COVID-19. Modificacions tributàries introduïdes pel Reial decret llei 27/2020, de 4 d'agost.

01/09/2020
Fiscal

COVID-19. Modificacions tributàries introduïdes pel Reial decret llei 27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent.

Entre les principals mesures tributàries, es prorroga fins al 31 d'octubre el tipus impositiu del 0% d'IVA aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per combatre els efectes de la COVID-19; s'estableix un règim fiscal específic aplicable a la final de la «UEFA Women's Champions League 2020» i es declaren exemptes d’AJD les escriptures de formalització de les moratòries de préstecs i crèdits hipotecaris i d'arrendaments, préstecs, lísings i rèntings sense garantia hipotecària que es produeixin en aplicació de les moratòries hipotecàries per al sector turístic i per al sector del transport públic de mercaderies i discrecional de viatgers amb autobús.

Al BOE del 5 d'agost de 2020, s'ha publicat el Reial decret llei 27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals (RDL 27/2020), amb entrada en vigor des del 5 d'agost, excepte alguna excepció.

Aquesta norma recull l'acord assolit entre el Ministeri d'Hisenda i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que permetrà mobilitzar fins a 5.000 milions per als ajuntaments amb romanents de tresoreria i destinar-los a programes d'atencions de proximitat, mobilitat, habitatge, desenvolupament sostenible i promoció de l'activitat cultural.

Pel que fa a l'àmbit tributari podem destacar les següents mesures:

 1. MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Tipus impositiu del 0% en el lliurament, importació i adquisició intracomunitària de material sanitari

La disposició addicional quarta del RDL 27/2020, amb efectes des del 23 d'abril de 2020:

 • Manté fins al 31 d'octubre de 2020 l'aplicació del tipus impositiu del zero per cent als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per combatre la COVID-19, i que els seus destinataris siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris.
 • Actualitza la relació de béns als quals s'aplica aquesta mesura.

Els empresaris que hagin repercutit o satisfet IVA per operacions efectuades amb anterioritat al 5 d'agost a les quals el Reial decret llei 27/2020 apliqui el tipus zero, efectuaran la rectificació de l'impost conforme a l'article 89 de LIVA.

Es recorda que aquestes operacions es documentaran en factura com a operacions exemptes.

 1. "UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE 2020"

La Disposició addicional tercera del RDL 27/2020 estableix un règim fiscal específic que serà aplicable a la final de la «UEFA Women's Champions League 2020», que se celebrarà a Bilbao a l'agost de 2020, tant per a l'entitat organitzadora de la final i dels equips participants, com de les persones físiques que prestin serveis a l'entitat organitzadora o als equips participants. Així mateix, s'estableix el règim duaner i tributari aplicable a les mercaderies que s'importin per a afectar-les al desenvolupament i celebració de la final i també un règim específic en l'IVA.

 1. A) En relació amb l'impost sobre societats:

Les persones jurídiques residents en territori espanyol constituïdes per la final de la «UEFA Women's Champions League 2020» per l'entitat organitzadora o pels equips participants estaran exemptes de l'impost sobre societats per les rendes obtingudes durant la celebració de l'esdeveniment i en la mesura en què estiguin directament relacionades amb la seva participació en ell.

 1. B) En relació amb l'impost sobre el valor afegit:
 • Devolució de quotes suportades a conseqüència de la realització d'operacions relacionades amb la celebració d'aquest esdeveniment:
  • Empresaris no establerts en la comunitat: no s'exigirà el requisit de reciprocitat previst en l'article 119 bis de la Llei 37/1992.
  • Entitat organitzadora, equips participants, persones jurídiques constituïdes per tots dos amb motiu d'aquest esdeveniment i empresaris no establerts en la península i Balears:

Quan tinguin la condició de subjectes passius, tindran dret a la devolució de les quotes suportades amb motiu d'aquest esdeveniment al final de cada període de liquidació. El període de liquidació coincidirà amb el mes natural, i haurà de presentar les seves declaracions-liquidacions durant els 20 primers dies naturals del mes següent al període de liquidació, excepte l'últim període de l'any que es presentarà durant els trenta primers dies naturals del mes de gener. 

Aquests empresaris no quedaran obligats a la gestió dels llibres registre de l'impost a través de la seu electrònica de l'AEAT (SII). 

En el cas d'empresaris o professionals no establerts en els quals concorrin els requisits previstos en els articles 119 o 119 bis de la Llei 37/1992, la devolució de les quotes suportades s'efectuarà conforme al procediment establert en aquests articles i en els articles 31 i 31 bis del Reglament de l'impost, aprovat pel Reial decret 1624/1992.

 • Representant fiscal

Quan es tracti d'empresaris o professionals no establerts en la comunitat, Canàries, Ceuta o Melilla, o en un estat amb el qual existeixin instruments d'assistència mútua anàlegs als instituïts en la comunitat, no serà necessari que nomenin un representant a l'efecte del compliment de les obligacions fiscals relatives a l'IVA (excepte al que s'estableix en l'article 164.U.7è LIVA).

 • Importació temporal de béns amb exempció total de drets

La importació de béns utilitzats temporalment en el desenvolupament d'aquest esdeveniment estarà exempta de l'IVA. El termini màxim de 24 mesos per a la seva utilització previst en l'article 9.3r.g) de la LIVA expirarà, a tot estirar, el 31 de desembre de l'any següent al de la finalització d'aquest esdeveniment esportiu.

 • Localització de serveis: regla d'ús efectiu

La regla establerta en l'article 70.Dos de la LIVA, conforme a la qual determinats serveis localitzats fora de la UE tributen en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si la seva utilització efectiva es produeix en aquest territori, no resultarà aplicable quan els serveis siguin prestats per les persones jurídiques residents a Espanya constituïdes amb motiu d'aquest esdeveniment per l'entitat organitzadora o pels equips participants i estiguin en relació amb l'organització, la promoció o el suport d'aquest esdeveniment. D'aquesta manera, serveis com la publicitat de l'esdeveniment, prestats per aquestes entitats a empresaris establerts fora de la UE, no estaran subjectes a l'IVA.

 1. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (ITP i AJD)

Exempció en AJD de les escriptures de formalització de les moratòries hipotecàries per al sector turístic i per al sector del transport públic de mercaderies i discrecional de viatgers amb autobús

En la disposició final segona del RDL 27/2020, es modifica el número 30 de l'article 45.I.B) del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre) per declarar exemptes d'actes jurídics documentats les escriptures de formalització de les moratòries de préstecs i crèdits hipotecaris i d'arrendaments, préstecs, lísings i rèntings sense garantia hipotecària que es produeixin en aplicació:

 • de la moratòria hipotecària per al sector turístic (articles 3 a 9 del Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació), i
 • de la moratòria per al sector del transport públic de mercaderies i discrecional de viatgers amb autobús (articles 18 al 23 del Reial decret llei 26/2020 de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge).
 1. SIGNATURA ELECTRÒNICA

La Disposició final quarta del RDL 27/2020 modifica l'article 13 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. S'atribueix al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital la competència perquè determini per Ordre Ministerial, les condicions i requisits tècnics aplicables a la verificació de la identitat, quan s'articulin fórmules alternatives per acreditar la identitat diferents de la personació física en oficines de registre.

 1. LLEI 13/2011 DE REGULACIÓ DEL JOC

El Reial decret llei 27/2020 modifica la disposició transitòria primera de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, per indicar que les competències relacionades amb la gestió i recaptació de les taxes derivades de la gestió administrativa del joc seran exercides per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

Fins a l'aprovació de la norma reglamentària corresponent, l'autoliquidació de la taxa per la gestió administrativa del joc regulada en l'article 49 de la Llei 13/2011, es continuarà realitzant en la seu de la Direcció General d'Ordenació del Joc, a través del següent enllaç

https://sede.ordenacionjuego.gob.es/convocatoria=28