COVID-19. Noves mesures fiscals aprovades pel Reial decret llei 15/2020

23/04/2020
Fiscal

Al BOE del dia 22 d'abril s'ha publicat el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació, que entre altres, incorpora una sèrie de mesures fiscals.

Al BOE del dia 22 d'abril s'ha publicat el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació, que entre altres, incorpora una sèrie de mesures fiscals, com la reducció de l'IVA aplicable al subministrament de determinat material sanitari i dels llibres, revistes i diaris electrònics; la renúncia al règim d'estimació objectiva (“mòduls”) de l'IRPF i règims especials de l'IVA i de l’IGIC o l'opció a canviar de percentatge sobre quota a percentatge sobre base en els pagaments fraccionats de l'impost sobre societats.

L'informem que al BOE del dia 22 d'abril s'ha publicat el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació, que reforça, complementa i amplia les decisions adoptades des de la segona setmana de març per contrarestar l'impacte de la COVID-19, que amb caràcter general va entrar en vigor el dia 23 d'abril.

La norma incorpora més de 30 mesures que reforcen el finançament de les empreses, ofereixen suport en l'àmbit fiscal, faciliten l'ajust de l'economia, i protegeixen l'ocupació i als ciutadans.

A continuació, els informem de les principals mesures fiscals que incorpora aquest Reial decret llei 15/2020.

 1. Reducció tipus impositius de l'IVA

S'estableix un tipus del 0%, per als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari relacionat en ANNEX, que es documentarà en la factura com si es tractés d'operacions exemptes, amb les següents característiques:

 • Operacions realitzades entre el 23 d'abril i el 31 de juliol de 2020.
 • Els destinataris han de ser entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social que es refereix l'apartat tres de l'article 20 de la Llei 37/1992 de l'IVA.
 • Aquestes operacions no limiten el dret a deduir.

Es redueix del 21 al 4% el tipus impositiu aplicable als lliuraments de llibres, revistes i diaris electrònics que, com succeeix amb els impresos, no continguin fonamentalment publicitat, alhora que s'incrementa del 75 al 90% el percentatge dels ingressos que ha de proporcionar a l'editor perquè s'apliqui el tipus general. Així amb efectes des del 23 d'abril de 2020, s'aplicarà el tipus reduït del 4% a:

Els llibres, diaris i revistes, fins i tot quan tinguin la consideració de serveis prestats per via electrònica, que no continguin únicament o fonamentalment publicitat i no consisteixin íntegrament o predominantment en continguts de vídeo o música audible, així com els elements complementaris que es lliurin conjuntament amb aquells mitjançant preu únic.

Es comprendran les execucions d'obra que tinguin com a resultat immediat l'obtenció d'un llibre, diari o revista en plec o en continu, d'un fotolit d'aquests béns o que consisteixin en l'enquadernació d'aquests.

A aquest efecte tindran la consideració d'elements complementaris les cintes magnetofòniques, discos, videocassets i altres suports sonors o videomagnètics similars que constitueixin una unitat funcional amb el llibre, diari o revista, perfeccionant o completant el seu contingut i que es venguin amb ells, amb les següents excepcions:

 1. a) Els discos i cintes magnetofòniques que continguin exclusivament obres musicals i el valor de mercat de les quals sigui superior al del llibre, periòdic o revista amb el qual es lliurin conjuntament.
 2. b) Les videocassets i altres suports sonors o videomagnètics similars que continguin pel·lícules cinematogràfiques, programes o sèries de televisió de ficció o musicals i el valor de mercat dels quals sigui superior al del llibre, diari o revista amb el qual es lliurin conjuntament.
 3. c) Els productes informàtics gravats per qualsevol mitjà en els suports indicats en les lletres anteriors, quan continguin principalment programes o aplicacions que es comercialitzin de manera independent en el mercat.

S'entendrà que els llibres, diaris i revistes contenen fonamentalment publicitat quan més del 90% (abans era el 75%) dels ingressos que proporcionin al seu editor s'obtinguin per aquest concepte.

Es consideraran compresos en aquest número les partitures, mapes i quaderns de dibuix, excepte els articles i aparells electrònics.

 1. Opció a canviar de percentatge sobre quota a percentatge sobre base en els pagaments fraccionats de l'impost sobre societats

Amb la finalitat d'adaptar el càlcul aplicable a les liquidacions de l'impost a la realitat econòmica, es permet, per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2020 i amb efectes exclusius per a aquest període, que els contribuents el volum d'operacions dels quals no hagi superat la quantitat de 600.000 euros exerceixin l'opció per realitzar els pagaments fraccionats, sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos, mitjançant la presentació dins del termini ampliat pel Reial decret llei 14/2020 del pagament fraccionat determinat per aplicació de la citada modalitat de base imposable. Per als contribuents que no hagin pogut exercir l'opció d'acord amb l'anterior i l'import net del volum de negocis dels quals no sigui superior a 6.000.000 d'euros es preveu que l'opció es pugui realitzar en el termini del pagament fraccionat que s'hagi de presentar en els 20 primers dies del mes d'octubre del 2020, determinat, igualment, per aplicació de la citada modalitat de base imposable.

Aquesta mesura no serà aplicable per als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat en el capítol VI del títol VII de la Llei 27/2014 de l'impost sobre societats.

El contribuent que exerciti l'opció conformement al comentat anteriorment, quedarà vinculat a aquesta modalitat de pagament fraccionat, exclusivament, respecte dels pagaments corresponents al mateix període impositiu.

Resumint, hem de tenir en compte:

 • Pagament fraccionat micropimes: els contribuents amb un volum d'operacions que no superi els 600.000 € -i que no tributin pel règim de consolidació d'aquest impost ni pel REGE en IVA- podran optar per realitzar el primer pagament fraccionat de l'exercici 2020 pel sistema de percentatge sobre la base dels mesos transcorreguts de l'exercici -de gener a març si l'exercici coincideix amb l'any natural- si presenten el model 202 fins al 20 de maig per aquest sistema.
 • Pagament fraccionat pimes: als contribuents amb volum d'operacions que no superi els 6.000.000 €, que no hagin pogut optar al canvi de modalitat com les micropimes i que no tributin pel règim especial de grups en aquest impost, podran canviar a l'opció de percentatge sobre base, però en el segon pagament fraccionat de l'exercici, i en aquest pagament, naturalment, serà deduïble el pagament fraccionat realitzat en 1P. D'aquesta manera podran recuperar, almenys en part, l'excés d'avançament d'impost que es pugui haver produït en el 1P.
 1. Renúncia al règim d'estimació objectiva ("mòduls") de l'IRPF i règims especials de l'IVA i de l'impost general indirecte canari (IGIC).

Resulta imprescindible adaptar temporalment les quanties dels pagaments fraccionats i ingressos a compte dels diferents impostos que es determinen conformement a signes, índexs o mòduls, en veure la seva activitat alterada per l'emergència sanitària que patim. 

Així, s'adapten, de manera proporcional al període temporal afectat per la declaració de l'estat d'alarma en les activitats econòmiques, el càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i l'ingrés a compte del règim simplificat de l'IVA, que, en estar calculats sobre signes, índexs o mòduls, prèviament determinats en situació de normalitat, comportarien unes quanties no ajustades a la realitat dels seus ingressos actuals.

Així mateix, per flexibilitzar el règim de pimes i autònoms, s'elimina la vinculació obligatòria que durant tres anys s'estableix legalment per a la renúncia al mètode d'estimació objectiva de l'IRPF, del règim simplificat i del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA, de manera que els contribuents puguin tornar a aplicar aquest mètode en l'exercici 2021, sempre que compleixin els requisits normatius per a la seva aplicació. D'aquesta forma, en poder determinar la quantia del seu rendiment net conformement al mètode d'estimació directa, podran reflectir de manera més exacta la reducció d'ingressos produïda en la seva activitat econòmica com a conseqüència de la COVID-19, sense que aquesta decisió afecti el mètode de determinació dels rendiments aplicable en els següents exercicis. 

La renúncia també tindrà els mateixos efectes respecte a l'impost general indirecte canari (IGIC).

Així, amb efectes des del 23 d'abril de 2020:

 • Es permet que la renúncia tàcita al règim d'estimació objectiva, realitzada presentant el pagament fraccionat del primer trimestre en termini -fins al 20 de maig- calculant-lo en estimació directa, tingui efectes només per a 2020. Aquests contribuents podran tornar en 2021 a determinar el rendiment net per mòduls revocant la renúncia d'enguany al desembre del 2020 o presentant el primer pagament fraccionat del 2021 per aquesta modalitat.
 • El mateix s'aplica en IVA i en IGIC respecte a la renúncia i revocació dels règims especials.
 • Així mateix, per als contribuents de l'IRPF que determinen el rendiment net per estimació objectiva -de les activitats relacionades en l'ANNEX II de l'Ordre HAC/1164/2019- i els d'IVA acollits al règim simplificat, que no vulguin renunciar a mòduls, per al càlcul del pagament fraccionat i de l'ingrés a compte en funció de les dades base de l'exercici 2020, respectivament, no hauran de computar com a dies d'exercici de l'activitat els dies naturals del trimestre en els quals hagués existit estat d'alarma.

En definitiva, en el primer trimestre no computaran 18 dies o, cosa que és el mateix, el pagament fraccionat de l'IRPF i l'ingrés a compte serà un 80,22% del qual hagués correspost sense aprovar-se aquesta mesura.

 1. No inici del període executiu per a determinats deutes tributaris en el cas de concessió de finançament

En l'àmbit de les competències de l'Administració Tributària de l'Estat, les declaracions liquidacions i les autoliquidacions presentades per un contribuent en el termini previst en l'article 62.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, sense efectuar l'ingrés corresponent als deutes tributaris que en resultin, impedirà l'inici del període executiu sempre que es compleixin determinats requisits.

En concret, si es presenta una autoliquidació tributària, que el seu termini finalitzi entre el 20 d'abril i el 30 de maig, sense realitzar l'ingrés, no s'iniciarà el període executiu -que comportaria l'exigència del recàrrec de constrenyiment-, si es compleixen els requisits següents (l'incompliment de qualsevol d'ells significaria l'inici del període executiu l'endemà de la fi del període voluntari de declaració):

 • Es presenti l'autoliquidació en termini.
 • El contribuent hagi sol·licitat, en període voluntari de presentació de les autoliquidacions, un préstec avalat pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital -art. 29 RD llei 8/2020- almenys pel seu import i per al seu pagament.
 • En concret, l'article 29 del RDL 8/2020 estableix:
 1. Per facilitar el manteniment de l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19, el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments a empreses i autònoms per atendre les seves necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d'obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.
 2. El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital podrà concedir avals per un import màxim de 100.000 milions d'euros. Les condicions aplicables i requisits a complir, inclòs el termini màxim per a la sol·licitud de l'aval, s'establiran per acord del Consell de Ministres, sense que es requereixi desenvolupament normatiu posterior per a la seva aplicació.
 3. Els avals regulats en aquesta norma i les condicions desenvolupades en l'acord del Consell de Ministres compliran amb la normativa de la Unió Europea en matèria d'Ajudes d'Estat.

Vegeu sobre aquest tema la Resolució de 10 d'abril de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'acord del Consell de Ministres de 10 d'abril de 2020, pel qual s'instrueix a l'Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el segon tram de la línia d'avals aprovada pel RD llei 8/2020, de 17 de març, i s'estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de la COVID-19 («BOE» 11 abril), i la Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual s'aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19 («BOE» 26 març).

 • Aportació d'un certificat emès per l'entitat financera que acrediti aquesta sol·licitud en un termini màxim de 5 dies des del final del termini de presentació de l'autoliquidació. Si es tracta d'una autoliquidació presentada abans del 23 d'abril, encara que ja s'hauria iniciat el període executiu, es consideraran encara en període voluntari si fins al 30 d'abril s'aporta el certificat, obté el finançament i satisfà els deutes de manera efectiva, com a molt, en el termini d'un mes des que va acabar el termini per presentar l'autoliquidació.
 • Que es concedeixi el finançament almenys per l'import dels deutes tributaris.
 • Que se satisfacin aquests deutes tributaris, com a molt, en el termini d'un mes des de la fi del termini de presentació de l'autoliquidació.
 1. Ajornament de deutes en l'àmbit portuari

Prèvia sol·licitud, les autoritats portuàries podran concedir l'ajornament del deute tributari corresponent de les liquidacions de taxes portuàries reportades des de la data d'entrada en vigor del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19 (és a dir, des del 13 de març) i fins al 30 de juny de 2020, tots dos inclusivament.

Les condicions de l'ajornament seran les següents:

 1. a) El termini màxim serà de sis mesos.
 2. b) No es reportaran interessos de demora ni s'exigiran garanties per a l'ajornament.
 3. Disponibilitat excepcional dels plans de pensions

Es desenvolupa la possibilitat, establerta en el RD llei 11/2020 d'ampliar les possibilitats de cobrar les prestacions de diferents sistemes de previsió social ampliant les contingències per les quals es poden fer efectius els drets consolidats. Per exemple, es regula la manera d'acreditar les circumstàncies per les quals es pot disposar dels plans, el termini a què estan vinculades aquestes circumstàncies i l'import màxim disponible.

En concret:

 1. Podran sol·licitar fer efectius els seus drets consolidats en els supòsits de la citada disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, els partícips dels plans de pensions del sistema individual i associat, i els partícips dels plans de pensions del sistema d'ús d'aportació definida o mixtos per a aquelles contingències definides en règim d'aportació definida.

Els partícips dels plans de pensions del sistema d'ús de la modalitat de prestació definida o mixtos també podran disposar, per a aquelles contingències definides en règim de prestació definida o vinculades a aquesta, dels drets consolidats en cas d'estar afectats per un ERTO, la suspensió d'obertura al públic d'establiments o el cessament d'activitat, derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, quan ho permeti el compromís per pensions i el prevegin les especificacions del pla aprovades per la seva comissió de control en les condicions que aquestes estableixin.

 1. La concurrència de les circumstàncies a què es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020 s'acreditarà pel partícip del pla de pensions que sol·liciti la disposició mitjançant la presentació dels següents documents davant l'entitat gestora de fons de pensions:
 2. a) En el supòsit que el partícip es trobi afectat per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es presentarà el certificat de l'empresa en el qual s'acrediti que el partícip s'ha vist afectat per l'ERTO, indicant-ne els efectes en la relació laboral per al partícip.
 3. b) En el supòsit que el partícip sigui empresari titular d'un establiment que la seva obertura al públic s'hagi vist suspesa com a conseqüència del que s'estableix en l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es presentarà declaració del partícip en la qual manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts en l'apartat 1, lletra b) de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, per poder fer efectius els seus drets consolidats.
 4. c) En el supòsit de ser treballador per compte propi que hagués estat prèviament integrat en un règim de la Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme alternatiu i que hagi cessat en la seva activitat durant l'estat d'alarma decretat pel Govern per la COVID-19, es presentarà el certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
 5. d) Si el sol·licitant no pogués aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que li impedeixen tal aportació. Després de la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d'un mes per a l'aportació dels documents que no hagués facilitat.
 6. L'import dels drets consolidats disponible serà el justificat pel partícip a l'entitat gestora de fons de pensions, amb el límit màxim de la menor de les dues quanties següents per al conjunt de plans de pensions dels quals sigui titular:

1r Depenent de quin sigui el supòsit dels indicats en l'apartat 1 de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març:

 1. a) en el supòsit que el partícip es trobi afectat per un ERTO derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19: els salaris nets deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l'ERTO, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional, justificats amb l'última nòmina prèvia a aquesta situació;
 2. b) en el supòsit d'empresari titular d'establiment que la seva obertura al públic s'hagi vist suspesa com a conseqüència del que s'estableix en l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març: els ingressos nets estimats que s'hagin deixat de percebre a causa de la suspensió d'obertura al públic, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional, justificats mitjançant la presentació de la declaració anual de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l'exercici anterior i, si escau, el pagament fraccionat de l'impost sobre la renda de les persones físiques i les autoliquidacions de l'impost sobre el valor afegit corresponents a l'últim trimestre;
 3. c) en el supòsit de treballadors per compte propi que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme alternatiu, i hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat pel Govern: els ingressos nets que s'hagin deixat de percebre com a conseqüència de la situació de cessament d'activitat durant un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional, estimats mitjançant la declaració anual de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l'exercici anterior i, si escau, el pagament fraccionat de l'impost sobre la renda de les persones físiques i les autoliquidacions de l'impost sobre el valor afegit corresponents a l'últim trimestre.

En el cas dels apartats b) i c), el sol·licitant haurà d'aportar a més una declaració responsable en la qual es quantifiqui l'import mensual de reducció d'ingressos.

2n El resultat de prorratejar l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) anual per a 12 pagues vigent per a l'exercici 2020 multiplicat per tres en la proporció que correspongui al període de durada de l'ERTO, al període de suspensió de l'obertura al públic de l'establiment o al període de cessament de l'activitat, segons, respectivament, correspongui a cadascun dels supòsits als quals es refereixen els apartats a), b) i c) de l'apartat 1 de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. En tot cas, en els tres supòsits el període de temps màxim a computar és la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional.

 1. El partícip serà responsable de la veracitat de la documentació acreditativa de la concurrència del supòsit de fet que es requereixi per sol·licitar la prestació, així com de l'exactitud en la quantificació de l'import a percebre.
 2. El reemborsament s'haurà d'efectuar dins del termini màxim de set dies hàbils des que el partícip presenti la documentació acreditativa completa. En el cas dels plans de pensions de la modalitat d'ocupació, aquest termini s'ampliarà fins a trenta dies hàbils des que el partícip presenti la documentació acreditativa completa.
 3. El que es disposa en aquesta disposició serà igualment aplicable als assegurats dels plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social a què es refereix l'article 51 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques. En aquests casos, les referències realitzades en els apartats anteriors a les entitats gestores, als partícips i a les especificacions de plans de pensions s'entendran referides a les entitats asseguradores, els assegurats o mutualistes, i a les pòlisses d'assegurança o reglament de prestacions, respectivament. En el cas de les mutualitats de previsió social que actuïn com a sistema alternatiu a l'alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, no es podran fer efectius els drets econòmics dels productes o assegurances utilitzades per complir amb aquesta funció alternativa.
 4. Els apartats anteriors defineixen els supòsits i condicions en què es podrà fer efectiva la facultat excepcional de liquidar els drets consolidats prevista en la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. En el no previst en aquests apartats, es manté en vigor aquesta última disposició addicional vintena.
 5. Les quanties i la documentació indicades en els apartats anteriors podran ser modificades per Reial decret, conforme al que es disposa en l'apartat 3 de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.
 6. Extensió de determinats terminis de vigència de disposicions tributàries

L'ampliació de determinats terminis fins al 30 d'abril o fins al 20 de maig de 2020, establerta en l'art. 33 del RD llei 8/2020 i en les disposicions addicionals 8a i 9a del RD llei 11/2020, es trasllada al 30 de maig.

En resum, en l'àmbit de l'Administració Tributària de l'Estat, de les CCAA i de les entitats locals, això significa el següent:

 • Termini de pagament de deutes liquidats per l'Administració, tant en voluntària com en constrenyiment, que hagin estat notificats abans o després del 14 de març: el venciment passa a ser el 30 de maig, excepte que el comunicat venci després d'aquesta data.
 • Venciment dels terminis dels acords d'ajornaments comunicats abans o després del 14 de març: la finalització del termini serà el 30 de maig, excepte que el comunicat venci després d'aquesta data.
 • Terminis per efectuar al·legacions, atendre requeriments, etc., comunicats abans o després del 14 de març: la finalització del termini serà el 30 de maig, excepte que el comunicat venci després d'aquesta data.
 • L'Administració no podrà executar garanties que recaiguin sobre béns immobles entre el 14 de març i el 30 de maig
 • Per al termini màxim de durada dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió, no es computarà el període transcorregut entre el 14 de març i el 30 de maig.
 • Els terminis de prescripció i de caducitat se suspenen entre el 14 de març i el 30 de maig.
 • En el termini màxim per executar les resolucions econòmiques administratives no es computa el període entre el 14 de març i el 30 de maig.
 • El termini per recórrer en reposició o per recórrer o reclamar en un procediment econòmic administratiu es començarà a comptar des del 30 de maig.
 • El 30 de maig serà el termini màxim per atendre requeriments o sol·licituds d'informació formulats per la Direcció General del Cadastre, així com el de presentar al·legacions, tant si la comunicació s'ha rebut abans o després del 14 de març, excepte que el termini comunicat venci després d'aquesta data.
 • Els terminis relacionats amb el desenvolupament de subhastes i adjudicació de béns també s'estenen al 30 de maig i, a més, s'adapta l'exercici de drets per licitadors i adjudicataris en els procediments d'alienació desenvolupats per l'AEAT a l'ampliació de terminis, de tal forma que el licitador podrà sol·licitar l'anul·lació de les seves licitacions i l'alliberament dels dipòsits constituïts i, si escau, a més el preu de l'execució ingressada, sempre que, quant als adjudicataris, no s'hagués emès certificació de l'acta d'adjudicació dels béns o atorgament d'escriptura pública de venda.
 1. Anul·lació de licitacions i devolució de dipòsits i preus d'execució ingressats en subhastes

Es modifica la suspensió de terminis en l'àmbit tributari recollida en el Reial decret llei 8/2020, per adaptar l'exercici de drets per licitadors i adjudicataris en els procediments d'alienació desenvolupats per l'AEAT a l'ampliació de terminis que afecta aquests procediments, i es precisa que:

 • En les subhastes celebrades per l'AEAT, a través del portal de subhastes de l'Agència Estatal del BOE, el licitador podrà sol·licitar l'anul·lació de les seves licitacions i l'alliberament dels dipòsits constituïts.
 • També tindran dret a la devolució del dipòsit i, si escau, del preu de l'execució ingressada, quan així ho sol·licitin, els licitadors i els adjudicataris de les subhastes en les quals hagi finalitzat la fase de presentació d'ofertes i sempre que no s'hagués emès certificació de l'acta d'adjudicació dels béns o atorgament d'escriptura pública de venda a 23 d'abril de 2020. En aquest cas, no es perdrà l'import de dipòsit.