COVID-19. Noves mesures fiscals

19/11/2020

COVID-19. Noves mesures fiscals: IVA de les màscares, exempcions en escriptures de moratòries ICO i beneficis fiscals al cinema i a l'automoció.

Al BOE del dia 18 de novembre s'ha publicat el Reial decret llei 34/2020 de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, que inclou entre altres mesures una reducció del tipus impositiu de l'IVA en màscares i en el lliurament de material sanitari i modificacions en l'impost sobre societats en relació amb la deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals i canvis en els incentius fiscals al sector de l'automòbil.

L'informem que al BOE del dia 18 de novembre s'ha publicat el Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, que inclou una sèrie de mesures tributàries com una reducció del tipus impositiu de l'IVA en màscares i en el lliurament de material sanitari i modificacions en l'impost sobre societats en relació amb la deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals i canvis en els incentius fiscals al sector de l'automòbil.

A continuació li exposem de manera resumida aquestes novetats en matèria tributària.

  1. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

1.1 Tipus 0% d'IVA en material sanitari

Novament es prorroga fins al 30 d'abril de 2021 i amb efectes des del 1 de novembre de 2020, el tipus del 0% de l'IVA als lliuraments de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns referits a l'annex d'aquest RDL 34/2020 els destinataris dels quals siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què es refereix l'article 20. Tres de la LIVA. A aquest efecte, els subjectes passius afectats podran efectuar conforme a la normativa de l'impost, la rectificació de l'IVA repercutit o satisfet amb anterioritat a l'entrada en vigor del RDL 34/2020. En la factura aquestes operacions s'han de documentar com a operacions exemptes.

1.2 Tipus 4% d'IVA aplicable a les màscares quirúrgiques d'un sol ús

Amb efectes des del 19 de novembre de 2020 i fins al 31 de desembre de 2021, es redueix al tipus superreduït del 4% (anteriorment 21%) els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d'un sol ús referides en l'acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, del 12 de novembre de 2020, pel qual es revisen els imports màxims de venda al públic en aplicació del que es preveu en l'article 94.3 del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, publicat per la Resolució de 13 de novembre de 2020, de la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia.

D'aquesta manera, el preu ha passat de 0,96 euros a 0,72 euros la unitat, amb un IVA del 21%. La rebaixa del gravamen al 4% provocarà una pròxima disminució del preu màxim. Per tant, està previst que finalment el preu de les màscares baixarà entorn d'un 35%.

  1. IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS)

2.1 Deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals 

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir del 1 de gener de 2020, es modifica l'article 36.2 de la Llei de l'impost sobre societats (LIS), per adaptar aquesta deducció a la Comunicació de la Comissió Europea sobre ajuda estatal a les obres cinematogràfiques i altres produccions del sector audiovisual.

Per a això, s'incorpora la fase de producció per a l'aplicació de l'incentiu en les produccions d'animació i es manté l'aplicació d'aquest incentiu a l'execució a Espanya de la part de les produccions internacionals relacionada amb els efectes visuals, sempre que l'import d'aquesta deducció no superi la quantia establerta al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

2.2 Llibertat d'amortització en inversions realitzades en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada i deducció per activitats d'innovació tecnològica de processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l'automoció

El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny va introduir dues mesures en relació amb l'IS: increment de la deducció per activitats d'innovació tecnològica de processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l'automoció i llibertat d'amortització en inversions realitzades en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada.

Doncs bé, el RDL 34/2020, introdueix modificacions en totes dues mesures, modificant per a això el Reial decret llei 23/2020, amb efectes des del 25 de juny de 2020.

  1. a) Llibertat d'amortització en inversions realitzades en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada

S'adapta la llibertat d'amortització per a determinades inversions al marc nacional temporal relatiu a les mesures d'ajuda destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19 i que la seva última modificació ha sigut la d'octubre de 2020. 

Així, l'incentiu s'aplicarà a les inversions en elements nous d'immobilitzat material a què es refereix l'esmentada disposició, efectuades i que entrin en funcionament en els períodes impositius que concloguin entre el 2 d'abril de 2020 i el 30 de juny de 2021.

  1. b) Deducció per activitats d'innovació tecnològica de processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l'automoció

S'adapta l'increment de la deducció en innovació en processos en la cadena de valor de la indústria de l'automòbil en l'impost sobre societats al que es disposa al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, i s'introdueixen les diferències exigides per la citada norma comunitària en el disseny de l'incentiu segons que afecti petites i mitjanes empreses o a empreses que no tinguin aquesta consideració. Així, per a pimes la deducció passa a ser del 50%, mentre que per a no pimes serà del 15%.

  1. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (ITP i AJD)

3.1 Noves exempcions en AJD a la formalització en escriptura pública de l'extensió dels terminis de venciment i carència dels crèdits ICO

L'art. 2.2 del RDL 34/2020 estableix que, quan existeixi garantia real inscriptible, les escriptures en les quals s'elevi a públic els ajornaments previstos en la present norma quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d'actes jurídics documentats (AJD) de l'ITP i AJD.

  1. RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES

En relació amb el Règim Econòmic i Fiscal de Canàries regulat en la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries, es produeix una modificació per adaptar-lo a les disposicions comunitàries relatives a la pròrroga de les Directrius d'Ajuda amb finalitat regional per a 2014-2020, que es prorroga fins al 31 de desembre de 2021 (el seu venciment era a 31 de desembre de 2020) les referències temporals previstes en la reserva per inversions i en la inscripció en el Registre Oficial d'Entitats de la Zona Especial Canària.