi que estiguessin percebent.

Si en la data en la qual s'haguessin hagut de reincorporar a l'activitat no estiguessin percebent prestacions per desocupació per haver-les esgotat, però acreditessin el període cotitzat necessari per obtenir una nova prestació contributiva, la certificació empresarial de la impossibilitat de reincorporació constituirà situació legal de desocupació per al reconeixement del dret a aquesta prestació.

Als treballadors als quals es refereix aquest paràgraf els serà aplicable la reposició del dret a la prestació prevista en la lletra b).

 1. d) Els treballadors que hagin vist interrompuda la seva activitat i els que no s'hi haguessin pogut reincorporar com a conseqüència de la COVID-19 i no tinguessin el període d'ocupació cotitzat necessari per obtenir la prestació per desocupació, tindran dret a una nova prestació contributiva, que es podrà percebre fins al dia en què tingui lloc la incorporació al seu lloc de treball, amb un límit màxim de 90 dies. La quantia mensual de la nova prestació serà igual a la de l'última mensualitat de la prestació contributiva percebuda, o, en el seu cas, a la quantia mínima de la prestació contributiva. Tindran el mateix dret els qui durant la situació de crisi derivada de la COVID-19 esgotin les seves prestacions per desocupació abans de la data en què tingui lloc la incorporació al seu lloc de treball i no tinguin les cotitzacions suficients per al reconeixement d'un nou dret, i en aquest cas, la certificació empresarial d'impossibilitat de reincorporació constituirà nova situació legal de desocupació. En aquest supòsit, no els resultarà d'aplicació el que es preveu en la lletra b) quan acreditin una nova situació legal de desocupació.
 2. Pròrroga per dos mesos de les adaptacions i reduccions de jornada per conciliar

S'amplia el dret d'adaptació de l'horari i reducció de la jornada per a persones amb dependents a càrrec a causa de la situació de crisi sanitària durant dos mesos més.

Enfront de la mesura impulsada en el seu moment de tancament de centres educatius i altres serveis per a persones grans, es prorroguen per dos mesos més els drets d'adaptació de l'horari i la modalitat de treball i de la reducció de jornada (de fins a un 10%) per cuidar a persones dependents en aquesta crisi del coronavirus.

 1. Pròrroga per dos mesos del caràcter preferent de la feina a distància (teletreball)

Es prorroga dos mesos el caràcter preferent de la feina a distància (teletreball)

Seguint el fixat pel Reial decret llei 8/2020, on s'atorga "caràcter preferent" a la feina a distància sempre que resulti possible. Aquesta mesura haurà de ser prioritària enfront de la cessació temporal o reducció de l'activitat.

 1. Utilització de les quantitats del fons de promoció i educació de les cooperatives per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Es flexibilitza amb caràcter extraordinari el fons de promoció i educació de les cooperatives perquè es pugui destinar a qualsevol activitat que contribueixi a frenar o pal·liar els efectes de la COVID-19, mitjançant accions pròpies, donacions a altres entitats públiques o privades o dotació de liquiditat a la cooperativa per garantir la continuïtat del seu funcionament.

 1. Així, durant la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i les seves possibles pròrrogues i fins al 31 de desembre de 2020, el fons d'educació i promoció cooperatiu de les cooperatives regulat en l'article 56 de la Llei 27/1999 de cooperatives, podrà ser destinat, totalment o parcialment, a les següents finalitats:
 2. a) Com a recurs financer, per dotar de liquiditat a la cooperativa en cas de necessitar-ho per al seu funcionament.

A aquest efecte, el fons d'educació i promoció cooperatiu destinat a aquesta finalitat, haurà de ser restituït per la cooperativa amb, almenys, el 30% dels resultats de lliure disposició que es generin cada any, fins que arribi a l'import que aquest Fons tenia en el moment d'adopció de la decisió de la seva aplicació excepcional i en un termini màxim de 10 anys.

 1. b) A qualsevol activitat que redundi a ajudar a frenar la crisi sanitària de la COVID-19 o a pal·liar els seus efectes, mitjançant accions pròpies o bé mitjançant donacions a altres entitats, públiques o privades.
 2. Durant la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, o de qualsevol de les seves pròrrogues, el consell rector assumirà la competència per aprovar l'aplicació del fons d'educació o promoció en els termes previstos en l'apartat 1, quan per falta de mitjans adequats o suficients l'assemblea general de les societats cooperatives no pugui ser convocada per a la seva celebració a través de mitjans virtuals.

L'assumpció excepcional per part del consell rector d'aquesta competència s'estendrà fins al 31 de desembre de 2020 quan la protecció de la salut dels socis de la cooperativa continuï exigint la celebració virtual de l'assemblea general de la societat cooperativa i no sigui possible per falta de mitjans adequats o suficients.

 1. A aquests efectes exclusius, no serà aplicable el que es disposa en els articles 13.3 i 19.4 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. Per tant, el fons de formació i promoció cooperatiu que hagi estat aplicat conforme a la lletra a) de l'apartat 1 no tindrà la consideració d'ingrés per a la cooperativa.
 2. Millores per als treballadors agraris

S'aprova la reducció de les cotitzacions per a determinats treballadors agraris durant els períodes d'inactivitat en 2020 o se simplifica del procediment per a l'ajornament de deute de la Seguretat Social. 

 • Cotització en situació d'inactivitat en el sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris establert en el règim general de la Seguretat Social: amb efectes des de l'u de gener del 2020, als treballadors que haguessin realitzat un màxim de 55 jornades reals cotitzades l'any 2019, se'ls aplicarà a les quotes resultants durant els períodes d'inactivitat en 2020 una reducció del 19,11 per cent.
 • Comprovació dels requisits d'incorporació en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris: la comprovació de la validesa de les incorporacions al sistema especial per a treballadors per compte propi agraris, establerta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, que es trobi pendent de realitzar per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social en la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret llei (és a dir, el 23 d'abril), s'efectuarà atenent la concurrència dels requisits establerts en l'article 324.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, conforme a la redacció donada a aquest article per la disposició final sisena.
 • Inclusió en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris:
 1. Quedaran inclosos en aquest sistema especial els treballadors que siguin titulars d'explotacions agràries i que hi realitzin labors agràries de manera personal i directa, encara que ocupin treballadors per compte d'altri, sempre que no es tracti de més de dos treballadors que cotitzin amb la modalitat de bases mensuals o, si es tractar de treballadors que cotitzin amb la modalitat de bases diàries, a les quals es refereix l'article 255, que el nombre total de jornades reals efectivament realitzades no superi les cinc-centes quaranta-sis en un any, computat des de l'1 de gener al 31 de desembre de cada any. El nombre de jornades reals es reduirà proporcionalment en funció del nombre de dies d'alta del treballador per compte propi agrari en aquest sistema especial durant l'any natural de què es tracti.

Les limitacions en l'ocupació de treballadors per compte d'altri a què es refereix el paràgraf anterior s'entenen aplicables per cada explotació agrària.

 1. Als efectes previstos en aquest sistema especial, s'entén per explotació agrària el conjunt de béns i drets organitzats pel seu titular en l'exercici de l'activitat agrària, i que constitueix en si mateixa unitat tècnica econòmica, i el titular o titulars de l'explotació podran ser-ho per la seva condició de propietari, arrendatari, parcer, cessionari o un altre concepte anàleg, de les finques o dels elements materials de la respectiva explotació agrària.

Referent a això s'entén per activitat agrària el conjunt de treballs que es requereix per a l'obtenció de productes agrícoles, ramaders i forestals.

Als efectes previstos en aquest sistema especial, es considerarà activitat agrària la venda directa per part de l'agricultor de la producció pròpia sense transformació o la primera transformació, el producte final dels quals estigui inclòs en l'annex I de l'article 38 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, dins dels elements que integrin l'explotació, en mercats municipals o en llocs que no siguin establiments comercials permanents, considerada també com a activitat agrària tota aquella que impliqui la gestió o la direcció i gerència de l'explotació.

 1. Opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social dels autònoms que haguessin optat inicialment per una entitat gestora

Els treballadors autònoms tenien de termini fins al mes de juny del 2019 per realitzar l'opció per alguna mútua col·laboradora amb la Seguretat Social per a la gestió de determinades prestacions de Seguretat Social. Un col·lectiu d'uns 50.000 autònoms no ho van fer i en aquests moments han de realitzar de manera massiva la sol·licitud de cessament d'activitat pel que es disposa en aquest RDL 15/2020 que poden optar per una mútua al moment de sol·licitar el cessament, i així garantir que la nova entitat els pugui reconèixer el dret i facilitar la seva tramitació.

Igualment, podran sol·licitar la prestació de la incapacitat temporal a partir d'aquest moment també en la mútua per la qual optin.

En concret la norma estableix que:

Els treballadors inclosos en l'àmbit d'aplicació del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que no haguessin exercitat l'opció prevista en l'article 83.1.b) text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, ni l'opció per una mútua, en virtut del que es disposa en l'apartat 7 de l'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, hauran d'acomplir el que es disposa en l'article 83.1.b), anteriorment citat, exercitant l'opció i formalitzant el corresponent document d'adhesió en el termini de tres mesos des de la finalització de l'estat d'alarma. Aquesta opció farà efecte des del dia primer del segon mes següent a la finalització d'aquest termini de tres mesos.

Una vegada transcorregut el termini per dur a terme l'opció prevista en el paràgraf anterior sense que el treballador hagués formalitzat el corresponent document d'adhesió, s'entendrà que ha optat per la mútua amb el nombre més elevat de treballadors autònoms associats a la província del domicili de l'interessat, i automàticament es produirà l'adhesió amb efecte des del dia primer del segon mes següent a la finalització del termini de tres mesos a què es refereix el paràgraf anterior. Amb la finalitat de fer efectiva aquesta adhesió, l'Institut Nacional de la Seguretat Social comunicarà a aquesta mútua les dades del treballador autònom que siguin estrictament necessàries.

La mútua col·laboradora de la Seguretat Social notificarà al treballador l'adhesió amb indicació expressa de la data d'efectes i la cobertura per les contingències protegides.

L'opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social de treballadors del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms realitzada per a causar dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada en l'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, donarà lloc al fet que la mútua col·laboradora per la qual hagi optat el treballador autònom assumeixi la protecció i la responsabilitat del pagament de la prestació extraordinària per cessament d'activitat així com de la resta de prestacions derivades de les contingències per les quals s'hagi formalitzat la cobertura, inclòs el subsidi per incapacitat temporal la baixa mèdica de la qual sigui emesa amb posterioritat a la data de formalització de la protecció amb aquesta mútua i derivi de la recaiguda d'un procés d'incapacitat temporal anterior coberta amb l'entitat gestora.

La responsabilitat del pagament de les prestacions econòmiques derivades dels processos que es trobin en curs en el moment de la data de formalització de la protecció a què es refereix el paràgraf primer, continuarà corresponent a l'entitat gestora.

 1. Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social en què el termini reglamentari d'ingrés tingui lloc entre els mesos d'abril i juny del 2020.

Les sol·licituds s'hauran d'efectuar abans del transcurs dels deu primers dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris d'ingrés i l'ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, s'amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d'amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada a partir del mes següent en el qual s'hagi dictat, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats.

L'ajornament serà incompatible amb la moratòria de quotes i les sol·licituds d'ajornament per períodes respecte dels quals també s'hagi sol·licitat la citada moratòria es tindran per no presentades, si al sol·licitant se li ha concedit aquesta última.

 1. Rescat de fons de pensions

En l'àmbit de protecció dels ciutadans, s'estableixen els termes per al rescat de fons de pensions, i es defineixen, entre altres qüestions, l'acreditació de les circumstàncies que donen dret a la disponibilitat dels plans, el termini al qual es vinculen aquestes circumstàncies i l'import màxim del qual es pot disposar.

En concret la norma estableix que:

A l'efecte del que s'estableix en la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, se seguiran les següents normes per a la disponibilitat de drets consolidats en plans de pensions:

 1. Podran sol·licitar fer efectius els seus drets consolidats en els supòsits de la citada disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, els partícips dels plans de pensions del sistema individual i associat, i els partícips dels plans de pensions del sistema d'ús d'aportació definida o mixtos per a aquelles contingències definides en règim d'aportació definida.

Els partícips dels plans de pensions del sistema d'ús de la modalitat de prestació definida o mixtos també podran disposar, per a aquelles contingències definides en règim de prestació definida o vinculades a aquesta, dels drets consolidats en cas d'estar afectats per un ERTO, la suspensió d'obertura al públic d'establiments o el cessament d'activitat, derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, quan ho permeti el compromís per pensions i el prevegin les especificacions del pla aprovades per la seva comissió de control en les condicions que aquestes estableixin.

 1. La concurrència de les circumstàncies a què es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020 s'acreditarà pel partícip del pla de pensions que sol·liciti la disposició mitjançant la presentació dels següents documents davant l'entitat gestora de fons de pensions:
 2. a) En el supòsit que el partícip es trobi afectat per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es presentarà el certificat de l'empresa en el qual s'acrediti que el partícip s'ha vist afectat per l'ERTO, indicant-ne els efectes en la relació laboral per al partícip.
 3. b) En el supòsit que el partícip sigui empresari titular d'un establiment que la seva obertura al públic s'hagi vist suspesa com a conseqüència del que s'estableix en l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es presentarà declaració del partícip en la qual manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts en l'apartat 1, lletra b) de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, per poder fer efectius els seus drets consolidats.
 4. c) En el supòsit de ser treballador per compte propi que hagués estat prèviament integrat en un règim de la Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme alternatiu i que hagi cessat en la seva activitat durant l'estat d'alarma decretat pel Govern per la COVID-19, es presentarà el certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
 5. d) Si el sol·licitant no pogués aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que li impedeixen tal aportació. Després de la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d'un mes per a l'aportació dels documents que no hagués facilitat.
 6. L'import dels drets consolidats disponible serà el justificat pel partícip a l'entitat gestora de fons de pensions, amb el límit màxim de la menor de les dues quanties següents per al conjunt de plans de pensions dels quals sigui titular:

1r Depenent de quin sigui el supòsit dels indicats en l'apartat 1 de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març:

 1. a) en el supòsit que el partícip es trobi afectat per un ERTO derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19: els salaris nets deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l'ERTO, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional, justificats amb l'última nòmina prèvia a aquesta situació;
 2. b) en el supòsit d'empresari titular d'establiment que la seva obertura al públic s'hagi vist suspesa com a conseqüència del que s'estableix en l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març: els ingressos nets estimats que s'hagin deixat de percebre a causa de la suspensió d'obertura al públic, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional, justificats mitjançant la presentació de la declaració anual de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l'exercici anterior i, si escau, el pagament fraccionat de l'impost sobre la renda de les persones físiques i les autoliquidacions de l'impost sobre el valor afegit corresponents a l'últim trimestre;
 3. c) en el supòsit de treballadors per compte propi que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme alternatiu, i hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat pel Govern: els ingressos nets que s'hagin deixat de percebre com a conseqüència de la situació de cessament d'activitat durant un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional, estimats mitjançant la declaració anual de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l'exercici anterior i, si escau, el pagament fraccionat de l'impost sobre la renda de les persones físiques i les autoliquidacions de l'impost sobre el valor afegit corresponents a l'últim trimestre.

En el cas dels apartats b) i c), el sol·licitant haurà d'aportar a més una declaració responsable en la qual es quantifiqui l'import mensual de reducció d'ingressos.

2n El resultat de prorratejar l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) anual per a 12 pagues vigent per a l'exercici 2020 multiplicat per tres en la proporció que correspongui al període de durada de l'ERTO, al període de suspensió de l'obertura al públic de l'establiment o al període de cessament de l'activitat, segons, respectivament, correspongui a cadascun dels supòsits als quals es refereixen els apartats a), b) i c) de l'apartat 1 de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. En tot cas, en els tres supòsits el període de temps màxim a computar és la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional.

 1. El partícip serà responsable de la veracitat de la documentació acreditativa de la concurrència del supòsit de fet que es requereixi per sol·licitar la prestació, així com de l'exactitud en la quantificació de l'import a percebre.
 2. El reemborsament s'haurà d'efectuar dins del termini màxim de set dies hàbils des que el partícip presenti la documentació acreditativa completa. En el cas dels plans de pensions de la modalitat d'ocupació, aquest termini s'ampliarà fins a trenta dies hàbils des que el partícip presenti la documentació acreditativa completa.
 3. El que es disposa en aquesta disposició serà igualment aplicable als assegurats dels plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social a què es refereix l'article 51 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques. En aquests casos, les referències realitzades en els apartats anteriors a les entitats gestores, als partícips i a les especificacions de plans de pensions s'entendran referides a les entitats asseguradores, els assegurats o mutualistes, i a les pòlisses d'assegurança o reglament de prestacions, respectivament. En el cas de les mutualitats de previsió social que actuïn com a sistema alternatiu a l'alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, no es podran fer efectius els drets econòmics dels productes o assegurances utilitzades per complir amb aquesta funció alternativa.
 4. Els apartats anteriors defineixen els supòsits i condicions en què es podrà fer efectiva la facultat excepcional de liquidar els drets consolidats prevista en la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. En el no previst en aquests apartats, es manté en vigor aquesta última disposició addicional vintena.
 5. Les quanties i la documentació indicades en els apartats anteriors podran ser modificades per Reial decret, conforme al que es disposa en l'apartat 3 de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.
 6. S'adapta la qualificació de societat laboral

S'adapten de manera temporal i extraordinària alguns dels requisits que permeten a les societats anònimes o de responsabilitat limitada la qualificació de societat laboral.

Així, amb caràcter extraordinari, es procedeix a prorrogar per 12 mesos més, el termini de 36 mesos contemplat en la lletra b de l'apartat 2 de l'article 1 de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de societats laborals i participades per aconseguir el límit previst en aquesta lletra.

Aquesta pròrroga extraordinària serà aplicable, exclusivament, a les societats laborals constituïdes durant l'any 2017.

Cal recordar que l'apartat 2 de l'article 1 de la Llei 44/2015 de societats laborals i participades, estableixen que podran obtenir la qualificació de «societat laboral» les societats anònimes o de responsabilitat limitada que compleixin els següents requisits:

 1. a) Que almenys la majoria del capital social sigui propietat de treballadors que prestin en elles serveis retribuïts de manera personal i directa, en virtut d'una relació laboral per temps indefinit.
 2. b) Que cap dels socis sigui titular d'accions o participacions socials que representin més de la tercera part del capital social, tret que:
 • La societat laboral es constitueixi inicialment per dos socis treballadors amb contracte per temps indefinit, en la qual tant el capital social com els drets de vot estaran distribuïts al cinquanta per cent, amb l'obligació que en el termini màxim de 36 mesos s'ajustin al límit establert en aquest apartat.
 • Es tracti de socis que siguin entitats públiques, de participació majoritàriament pública, entitats no lucratives o de l'economia social, i en aquest cas la participació podrà superar aquest límit, sense arribar al cinquanta per cent del capital social.

En els supòsits de transgressió sobrevinguda dels límits que s'indiquen en els apartats a) i b) del present article, la societat estarà obligada a acomodar a la llei la situació dels seus socis, en el termini de divuit mesos a comptar des del primer incompliment.

 1. Suspensió de terminis en l'àmbit d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

El període de vigència de l'estat d'alarma, així com les seves possibles pròrrogues, no computarà a l'efecte dels terminis de durada de les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ni per al compliment de qualssevol requeriments. S'exceptuen aquelles actuacions derivades de situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o aquelles que per la seva gravetat o urgència resultin indispensables. També queden suspesos els terminis de prescripció de les accions per exigir responsabilitats pel que fa al compliment de la normativa d'ordre social i de Seguretat Social.

 1. Règim sancionador i reintegrament de prestacions indegudes

Es modifiquen les previsions relatives al règim sancionador i reintegrament de prestacions indegudes respecte a les sol·licituds presentades per les empreses que continguessin falsedats o incorreccions en les dades facilitades.

Serà sancionable la conducta de l'empresa consistent en sol·licitar mesures, en relació a l'ocupació, que no resultessin necessàries o no tinguessin connexió suficient amb la causa que les origina, quan aquesta circumstància es dedueixi de les falsedats o incorreccions en les dades facilitades per aquelles i sempre que donin lloc a la generació o percepció de prestacions indegudes o a l'aplicació de deduccions indegudes en les quotes a la Seguretat Social.

S'afegeix a més que el treballador conservarà el dret al salari corresponent al període de regulació d'ocupació inicialment autoritzada, descomptades les quantitats que hagués percebut en concepte de prestació per desocupació.

S'introdueixen modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, entre les quals es troba que en el cas d'infracció de l'article 23.1.c) (consistent a efectuar declaracions, o facilitar, comunicar o consignar dades falses o inexactes que donin lloc al fet que els treballadors obtinguin o gaudeixin indegudament de prestacions, així com la connivència amb els seus treballadors o amb els altres beneficiaris per a l'obtenció de prestacions indegudes o superiors a les que procedeixin en cada cas, o per eludir el compliment de les obligacions que a qualsevol d'ells correspongui en matèria de prestacions) l'empresa respondrà directament de la devolució de les quantitats indegudament percebudes pel treballador, sempre que no concorri dol o culpa.