COVID-19. Modificació del model de sol·licitud del bo social per a treballadors autònoms.

07/04/2020

S'ha publicat l'Ordre TED/320/2020, de 3 d'abril, que va entrar en vigor el dia 4 d'abril, que modifica el model de sol·licitud d'aquest bo social.

S'ha publicat l'Ordre TED/320/2020, de 3 d'abril, que va entrar en vigor el dia 4 d'abril, que modifica el model de sol·licitud d'aquest bo social, la qual cosa obliga als comercialitzadors de referència a procedir a la seva adaptació abans de posar-ho a la disposició dels consumidors compresos en l'àmbit de la seva aplicació.

Com ja l'hem informat, al BOE del dia 1 d'abril s'ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Una de les mesures que incorpora aquesta norma és el dret a percepció del bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19.

El bo social és un descompte directe en la factura elèctrica, dirigit a usuaris en situació de vulnerabilitat.

Doncs bé aquest RDL ha estat desenvolupat per l'Ordre TED/320/2020, de 3 d'abril, que va entrar en vigor el dia 4 d'abril, disposició que, a més, modifica el model de sol·licitud d'aquest bo social, la qual cosa obliga als comercialitzadors de referència a procedir a la seva adaptació abans de posar-ho a la disposició dels consumidors compresos en l'àmbit d'aplicació de l'article 28 del RDL.

Per sol·licitar aquest bo, que consistirà en un descompte en la factura sobre el PVPC, calculat segons el que es disposa en el Reial decret 216/2014, de 28 de març, s'exigeix el compliment dels següents requisits:

Tenir la condició de consumidor vulnerable. Per adquirir aquesta condició, serà necessari:

 • Que la renda del titular del punt de subministrament o, en cas que formi part d'una unitat familiar, la renda conjunta anual de la unitat familiar a la qual pertanyi, calculada d'acord amb l'estipulat en l'article 4 de l'Ordre ETU/943/2017, de 6 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, sigui igual o inferior a:                  
  • 2,5 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) de 14 pagues, en el cas que el titular del punt de subministrament no formi part d'una unitat familiar o no hi hagi cap menor en la unitat familiar;
  • 3 vegades l'índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi un menor en la unitat familiar;
  • 3,5 vegades l'índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi dos menors en la unitat familiar.
 • Acreditar que amb data posterior al 14 de març de 2020 (data d'entrada en vigor de l'estat d'alarma) el titular del punt de subministrament, o algun dels membres de la seva unitat familiar, professionals per compte propi o autònoms, tenen dret a la prestació per cessament total d'activitat professional o per haver vist la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita el bo social, reduïda en almenys un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, en els termes establerts en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

A aquest efecte, es considera unitat familiar (art. 82 Llei 35/2006, de 28 de novembre):

 • La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n'hi hagués:                   
  • Els fills menors, amb excepció dels qui, amb el consentiment dels pares, visquin independents d'aquests.
  • Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.
 • En els casos de separació legal, o quan no existís vincle matrimonial, la formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb l'un o l'altre i que reuneixin els requisits anteriors.

Model de sol·licitud

D'altra banda l'Ordre modifica el model de sol·licitud del bo social per a treballadors autònoms establert a l'annex IV del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. Vegeu el nou model en l'Annex de l'Ordre: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2020-4292

El nou model incorpora la necessitat d'autorització expressa per part del titular o, en cas de formar part d'una unitat familiar, de tots els membres de la unitat familiar més grans de 14 anys, per a la consulta a les corresponents bases de dades de l'Agència Estatal de l'Administració, o en el cas del País Basc i Navarra, de l'Agència Foral corresponent, que continguin informació sobre rendes per part del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a partir de les dades introduïdes per la comercialitzadora en l'aplicació implementada a aquest efecte en la seu electrònica del Ministeri

Haurà de ser remès pel consumidor a una comercialitzadora de referència, a través de l'adreça de correu electrònic que aparegui en la seva pàgina web, juntament amb la següent documentació:

 • Còpia del NIF o NIE del titular del punt de subministrament i, en cas que formi part d'una unitat familiar, còpia del NIF o NIE de cadascun dels membres per als quals aquest document sigui obligatori.
 • Certificat d'empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular del punt de subministrament o de tots els membres de la unitat familiar.
 • Llibre de família, en el cas que existeixi unitat familiar.
 • Acreditació de la condició de consumidor vulnerable conforme a l'exposat anteriorment. En particular, quan el treballador autònom es trobi en el supòsit de cessament d'activitat, l'acreditació es realitzarà mitjançant un certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
 • Quan el contracte de subministrament de l'habitatge habitual del professional per compte propi o autònom estigui a nom de la persona jurídica, el bo social l'haurà de sol·licitar la persona física, la qual cosa implicarà un canvi de titularitat del contracte de subministrament.
 • En el cas que la sol·licitud fos incompleta, en el termini màxim de cinc dies hàbils des de la recepció, la comercialitzadora de referència es dirigirà al consumidor indicant la documentació acreditativa que ha d'esmenar. Una vegada rebuda:                      
  • Comprovarà, a través de la plataforma informàtica disponible a aquest efecte, una vegada hagi estat adaptada al que es preveu en l'article 28 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, les dades que obrin en el seu poder.
  • Comunicarà mitjançant correu electrònic al consumidor el resultat de la comprovació del compliment dels requisits exigits, indicant, en el seu cas, la data a partir de la qual procedirà a la seva aplicació.
  • Si el resultat és positiu, en aquest termini s'haurà d'haver realitzat el canvi de comercialitzadora i la formalització del contracte a preu voluntari per al petit consumidor.

El bo social es meritarà a partir del primer dia del cicle de facturació en el qual tingui lloc la recepció de la sol·licitud completa amb la documentació acreditativa que, si escau, sigui necessària.

Quan s'extingirà la consideració de consumidor vulnerable?

Quan deixin de concórrer les circumstàncies referides, i el consumidor està obligat a comunicar aquest fet a la comercialitzadora de referència, encara que en cap cas s'estendrà més de 6 mesos des de la seva meritació, sense perjudici de la possibilitat d'acollir-se a aquesta condició en qualsevol moment anterior o posterior a aquesta data a l'empara de la resta de supòsits previstos en el Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre.

Què succeeix amb les sol·licituds presentades conforme al model que s'estableix en l'annex IV del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, i que ara es veu modificat?

Es tindran per vàlidament presentades sempre que consti l'autorització expressa per part del titular o, en cas de formar part d'una unitat familiar, de tots els membres de la unitat familiar més grans de 14 anys, per a la consulta a les corresponents bases de dades de l'Agència Estatal de l'Administració, o en el cas del País Basc i Navarra, de l'Agència Foral corresponent, que continguin informació sobre rendes per part del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a partir de les dades introduïdes per la comercialitzadora de referència en l'aplicació implementada a aquest efecte en la seu electrònica del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, sense perjudici de les millores que siguin exigibles per acreditar vàlidament els requisits establerts en l'article 28 esmentat.

A aquest efecte:

 • Els sol·licitants podran remetre el nou model en l'Annex de l'Ordre: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2020-4292.
 • Els comercialitzadors podran sol·licitar l'esmena de la falta de consentiment en relació amb el model de sol·licitud establert en l'annex IV del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.
 • En tots dos casos, es considerarà com a data de presentació per a, si escau, la meritació del bo social, la data en la qual es va presentar el model de sol·licitud de l'annex IV del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, sempre que la sol·licitud contingués la documentació acreditativa que, si escau, fos necessària.